RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jednotný vzor víz

Byl stanoven jednotný vzor víz pro prosazení harmonizace vnitrostátních vízových politik a podporu volného pohybu osob v Evropské unii.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Jednotný vzor víz

Toto nařízení stanoví jednotný vzor víz pro všechny členské státy.

Pro účely tohoto nařízení se „vízem“ rozumí oprávnění udělené členským státem nebo rozhodnutí přijaté členským státem, jež je vyžadováno pro vstup na jeho území za účelem:

  • zamýšleného pobytu v tomto členském státě nebo ve více členských státech, jehož celková délka nepřekročí tři měsíce;
  • průjezdu přes území nebo pásmo tranzitního prostoru letišť tohoto členského státu nebo více členských států.

Informace obsažené ve vízech jednotného vzoru musí odpovídat:

  • technickým podmínkám stanoveným v příloze k tomuto nařízení, které popisují všeobecně rozpoznatelné bezpečnostní prvky, které jsou jasně viditelné pouhým okem;
  • dalším technickým podmínkám, které mají zabránit padělání a pozměňování a které poskytují metody pro vyplňování víz.

Pokud další technické podmínky mají zůstat utajeny, mohou být sděleny pouze:

  • subjektům odpovědným za tisk víz;
  • osobám řádně pověřeným Komisí nebo členským státem.

Komise dne 7. února 1996 a dne 27. prosince 2000 přijala dodatečná opatření pro zjištění vysoké úrovně zabezpečení.

Každý členský stát má určit nejvýše jeden subjekt odpovědný za tisk víz. Název příslušného subjektu musí sdělit Komisi a ostatním členským státům.

Podle směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů může osoba, které bylo vydáno vízum, v případě potřeby požádat o opravu svých osobních údajů zadaných do víza.

Komisi je při provádění této práce na jednotném vzoru víz nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Členské státy mohou jednotný vzor víz používat i pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny výše, ale není možná záměna s těmito jednotnými vízy.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1683/95

3. 8. 1995

-

Úř. věst. L 164 

ze dne 14. 7. 1995

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 334/2002

15. 3. 2002

-

Úř. věst. L 53 

ze dne 23. 2. 2002

Nařízení (ES) č. 856/2008

22. 9. 2008

-

Úř. věst. L 235 

ze dne 2. 9. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002).
Toto nařízení se omezuje na popis jednotného vzoru v zájmu větší bezpečnosti. Vzor tohoto formuláře je uveden v příloze jako návrh. Stanovují se technické podmínky pro zajištění určité úrovně zabezpečení před paděláním, pozměňováním a krádeží. Jsou tajné, neveřejné a jsou dostupné pouze subjektům, které členské státy určí jako odpovědné za tisk formulářů.
Jednotný vzor formuláře se musí v členských státech používat nejpozději do dvou let od přijetí výše uvedených podmínek.
Zavedení nového vzoru nemá vliv na platnost již udělených povolení, pokud daný členský stát nerozhodne jinak. Pokud jde o ochranu osobních údajů, byla respektována směrnice 95/46/ES.

Poslední aktualizace: 30.09.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky