RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schengengrænsekodeks

Denne forordning er en omarbejdning af de gældende EU-regler for kontrol ved grænserne. Den har til formål at konsolidere og udbygge det lovgivningsmæssige aspekt af politikken for en integreret forvaltning af grænserne, og præcisere reglerne for passage af de ydre grænser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks). [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning finder anvendelse på alle personer, der passerer de indre * eller ydre * grænser i en medlemsstat i Den Europæiske Union (EU).

De ydre grænser

De ydre grænser kan kun passeres ved grænseovergangsstederne og inden for åbningstiden.

Borgere i Den Europæiske Union (EU) og alle, der er omfattet af retten til fri bevægelighed i EU (f.eks. EU-borgeres familiemedlemmer), der passerer en ydre grænse, skal underkastes en minimumskontrol. En sådan minimumskontrol baseret på personens rejsedokumenter har til formål at fastslå pågældendes identitet, og den består af en enkel og hurtig kontrol af rejsedokumenternes gyldighed og af, om der foreligger n på forfalskning. Tredjelandsstatsborgere underkastes en indgående kontrol, som omfatter kontrol af indrejsebetingelser inklusive kontrol i visuminformationssystemet (VIS) samt eventuelt kontrol af opholdstilladelse og arbejdstilladelser.

For ophold på op til tre måneder over en seks måneders periode skal tredjelandsstatsborgere opfylde følgende betingelser:

  • de skal være i besiddelse af et gyldigt rejsedokument
  • de skal om nødvendigt være i besiddelse af et gyldigt visum
  • de skal kunne dokumentere formålet med opholdet og have de fornødne subsistensmidler
  • de må ikke være indberettet i Schengeninformationssystemet (SIS) som uønskede
  • de må ikke kunne anses for at udgøre en trussel mod EU-medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, folkesundhed eller internationale forbindelser.

Tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder disse betingelser, kan nægtes indrejse på en medlemsstats område med forbehold af særlige bestemmelser (f.eks. af humanitære grunde).

Tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter skal systematisk stemples ved ind- og udrejse. Hvis rejsedokumentet ikke er forsynet med indrejsestempel, kan det formodes, at indehaveren ikke eller ikke længere opfylder opholdsbetingelserne. Den pågældende kan dog fremlægge et hvilket som helst troværdigt bevismiddel (f. eks. transportbilletter eller bevis for tilstedeværelse uden for EU-medlemsstaternes område), som viser, at den pågældende har overholdt reglerne for varigheden af et kortvarigt ophold.

Grænsekontrollen * udføres af grænsevagter *. De skal under udførelsen af deres opgaver fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og må ikke udøve forskelsbehandling baseret på køn, race, etnisk oprindelse, religion, overbevisning, handicap, alder eller seksuel orientering.

EU-medlemsstaterne indsætter kvalificeret personale og tilstrækkelige ressourcer til at sikre en grundig og ensartet kontrol * ved deres ydre grænser. De sikrer, at grænsevagterne er specialiserede og passende uddannet. EU-medlemsstaterne yder hinanden gensidig bistand med effektiv anvendelse af grænsekontrollen. EU-medlemsstaternes operative samarbejde om forvaltning af de ydre grænser samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX).

De indre grænser

Enhver person kan uanset statsborgerskab passere de indre grænser ved alle overgange, uden at der gennemføres personkontrol. Politiet kan gennemføre kontrol i grænseområderne på samme måde, som i resten af landet, hvis kontrollen ikke har samme virkning som grænsekontrol.

EU-medlemsstaterne fjerner alle hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken ved overgangsstederne.

Hvis der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, kan en EU-medlemsstat undtagelsesvis genindføre grænsekontrol ved sine indre grænser i en begrænset periode. Hvis en EU-medlemsstat planlægger at genindføre grænsekontrol, underretter den hurtigst muligt de øvrige EU-medlemsstater og Kommissionen. Europa-Parlamentet skal ligeledes informeres.

Der gennemføres en høring mellem EU-medlemsstaterne og Kommissionen senest 15 dage før den planlagte dato for genindførelsen af grænsekontrol med henblik på at tilrettelægge et gensidigt samarbejde og undersøge, om foranstaltningerne står i et rimeligt forhold til de begivenheder, der ligger til grund for genindførelsen. Beslutningen om at genindføre grænsekontrol ved de indre grænser træffes på gennemsigtig vis, og offentligheden orienteres fuldt ud herom, medmindre overordnede sikkerhedsmæssige grunde taler imod dette.

Hvis hensynet til den offentlige orden eller den indre sikkerhed kræver det, kan den pågældende EU-medlemsstat undtagelsesvis og straks genindføre grænsekontrol ved de indre grænser. Den underretter herefter de øvrige EU-medlemsstater og Kommissionen om sin beslutning.

Kontekst

I Kommissionens meddelelse om integreret forvaltning af de ydre grænser af 7. maj 2002 blev der defineret fem grundlæggende elementer for en fælles politik, herunder en fælles lovgivning. Det blev i den forbindelse planlagt, at der skulle foretages en omarbejdning af den fælles håndbog om kontrol af de ydre grænser. Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge forslag om den nævnte omarbejdning.

Denne forordning ophæver artikel 2 til 8 i Konvention om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 og den fælles håndbog om kontrol af de ydre grænser.

Dokumentets nøglebegreber
  • Indre grænser: EU-medlemsstaternes fælles landgrænser, herunder flod- og søgrænser, EU-medlemsstaternes lufthavne for interne flyvninger og søhavne og havne ved indre vandveje (floder og søer) for så vidt angår færgeruter.
  • Ydre grænser: EU-medlemsstaternes landgrænser, herunder grænser ved indre vandveje (floder og søer), søgrænser samt lufthavne, søhavne og havne ved indre vandveje (floder og søer), for så vidt de ikke er indre grænser.
  • Grænsekontrol: den aktivitet, der gennemføres udelukkende på grund af den planlagte grænsepassage, som omfatter ind- og udrejsekontrol og grænseovervågning.
  • Ind- og udrejsekontrol: kontrol ved grænseovergangsstederne for at sikre, at personer, herunder deres transportmidler og genstande i deres besiddelse, kan få lov til at rejse ind i eller ud af EU-medlemsstaternes område.
  • Grænsevagt: embedsmand, der i henhold til national ret er stationeret enten ved et grænseovergangssted eller ved en grænse eller i umiddelbar nærhed heraf, og som udfører grænsekontrolopgaver.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 562/2006

13.10.2006

-

EUT L 105 af 13.4.2006

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) Nr. 296/2008

10.4.2008

-

EUT L 97 af 9.4.2008

Forordning (EF) Nr. 81/2009

24.2.2009

-

EUT L 35 af 4.2.2009

Forordning (EF) Nr. 810/2009

5.10.2009

-

EUT L 243 af 15.9.2009

Forordning (EF) Nr. 265/2010

5.4.2010

-

EUT L 85 af 31.3.2010

ÆNDRINGER AF BILAG

Bilag V, del A – Procedurer for afvisning ved grænsen:
Forordning (EF) nr. 810/2009 [Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 15.9.2009].

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2010/252/EU af 26. april 2010 om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser [Den Europæiske Unions Tidende L 111 af 4.5.2010].

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 21. september 2009 om hvordan bestemmelserne om stempling af tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter fungerer, jf. artikel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) [KOM(2009) 489 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 23.04.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top