RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteisön viisumin kaava

Yhteisön viisumin kaava on luotu kansallisten viisumipolitiikkojen yhdenmukaistamiseksi ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi Euroopan unionissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Yhtenäinen viisumin kaava

Asetuksessa luodaan kaikille jäsenvaltioille yhtenäinen viisumin kaava.

Asetuksessa tarkoitetaan "viisumilla" annettua lupaa tai jäsenvaltion tekemää päätöstä, joka vaaditaan sen alueelle saavuttaessa

  • kun tarkoituksena on oleskella tässä jäsenvaltiossa tai useissa jäsenvaltioissa korkeintaan kolme kuukautta,
  • kauttakulkua varten tämän jäsenvaltion tai useiden jäsenvaltioiden alueen poikki tai tämän jäsenvaltion tai useiden jäsenvaltioiden lentoaseman kautta.

Yhtenäisen viisumin kaavaan on sisällytettävä:

  • asetuksen liitteessä esitettävät tekniset ominaisuudet, jotka ovat yleisesti tunnistettavia turvaominaisuuksia, jotka voidaan paljain silmin selvästi erottaa,
  • salaiset tekniset lisäturvaominaisuudet, joilla pyritään estämään viisumien väärentäminen tai jäljentäminen.

Salaisista turvaominaisuuksista päätetään asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisesti. Ne ilmoitetaan

  • viisumien painatuksesta vastaaville elimille,
  • komission tai jäsenvaltion asianmukaisesti valtuuttamille henkilöille.

Helmikuun 7. päivänä 1996 ja joulukuun 27. päivänä 2000 tehdyissä komission päätöksissä on määrätty lisätoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi.

Kukin jäsenvaltio nimeää vain yhden elimen, jolla on viisumien painatusvastuu. Jäsenvaltio ilmoittaa tämän elimen nimen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Kuten yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa direktiivissä 95/46/EY määrätään, yksilöillä, joille viisumi on myönnetty, on oikeus pyytää viisumiin merkittyjen henkilötietojen oikaisemista.

Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Jäsenvaltiot voivat käyttää yhtenäistä viisumin kaavaa muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, kunhan sitä ei sekoiteta edellä määritellyn yhtenäisen viisumin kanssa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1683/95

3.8.1995

-

EYVL L 164, 14.7.1995

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 334/2002

15.3.2002

-

EYVL L 53, 23.2.2002

Asetus (EY) N:o 856/2008

22.9.2008

-

EUVL L 235, 2.9.2008

MUUT OLEELLISET SÄÄDÖKSET

Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta [EYVL L 53, 23.2.2002].
Asetuksessa kuvaillaan lomakkeiden yhtenäinen kaava niiden turvallisuuden parantamiseksi. Liitteessä esitetään mallilomake. Teknisillä eritelmillä pyritään takaamaan tietty suoja jäljentämiseltä, väärentämiseltä ja varkauksilta. Eritelmät pidetään salassa, niitä ei julkaista, eikä niitä toimiteta muille kuin jäsenvaltioiden nimeämille elimille, jotka vastaavat lomakkeiden painatuksesta.
Jäsenvaltioiden on käytettävä lomakkeen yhtenäistä kaavaa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun edellä mainitut toimenpiteet on toteutettu.
Uuden kaavan käyttöönotto ei vaikuta aiemmin myönnettyjen lupien voimassaoloon, jollei jäsenvaltio toisin päätä. Henkilötietojen suojan osalta noudatetaan direktiivin 95/46/EY säännöksiä.

Viimeisin päivitys 30.09.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun