RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednolity formularz wizowy

W ramach harmonizacji polityki wizowej i promowania swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej ustanowiony został jednolity formularz wizowy.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiające jednolity formularz wizowy [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Jednolity formularz wizowy

Na mocy rozporządzenia ustanowiono dla wszystkich państw członkowskich jednolity formularz wizowy.

Do celów rozporządzenia „wiza” oznacza udzielone przez państwo członkowskie zezwolenie lub decyzję przez to państwo podjętą, wymagane do wjazdu na jego terytorium w celu:

  • zamierzonego pobytu w danym państwie członkowskim lub w kilku państwach członkowskich przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące ogółem,
  • tranzytu przez terytorium lub port lotniczy danego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich.

Informacje zawarte na jednolitym formularzu wizowym muszą być zgodne z:

  • specyfikacjami technicznymi wymienionymi w załączniku do rozporządzenia, na podstawie których jednolity formularz wizowy ma być rozpoznawalny przez wszystkie państwa członkowskie dzięki oznaczeniom widocznym gołym okiem,
  • dodatkowymi specyfikacjami technicznymi, które mają na celu zapobieganie podrabianiu i fałszowaniu wiz, i określającymi metody wypełnienia wizy.

Jeżeli dodatkowe specyfikacje techniczne mają pozostać tajne, dostępne są tylko:

  • organom odpowiedzialnym za drukowanie wiz,
  • osobom upoważnionym przez Komisję lub państwo członkowskie.

Dodatkowe środki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa przyjęte zostały przez Komisję w dniu 7 lutego 1996 r. i 27 grudnia 2000 r.

Każde państwo członkowskie wyznacza tylko jeden organ odpowiedzialny za druk wiz i podaje Komisji i pozostałym państwom członkowskim nazwę tego organu.

Jak określono w dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, osoba, której wizę wydano, może, w miarę potrzeb, zażądać poprawek swoich danych osobowych, które na wizie zostały umieszczone.

W swoich działaniach w zakresie jednolitego formularzu wizowego Komisja wspierana jest przez komitet składający się z przedstawicieli państw członkowskich, na którego czele stoi przedstawiciel Komisji.

Państwa członkowskie mogą używać jednolitego formularza wizowego do innych celów niż określone powyżej, pod warunkiem że takie wizy nie będą mylone z wizą jednolitą.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1683/95

3.8.1995

-

Dz.U. L 164 z 14.7.1995

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 334/2002

15.3.2002

-

Dz.U. L 53 z 23.2.2002

Rozporządzenie (WE) nr 856/2008

22.9.2008

-

Dz.U. L 235 z 2.9.2008

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 333/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie jednolitego wzoru formularza, na którym umieszcza się wizę wydawanego przez państwo członkowskie osobom posiadającym dokumenty podróży, które nie są uznane przez państwo członkowskie sporządzające formularz [Dz.U. L 53 z 23.2.2002].
W rozporządzeniu ograniczono się do opisu jednolitego wzoru w celu uczynienia go bardziej bezpiecznym. Wzór formularza przedstawiony jest w załączniku. Ustanowione zostają szczegóły techniczne zapewniające określony poziom zabezpieczenia na wypadek podrobienia, fałszerstwa czy kradzieży. Są one tajne, nieopublikowane i zostają udostępnione jedynie organom wyznaczonym przez państwa członkowskie do drukowania jednolitego wzoru.
Państwa członkowskie używają jednolitego wzoru formularza nie później niż dwa lata po przyjęciu wyżej wymienionych szczegółów.
Wprowadzenie nowego wzoru formularza nie narusza ważności pozwoleń już przyznanych, o ile odpowiednie państwo członkowskie nie zadecyduje inaczej. W zakresie ochrony danych osobowych wzięte zostały pod uwagę postanowienia dyrektywy 95/46/WE.

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony