RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Enhetlig utformning av visumhandlingar

En enhetlig utformning av visumhandlingar har införts i syfte att främja harmoniseringen av den nationella viseringspolitiken och främja den fria rörligheten för personer inom Europeiska unionen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Enhetlig utformning av visumhandlingar

Genom förordningen införs en enhetlig utformning av visumhandlingar som är gemensam för alla medlemsländer.

I förordningen avses med “visumhandling” (visering) ett tillstånd som utfärdas eller beslut som fattas av ett medlemsland som krävs för inresa på dess territorium för:

  • en vistelse i detta medlemsland eller i flera medlemsländer för en period som totalt inte överstiger tre månader
  • en resa genom territoriet eller transitzonen på en flygplats i detta medlemsland eller flera medlemsländer.

Uppgifterna i den enhetliga visumhandlingen ska motsvara följande krav:

  • de tekniska specifikationerna i enlighet med bilagan till förordningen som fastställer säkerhetsanordningar som är allmänt igenkännliga och kan uppfattas med blotta ögat
  • de kompletterade tekniska specifikationerna, som syftar till att förhindra efterbildningar och förfalskningar av visumet och som innehåller anvisningar om hur visumet ska fyllas i.

Om de kompletterade tekniska specifikationerna ska hållas hemliga får de i så fall endast meddelas:

  • organ som ansvarar för tryckningen av viseringsbladen
  • personer som vederbörligen har auktoriserats av en medlemsstat eller av kommissionen.

Den 7 februari 1996 och den 27 december 2000 antog kommissionen kompletterande åtgärder för att trygga en hög säkerhetsnivå.

Varje medlemsland ska utse ett enda organ som ansvarar för tryckningen av visumhandlingar. Namnet på detta organ meddelas till kommissionen och till de övriga medlemsländerna.

I enlighet med direktiv 95/46/EG om skyddet av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter har en individ, som har fått en visering utfärdad, om så är lämpligt, rätt att begära att ändringar utförs med avseende på de uppgifter som finns i viseringen.

Kommissionen biträds i sitt arbete med den enhetliga utformningen av visumhandlingar av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och under ordförandeskap av en företrädare för kommissionen.

Medlemsstaterna får använda den enhetliga utformningen av visumhandlingar för andra syften än de som har nämnts ovan, så länge som det inte leder till någon förvirring med den enhetliga viseringen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1683/95

3.8.1995

-

EGT L 164, 14.7.1995

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 334/2002

15.3.2002

-

EGT L 53, 23.2.2002

Förordning (EG) nr 856/2008

22.9.2008

EUT L 235, 2.9.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 53, 23.2.2002].
I denna förordning beskrivs endast den enhetliga modellen för viseringsblad i syfte att göra den säkrare. En modell av viseringsbladet visas i bilagan. Tekniska specifikationer fastställs för att uppnå en viss nivå av säkerhet mot efterbildning, förfalskning och stöld. Föreskrifterna ska hållas hemliga, får inte offentliggöras och ska enbart meddelas de organ som utsetts av medlemsländerna och som ansvarar för tryckningen av viseringsbladen.
Den enhetliga modellen för viseringsblad måste införas i medlemsländerna inom två år från den dag då bestämmelserna enligt ovan antogs. Införandet av en ny modell påverkar inte giltigheten hos redan utfärdade viseringsblad, om inte medlemslandet beslutar annorlunda.
När det gäller skyddet av personuppgifter ska bestämmelserna i direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 följas.

Senast ändrat den 30.09.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början