RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Schengen-alueen vahvistaminen

Komissio ehdottaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot soveltavat Schengen-alueen sääntöjä johdonmukaisesti. Se haluaa myös lisätä vapaan liikkuvuuden alueen valmiuksia toimia poikkeustilanteissa, joissa Euroopan unionin (EU) sisärajatarkastukset voidaan palauttaa väliaikaisjärjestelyin.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 16 päivänä syyskuuta 2011, "Schengen-alueen hallinnointi – vapaan liikkumisen alue vahvemmaksi” [KOM(2011) 561 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Välimeren eteläosan maiden vallankumoukset keväällä 2011 ovat tuoneet merkittävän suuria maahanmuuttajavirtoja joidenkin Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden rajoille. Nämä tapahtumat ovat tuoneet esiin tarpeen lisätä poikkeustilannevalmiuksia EU:n Schengen-alueella, jonka sisällä vallitsee henkilöiden vapaa liikkuvuus.

EU:n ulkorajat edellyttävät tietenkin tehokasta ja yhdenmukaista hallintaa, jonka on perustuttava yhteiseen vastuuseen, solidaarisuuteen ja tehokkaaseen käytännön yhteistyöhön.

Schengen-alueen hallinnoinnin vahvistaminen

Schengen-alueella on jo otettu käyttöön toimenpiteitä, jotka auttavat jäsenvaltioita täyttämään velvoitteensa ja reagoimaan mahdollisissa kriittisissä tilanteissa. Ne voivat esimerkiksi hakea taloudellista ja käytännön tukea EU:n rahastoista ja ottaa yhteyttä Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoon tai Frontex-virastoon, joka voi lähettää nopeita rajainterventioryhmiä ulkorajoille.

Komissio on lisäksi tehnyt ehdotuksen Schengen-arviointien tehostamisesta. Arviointien avulla varmistetaan, että EU-maat soveltavat Schengen-alueen sääntöjä moitteettomasti. Komission ehdottaman uuden lähestymistavan mukaan EU:n tason valvonnasta vastaavat komission ja jäsenvaltioiden tarkastusryhmät. Tarkastuskäyntien perusteella laaditaan raportti, jossa on esitetty asianomaiselta maalta edellytettävät toimenpiteet. Suositusten noudattamista valvotaan seurantamenettelyssä.

Komissio laatii lisäksi kaksi kertaa vuodessa katsauksen Schengen-alueen toiminnasta. Katsauksen perusteella voidaan lisätä Schengen-alueen yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta jäsenvaltioissa, jotka ovat kaikki vastuussa siitä, että Schengen-sääntöjä noudatetaan moitteettomasti.

Komissio ehdottaa myös erityisiä tukitoimenpiteitä tilanteisiin, joissa tietyn jäsenvaltion arviointi paljastaa vakavia puutteita ulkorajojen valvonnassa tai laittomien maahanmuuttajien alkuperämaahan palauttamiseen tarkoitetussa palauttamismenettelyssä. Mikäli puutteita ei korjata, komissio ehdottaa turvautumista viime kädessä järjestelyyn, jossa EU:n sisärajatarkastukset palautetaan väliaikaisesti.

Poikkeusoloissa käyttöön otettava EU:n mekanismi

Schengenin rajasäännöstön mukaan jäsenvaltio voi palauttaa rajatarkastukset sisärajoilleen, jos sen yleinen järjestys tai sisäinen turvallisuus on vakavasti uhattuna. Tällöin päätös tehdään yksipuolisesti jäsenvaltion tasolla.

Yksittäisen jäsenvaltion päätöksen inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu vain kyseiseen valtioon, vaan koskettavat kaikkia Schengen-alueella asuvia. Jotta koko unionin edut otettaisiin huomioon, komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön EU:n mekanismi, jolla varmistetaan, että yksittäisen jäsenvaltion päätöksen sijaan päätös tehdään EU:n tasolla.

Tällöin komissio tekisi päätöksen tietyn jäsenvaltion sisärajatarkastusten palauttamisesta enintään 30 päivän ajaksi, joka voitaisiin uusia. Päätöksen enimmäiskesto olisi lähtökohtaisesti kuusi kuukautta. Tällainen päätös on tietenkin vasta viimeinen keino, johon turvaudutaan, kun muut toimenpiteet ovat osoittautuneet tehottomiksi. Päätös tehdään vain silloin, kun jäsenvaltion yleinen järjestys tai sisäinen turvallisuus on vakavasti uhattuna. Tällainen ratkaisu voidaan tehdä myös

  • tilanteessa, jossa uhka on lyhytaikainen ja suureksi osaksi paikallinen (esimerkiksi suuret urheilutapahtumat, korkean tason poliittiset kokoukset ja terrori-iskut)
  • tilanteessa, jonka vaikutukset ovat laajempia ja pitkäaikaisempia, esimerkiksi silloin, kun jäsenvaltion ulkorajojen valvonnassa ilmenee vakavia puutteita.

Hätätilanteissa EU-mailla on vastedeskin mahdollisuus palauttaa yksipuolisesti sisärajatarkastukset enintään viiden päivän ajaksi.

Rajatarkastukset palauttavan maan (maiden) on kuitenkin taattava EU:n kansalaisten ja Schengen-alueella laillisesti oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella. EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset voivat siis hätätilanteen vallitessakin tulla toisen jäsenvaltion alueelle, kunhan esittävät passinsa, henkilökorttinsa tai matkustusasiakirjansa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 16 päivänä syyskuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta rajavalvonnan väliaikaista palauttamista sisärajoille poikkeuksellisissa olosuhteissa koskevien yhteisten sääntöjen vahvistamiseksi [KOM(2011) 560 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, tehty 16 päivänä syyskuuta 2011, arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten [KOM(2011) 559 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 4 päivänä toukokuuta 2011, "Maahanmuuttotiedonanto" [KOM(2011) 248 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 21.02.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun