RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wzmocnienie strefy Schengen

Komisja proponuje środki mające na celu zapewnienie spójnego wdrażania zasad strefy Schengen przez państwa członkowskie. Komisja pragnie również, by obszar swobodnego przepływu był w stanie skuteczniej reagować na wyjątkowe okoliczności dzięki mechanizmowi umożliwiającemu tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej (UE).

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 16 września 2011 r. „Ład Schengen – wzmocnienie obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych” [COM(2011) 561 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Rewolucje, które miały miejsce w południowej części rejonu Morza Śródziemnego wiosną 2011 r., spowodowały znaczny napływ imigrantów do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Zdarzenia te zwróciły uwagę na konieczność zagwarantowania, by strefa Schengen, terytorium UE, w którym obowiązuje prawo do swobodnego przepływu osób, była w stanie reagować na wyjątkowe okoliczności.

Jest oczywiste, że zewnętrznymi granicami Europy należy zarządzać w sposób skuteczny i spójny w oparciu o wspólną odpowiedzialność, solidarność i wzmocnioną współpracę praktyczną.

Wzmocnienie zarządzania strefą Schengen

Zostały już przewidziane pewne środki mające na celu wspieranie państw członkowskich stawiających czoła sytuacjom krytycznym i umożliwienie im wypełnienia ich obowiązków. Mogą one w szczególności uzyskiwać wsparcie finansowe i wsparcie praktyczne za pośrednictwem funduszy UE oraz zwracać się o pomoc do Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu lub do agencji Frontex, która może rozmieszczać zespoły szybkiej interwencji na granicach zewnętrznych.

Ponadto Komisja zaproponowała wzmocnienie mechanizmu oceny stosowania dorobku Schengen. Mechanizm ten umożliwia monitorowanie prawidłowego stosowania zasad strefy Schengen przez kraje UE. W ramach proponowanego nowego podejścia monitoring będzie prowadzony na szczeblu europejskim poprzez kontrole realizowane przez zespoły Komisji i państw członkowskich. Na podstawie tych kontroli będą opracowywane sprawozdania określające środki, które powinny być podjęte przez dany kraj. Zostanie wdrożona procedura monitorowania w celu zapewnienia realizacji zaleceń.

Ponadto Komisja będzie przedstawiać dwa razy w roku sprawozdanie dotyczące funkcjonowania strefy Schengen. Sprawozdanie to może stanowić podstawę do wzmocnionej współpracy w obszarze Schengen, a także przyczynić się do zwiększania zaufania między państwami członkowskimi, które mają obowiązek zapewnić skuteczne stosowanie wszystkich zasad Schengen.

W przypadkach gdy ocena danego państwa członkowskiego ujawni poważne braki w zakresie kontroli granic zewnętrznych lub procedur powrotu migrantów do kraju pochodzenia, będą proponowane szczególne środki wsparcia. Jeśli te braki będą się utrzymywać, w ostateczności zaproponowano europejski mechanizm tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych.

Wdrożenie europejskiego mechanizmu w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności

Kodeks graniczny Schengen przewiduje już możliwość przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych przez państwo członkowskie w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Taka decyzja jest podejmowana jednakże wyłącznie na szczeblu krajowym.

Mimo to konsekwencje ludzkie i ekonomiczne takiej decyzji, dotyczącej wszystkich ludzi przebywających w strefie Schengen, nie ograniczają się tylko do danego państwa członkowskiego. W celu uwzględnienia interesów całej Unii Komisja proponuje ustanowienie europejskiego mechanizmu, który umożliwiłby podejmowanie takich decyzji raczej przez UE niż jednostronnie przez jedno państwo członkowskie.

Decyzja o przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi byłaby podejmowana przez Komisję na odnawialny okres 30 dni, przy czym maksymalny okres trwania wynosiłby 6 miesięcy. Powinna być ona środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacji, gdy wszystkie inne środki okazały się bezskuteczne. Decyzja byłaby podejmowana tylko wtedy, gdy państwo członkowskie boryka się z poważnym zagrożeniem porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Mogą to być:

  • sytuacje krótkotrwałe i występujące zasadniczo lokalnie (np. imprezy sportowe, spotkania polityczne wysokiego szczebla, ataki terrorystyczne),
  • sytuacje o implikacjach szerszych i długotrwałych, zwłaszcza gdy dane państwo członkowskie uporczywie nie wywiązuje się z obowiązku kontroli swoich granic zewnętrznych.

W nagłych sytuacjach państwa UE będą jednak nadal mogły podjąć jednostronnie decyzję o przywróceniu kontroli na swoich granicach wewnętrznych na ograniczony okres (do 5 dni).

W przypadku przywrócenia kontroli odnośne państwo lub państwa muszą jednak zapewnić obywatelom państw UE i obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie w strefie Schengen prawo przemieszczania się i pobytu na terytorium UE. Wspomniane osoby będą zatem mogły nadal wjechać na terytorium innego państwa członkowskiego na podstawie okazania ważnego paszportu, dowodu osobistego lub dokumentu podróży.

AKTY POWIĄZANE

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych zasad dotyczących tymczasowego przywrócenia w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych [COM(2011) 560 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Zmieniony wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen [COM(2011) 559 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 4 maja 2011 r. „Komunikat w sprawie migracji” [COM(2011) 248 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony