RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Versterking van de Schengenruimte

De Commissie stelt maatregelen voor met het oog op een samenhangende toepassing van de regels van de Schengenruimte in de lidstaten. Zij wil voorts de ruimte van vrij verkeer beter toerusten voor uitzonderlijke situaties, met name door middel van een regeling die toelaat controles aan de binnengrenzen van de Europese Unie (EU) tijdelijk opnieuw in te stellen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 16 september 2011 – Schengengovernance – versterking van de ruimte zonder toezicht aan de binnengrenzen [COM(2011) 561 definitief — niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De revoluties die in de lente van 2011 in het zuiden van het Middellandse Zeegebied hebben plaatsgevonden hebben geleid tot een aanzienlijke toestroom van immigranten in bepaalde lidstaten van de Europese Unie (EU). Deze gebeurtenissen hebben aangetoond dat de Schengenruimte, het grondgebied van de EU waarbinnen personen zich vrij kunnen verplaatsen, beter moet worden toegerust voor uitzonderlijke situaties.

Het is duidelijk dat de buitengrenzen van Europa op efficiënte en samenhangende wijze moeten worden beheerd, op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, solidariteit en een intensievere praktische samenwerking.

Verbetering van het beheer van de Schengenruimte

Er bestaan al bepaalde maatregelen die lidstaten in kritieke situaties ondersteunen en hen helpen hun verplichtingen na te komen. Zij kunnen met name financiële en praktische steun krijgen uit de fondsen van de EU en een beroep doen op het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en Frontex, een agentschap dat snelle-interventieteams kan inzetten aan de buitengrenzen.

Voorts heeft de Commissie voorgesteld het evaluatiemechanisme van Schengen te verbeteren. Met dit mechanisme wordt toegezien op de correcte toepassing van de regels van de Schengenruimte in de landen van de EU. Volgens de voorgestelde nieuwe benadering wordt het toezicht op Europees niveau uitgeoefend middels controles door teams van de Commissie en de lidstaten. Over deze controles worden vervolgens verslagen opgesteld met maatregelen die de betrokken landen moeten treffen. Er wordt tevens een opvolgingsprocedure ingesteld om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Voorts wordt voorgesteld dat de Commissie tweemaal per jaar een verslag over de werking van de Schengenruimte opstelt. Dit verslag zou dan als basis kunnen dienen voor een verbetering van de samenwerking binnen de Schengenruimte en bijdragen aan het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten, die er allemaal voor moeten zorgen dat alle Schengenregels effectief worden toegepast.

Indien de evaluatie van een lidstaat ernstige tekortkomingen blootlegt met betrekking tot de buitengrenscontroles of de procedure voor de terugkeer van migranten naar hun land van herkomst, worden specifieke ondersteuningsmaatregelen voorgesteld. Indien de tekortkomingen aanhouden, wordt in laatste instantie een Europees mechanisme voorgesteld om tijdelijk opnieuw controles aan de binnengrenzen uit te voeren.

Instelling van een Europees mechanisme voor uitzonderlijke omstandigheden

De Schengengrenscode biedt lidstaten reeds de mogelijkheid opnieuw controles aan hun binnengrenzen in te voeren indien de openbare orde en de binnenlandse veiligheid ernstig worden bedreigd. Deze beslissing wordt echter uitsluitend op nationaal niveau genomen.

De menselijke en economische gevolgen van een dergelijke beslissing, die alle inwoners van de Schengenruimte aanbelangt, blijven evenwel niet beperkt tot de betrokken lidstaat. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de hele Unie in acht worden genomen, stelt de Commissie voor een Europees mechanisme in te stellen zodat de beslissing door de EU wordt genomen in plaats van op unilaterale wijze door één enkele lidstaat.

De beslissing om opnieuw controles aan de binnengrenzen van een lidstaat in te voeren worden overeenkomstig het voorstel door de Commissie genomen, voor verlengbare perioden van 30 dagen en, in beginsel, voor een maximumtermijn van 6 maanden. Deze beslissing mag pas in laatste instantie worden genomen, wanneer alle andere maatregelen ondoeltreffend zijn gebleken. De beslissing wordt uitsluitend genomen wanneer de openbare orde of de binnenlandse veiligheid van een lidstaat ernstig wordt bedreigd. Het kan daarbij gaan om:

  • een kortstondige en zeer plaatsgebonden situatie (bijv. grote sportevenementen, politieke bijeenkomsten op hoog niveau en terroristische aanslagen);
  • situaties die verstrekkende en langdurige gevolgen hebben, met name in het geval van een zware tekortkoming in de controle aan de buitengrenzen van een lidstaat.

In noodsituaties kunnen de EU-landen echter nog altijd eenzijdig beslissen om opnieuw controles in te voeren aan hun binnengrenzen, voor een beperkte duur van 5 dagen.

In een dergelijk geval dienen de betrokken lidstaten er evenwel voor te zorgen dat Europese burgers en onderdanen van derde landen die wettelijk in de Schengenruimte verblijven hun recht om zich vrij te verplaatsen en te verblijven op het grondgebied van de EU kunnen uitoefenen. Deze burgers moeten met andere woorden op het grondgebied van een andere lidstaat worden toegelaten op vertoon van hun paspoort, identiteitskaart of reisdocument.

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden [COM(2011) 560 final — niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2011 betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis [COM(2011) 559 final — niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 4 mei 2011 — Mededeling inzake migratie [COM(2011) 248 — niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 21.02.2012
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven