RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gemensamma flygningar för att återsända illegala invandrare

Syftet med detta beslut är att samordna gemensamma flygningar från två eller flera medlemsländer för att skicka tillbaka tredjelandsmedborgare som omfattas av individuella beslut om återsändning.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2004/573/EG av den 29 april 2004 om organisation av gemensamma flygningar för återsändande från två eller flera medlemsstaters territorium av tredjelandsmedborgare vilka omfattas av enskilda beslut om återsändande.

SAMMANFATTNING

Detta beslut innehåller bestämmelser om hur flygningar för att skicka tillbakatredjelandsmedborgare * som omfattas av individuella beslut om återsändande ska organiseras. Främst rör det sig om att definiera vilka specifika uppgifter de myndigheter som utsetts av de organiserande medlemsländerna * ska utföra. Vidare definieras de gemensamma uppgifterna för medlemsländerna.

Beslutet antogs utan Europaparlamentets yttrande.

Varje medlemsland ska utse en nationell myndighet som ansvarar för organisationen av de gemensamma flygningarna *. Det organiserande medlemslandets nationella myndigheter ska:

 • Utse ett flygbolag för de gemensamma flygningarna och komma överens om ett pris för transporterna.
 • Begära och ta emot de tillstånd som krävs för att genomföra de gemensamma flygningarna.
 • Ta kontakt och träffa lämpliga överenskommelser med de deltagande medlemsländerna *.
 • Fastställa detaljbestämmelserna för flygningarna samt komma överens med de deltagande medlemsländerna om hur många ledsagare * som behövs i förhållande till antalet tredjelandsmedborgare som ska återsändas.
 • Träffa lämpliga finansiella överenskommelser med de deltagande medlemsländerna.

Deltagande medlemsländer ska meddela den nationella myndigheten i det organiserande medlemslandet om att de önskar delta i den gemensamma flygningen. De ska då uppge antalet tredjelandsmedborgare som ska återsändas och bidra med tillräckligt många ledsagare.

Det organiserande medlemslandet ska tillsammans med de deltagande medlemsländerna

 • se till att alla tredjelandsmedborgare och ledsagare har giltiga resehandlingar och andra nödvändiga handlingar, t.ex. inrese- och/eller transitviseringar, intyg och dokumentsamlingar.
 • informera sina ambassader och konsulat i transit- och destinationsländerna utanför EU om organisationen av den gemensamma flygningen för att få den hjälp som behövs.

De gemensamma riktlinjerna för säkerhetsbestämmelser, hälsotillstånd för de personer som ska återsändas, ledsagarens roll samt användning av tvångsåtgärder återfinns i bilagan till detta beslut.

Säkerhetsbestämmelserna vid gemensamma flygningar rör fem olika etapper: perioden före återresan, före avgång från avrese- eller transiteringsflygplatsen, under flygning, vid transitering samt vid ankomst.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Tredjelandsmedborgare: person som inte är medborgare i EU, Norge eller Island.
 • Organiserande medlemsland: det medlemsland som arrangerar de gemensamma flygningarna.
 • Deltagande medlemsland: det medlemsland som deltar i gemensamma flygningar organiserade av ett annat medlemsland.
 • Gemensam flygning: den transport av tredjelandsmedborgare som utförs av ett speciellt utvalt flygbolag.
 • Ledsagare: den säkerhetspersonal som har till uppgift att ledsaga tredjelandsmedborgare under den gemensamma flygningen, de personer som ansvarar för den medicinska vården samt tolkar.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 2004/573/EG7.8.2004-EUT L 261, 6.8.2004
Senast ändrat den 03.12.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början