RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förstärka Schengenområdet

Kommissionen föreslår åtgärder som är avsedda att säkerställa att medlemsstaterna tillämpar Schengenregelverket enhetligt. Den vill också göra frihandelsområdet bättre rustat för att möta ovanliga situationer, tack vare en mekanism som gör det möjligt att temporärt återinföra kontroller vid Europeiska unionens (EU:s) inre gränser.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 16 september 2011 med titeln ”Förvaltning av Schengensamarbetet - att stärka området utan inre gränskontroller” [KOM(2011) 561 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

De revolutioner som ägt rum i södra Medelhavsområdet under våren 2011 har medfört ett stort antal immigranter till vissa av medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU). Dessa händelser har belyst hur nödvändigt det är att göra Schengenområdet, EU:s inre territorium i vilket individer äger rätt till fri rörlighet, bättre rustat för att reagera på ovanliga situationer.

Det är tydligt att Europas yttre gränser måste förvaltas på ett effektivt och enhetligt sätt, baserat på gemensamt ansvar, solidaritet och på ett förstärkt praktiskt samarbete.

Att stärka förvaltningen av Schengenområdet

Vissa åtgärder har redan vidtagits för att kunna hjälpa de medlemsstater som står inför kritiska situationer och göra det möjligt för dem att uppfylla sina skyldigheter. De kan bland annat få ekonomiskt och praktiskt stöd via EU-fonderna och begära hjälp från Europeiska stödkontoret för asylfrågor eller Frontexbyrån som kan placera ut grupper för snabba insatser vid de yttre gränserna.

Kommissionen har också föreslagit att förstärka utvärderingsmekanismen för Schengen. Denna mekanism gör det möjligt att vaka över att EU-länderna tillämpar Schengenregelverket korrekt. Enligt det nya angreppssätt som föreslås, ska övervakningen ske på EU-nivå genom inspektioner som utförs av grupper från kommissionen och medlemsstaterna. Efter inspektionerna ska det upprättas en rapport som innehåller de åtgärder som ska vidtas av det berörda landet. Ett övervakningsförfarande ska inrättas för att säkerställa att rekommendationerna tillämpas.

Kommissionen kommer för övrigt att två gånger om året lägga fram en rapport om Schengens funktion. Denna rapport kommer att kunna fungera som grund för att förstärka samarbetet inom Schengenområdet och möjliggöra att medlemsstaterna, som alla har ansvar för att säkerställa att hela Schengenregelverket tillämpas effektivt, får ett ökat förtroende för varandra.

Om utvärderingen av en medlemsstat skulle visa på svåra brister i kontrollen av de yttre gränserna eller förfarandet för återförande av invandrare till deras ursprungsländer, föreslås specifika stödåtgärder. Om bristerna kvarstår, och som sista åtgärd, föreslås en EU-mekanism som syftar till att tillfälligt återinföra kontrollen vid de inre gränserna.

Inrättande av en EU-mekanism för exceptionella omständigheter

Kodexen om Schengengränserna föreskriver redan möjligheten för en medlemsstat att återinföra kontroller vid sina inre gränser vid ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten. Det rör sig dock om ett beslut som endast kan fattas på nationell nivå.

De mänskliga och ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut som rör alla individer som är bosatta i Schengenområdet är dock inte begränsat till endast den berörda medlemsstaten. För att ta hänsyn till hela unionens intressen, föreslår kommissionen att man ska inrätta en mekanism på EU-nivå som gör det möjligt att beslutet fattas av EU snarare än ensidigt av en enda medlemsstat.

Beslutet att återinföra kontrollerna av en medlemsstats inre gränser skulle tas av kommissionen för förnybara perioder om 30 dagar och, i princip, för en maximal tidsrymd om 6 månader. Det ska röra sig om en åtgärd som sista utväg då alla andra åtgärder visat sig inte fungera. Beslutet ska endast tas då en medlemsstat står inför ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten. Det kan också röra sig om

  • en kortsiktig och mycket lokal situation (till exempel större sportevenemang, politiska möten med hög profil eller terroristattacker),
  • en situation som har vidare och mer långsiktiga konsekvenser, bland annat då en medlemsstat uppvisar svåra brister i kontrollen av sina yttre gränser.

I akutsituationer behåller dock medlemsstaterna möjligheten att ensidigt återinföra kontroller vid sina inre gränser för en begränsad tid om 5 dagar.

Om kontrollerna återinförs, ska dock det berörda landet eller de berörda länderna säkerställa att EU-medborgare och medborgare i tredjeländer som uppehåller sig lagligt i Schengenområdet har rätt att röra sig och uppehålla sig fritt på EU:s territorium. De senare kan dock likväl resa in på en annan medlemsstats territorium om de bara visar upp ett giltigt pass eller ID-kort.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 september 2011 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter [KOM(2011) 560 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Ändrat förslag Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 september 2011 om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket [KOM(2011) 559 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 4 maj 2011 med titeln ”Meddelande om migration” [KOM(2011) 248 – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 21.02.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början