RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Θεώρηση ενιαίου τύπου

Έχει καθιερωθεί η θεώρηση ενιαίου τύπου, ώστε να ενισχυθεί η εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών στον τομέα των θεωρήσεων, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Θεώρηση ενιαίου τύπου

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει θεώρηση ενιαίου τύπου κοινή για όλα τα κράτη μέλη.

Ο κανονισμός θεωρεί ως «θεώρηση» κάθε εκδοθείσα άδεια ή κάθε ληφθείσα απόφαση εκ μέρους ενός κράτους μέλους, η οποία απαιτείται για την είσοδο στο έδαφός του ενόψει:

  • διαμονής που προβλέπεται για το εν λόγω κράτος μέλος ή για πολλά κράτη μέλη, για περίοδο της οποίας η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες·
  • διαμετακόμισης μέσω του εδάφους ή της ζώνης τράνζιτ στους αερολιμένες του εν λόγω κράτους μέλους ή πολλών κρατών μελών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στη θεώρηση ενιαίου τύπου συμφωνούν:

  • με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού που θεσπίζουν τις διατάξεις ασφαλείας που αναγνωρίζονται παγκοσμίως και είναι ορατές διά γυμνού οφθαλμού·
  • με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές που στοχεύουν να παρεμποδίσουν την παραποίηση ή την πλαστογράφηση της θεώρησης και παρέχουν μεθόδους για τη συμπλήρωση αυτής.

Εάν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές είναι απόρρητες, τότε κοινοποιούνται μόνο:

  • στους οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα για την εκτύπωση των θεωρήσεων·
  • στα εντεταλμένα πρόσωπα εκ μέρους της Επιτροπής ή εκ μέρους ενός κράτους μέλους.

Συμπληρωματικά μέτρα, απαραίτητα για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας, εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της Επιτροπής της 07.02.1996 και 27.12.2000.

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει μόνο έναν ενιαίο οργανισμό αρμόδιο για την εκτύπωση των θεωρήσεων. Κοινοποιεί την επωνυμία του εν λόγω οργανισμού στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη.

Όπως προβλέπεται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ένας πολίτης στον οποίο έχει χορηγηθεί θεώρηση, μπορεί να ζητήσει διορθώσεις, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στη θεώρηση.

Η Επιτροπή επικουρείται στην εργασία της για τη θεώρηση ενιαίου τύπου από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και πρόεδρος της οποίας είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν τη θεώρηση ενιαίου τύπου για σκοπούς άλλους από τους προαναφερθέντες, εφόσον δεν υπάρχει σύγχυση με την ενιαία θεώρηση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95

3.08.1995

-

Επίσημη Εφημερίδα L 164, 14.7.1995

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 334/2002

15.3.2002

-

Επίσημη Εφημερίδα L 53, 23.2.2002

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 856/2008

22.9.2008

-

Επίσημη Εφημερίδα L 235, 2.9.2008

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο [Επίσημη Εφημερίδα L 53, 23.02.2002].
Ο παρών κανονισμός περιορίζεται στην περιγραφή του φύλλου ενιαίου τύπου για να του προσδώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπόδειγμα αυτού του φύλλου αναπαράγεται σε παράρτημα της παρούσας πρότασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθιερώνονται για να εξασφαλιστεί ένα ορισμένο επίπεδο ασφάλειας κατά της παραχάραξης, της πλαστογραφίας και της κλοπής. Οι διατάξεις που θεσπίζονται παραμένουν απόρρητες, δεν δημοσιεύονται ούτε διαβιβάζονται στους οργανισμούς που έχουν καθορισθεί από τα κράτη μέλη και οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εκτύπωση των φύλλων.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το φύλλο ενιαίου τύπου το αργότερο δύο έτη μετά τη θέσπιση των προαναφερθεισών διατάξεων.
Η εισαγωγή ενός νέου τύπου δεν θίγει την ισχύ άλλων αδειών που έχουν χορηγηθεί προηγουμένως, εκτός εάν υπάρξει αντίθετη διάταξη του κράτους μέλους. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ συνεχίζουν να τηρούνται.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.09.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας