RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schengenský hraniční kodex

Toto nařízení upravuje stávající právní předpisy o hraničních kontrolách prováděných u osob. Má zlepšit legislativní část integrovaného řízení hranic stanovením pravidel o překračování vnějších hranic a zavedením kontrol na vnitřních hranicích.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje na každého, kdo překračuje vnitřní * nebo vnější * hranice země Evropské unie (EU).

Vnější hranice

Vnější hranice je možné překročit pouze na hraničních přechodech a ve stanovenou provozní dobu.

Při překračování vnějších hranic občané Evropské unie (EU) a další osoby požívající právo na volný pohyb v rámci EU (například rodinní příslušníci občana EU) podléhají minimální kontrole. Tato minimální kontrola se provádí za účelem zjištění totožnosti na základě předložení cestovních dokladů a spočívá v rychlém a jednoduchém ověření platnosti dokladů a ověření výskytu známek pozměňování nebo padělání. Občané zemí mimo EU podléhají důkladným kontrolám. Tyto kontroly sestávají z ověření podmínek vstupu, včetně ověření ve vízovém informačním systému (VIS) a případně dokladů povolujících pobyt a výkon pracovní činnosti.

Pro pobyty, jejichž délka nepřekročí za období šesti měsíců dobu delší než tři měsíce, platí pro vstup státních příslušníků zemí mimo EU tyto podmínky:

  • mají platný cestovní doklad;
  • mají platné vízum, pokud je požadováno;
  • zdůvodní účel plánovaného pobytu a mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu;
  • nejsou osobami vedenými v Schengenském informačním systému (SIS), jimž má být odepřen vstup;
  • nejsou považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy zemí EU.

Jestliže tyto podmínky nejsou splněny, vstup na území je odepřen, pokud neplatí zvláštní ustanovení (např. z humanitárních důvodů).

Cestovní doklady státních příslušníků zemí mimo EU jsou při vstupu a výstupu systematicky opatřeny otiskem razítka. Není-li cestovní doklad opatřen otiskem vstupního razítka, je možné se domnívat, že držitel nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky pobytu. Nicméně státní příslušník země mimo EU může předložit věrohodné důkazy, například v podobě jízdenky či letenky nebo svědectví o své přítomnosti mimo území členských států, o tom, že podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu dodržel.

Hraniční kontroly * provádějí příslušníci pohraniční stráže *. Při provádění hraničních kontrol musí příslušníci pohraniční stráže ctít lidskou důstojnost a nesmí nikoho diskriminovat na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Země EU poskytnou odpovídající personál a prostředky v dostatečném množství, aby byla zajištěna účinná, vysoká a jednotná úroveň ochrany * jejich vnějších hranic. Musí zajistit, aby příslušníky pohraniční stráže byli odborní a řádně vyškolení specialisté. Země EU si budou vzájemně pomáhat s efektivním prováděním ochrany hranic. Operativní spolupráci koordinuje Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX).

Vnitřní hranice

Vnitřní hranice lze překročit na jakémkoli přechodu, aniž by se prováděla hraniční kontrola osob bez ohledu na jejich státní příslušnost. Policie může vykonávat své pravomoci v pohraničních oblastech stejně jako kdekoli jinde na svém území, pokud výkon těchto pravomocí nemá účinek rovnocenný hraničním kontrolám.

Země EU musí odstranit všechny překážky bránící plynulému provozu na silničních přechodech na vnitřních hranicích.

V případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost může země EU výjimečně znovu zavést ochranu hranic na svých vnitřních hranicích po omezenou dobu nepřesahující 30 dní. Pokud se má ochrana hranic znovu zavést, je nutné co nejdříve informovat ostatní země EU a Komisi. Informován by měl být i Evropský parlament.

Mezi zeměmi EU a Komisí se uskuteční konzultace nejpozději patnáct dní před plánovaným dnem znovuzavedení ochrany hranic, a to za účelem uspořádání vzájemné spolupráce a přezkoumání proporcionality opatření ve vztahu k událostem vedoucím ke znovuzavedení hraničních kontrol. Rozhodnutí o znovuzavedení ochrany hranic na vnitřních hranicích se přijme průhledným způsobem a veřejnost o něm bude plně informována, pokud tomu nebrání nadřazené bezpečnostní důvody.

Jestliže je z hlediska veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti v zemi EU nezbytné přijmout naléhavá opatření, může dotyčná země EU znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích okamžitě. Ostatním zemím EU a Komisi je to sděleno potom.

Kontext

Sdělení Komise ze dne 7. května 2002 o integrovaném řízení vnějších hranic (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) stanovilo pět klíčových složek společné politiky, včetně vytvoření společného souboru právních předpisů. Součástí měla být pozměněná Společná příručka o kontrolách na vnějších hranicích. Evropská rada na setkání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 vyzvala Komisi, aby co nejdříve předložila návrhy této pozměněné příručky.

Toto nařízení ruší ustanovení článků 2 až 8 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985 a ve Společné příručce o kontrolách na vnějších hranicích.

Klíčové pojmy aktu
  • Vnitřní hranice: společné pozemní hranice zemí EU, včetně říčních a jezerních hranic, letiště pro vnitřní lety a námořní, říční a jezerní přístavy pro pravidelná trajektová spojení.
  • Vnější hranice: pozemní hranice zemí EU, včetně říčních a jezerních hranic, a jejich námořní hranice a letiště, říční přístavy, námořní přístavy a jezerní přístavy, pokud nejsou vnitřními hranicemi.
  • Ochrana hranic: činnost vykonávaná na hranici výhradně jako reakce na záměr překročit tuto hranici, sestávající z hraničních kontrol a z ostrahy hranic.
  • Hraniční kontroly: kontroly prováděné na hraničních přechodech, aby se zajistilo, že osobám, včetně jejich dopravních prostředků a předmětů, které mají v držení, může být povolen vstup na území zemí EU nebo jeho opuštění.
  • Příslušník pohraniční stráže: jakýkoliv veřejný činitel, který je v souladu s vnitrostátními právními předpisy přidělen na hraniční přechod nebo na hranice nebo do bezprostřední blízkosti takové hranice a který plní úkoly ochrany hranic.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 562/2006

13. 10. 2006

-

Úř. věst. L 105

ze dne 13. 4. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 296/2008

10. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97

ze dne 9. 4. 2008

Nařízení (ES) č. 81/2009

24. 2. 2009

-

Úř. věst. L 35

ze dne 4. 2. 2009

Nařízení (ES) č. 810/2009

5. 10. 2009

-

Úř. věst. L 243

ze dne 15. 9. 2009

Nařízení (ES) č. 265/2010

5. 4. 2010

-

Úř. věst. L 85

ze dne 31. 3. 2010

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha V, část A – Postup pro odepření vstupu na hranici:
ařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (Úřední věstník L 243 ze dne 15.9.2009).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2010/252/EU ze dne 26. dubna 2010 , kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úřední věstník L 111 ze dne 4.5.2010).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 21. září 2009 o fungování ustanovení o opatřování dokladů státních příslušníků třetích zemí otiskem razítka v souladu s články 10 a 11 nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (KOM(2009) 489 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 23.04.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky