RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Styrkelse af Schengenområdet

Europa-Kommissionen foreslår en række foranstaltninger, der skal sikre en sammenhængende gennemførelse af Schengenreglerne i medlemsstaterne. Kommissionen ønsker ligeledes at sikre, at EU's område med fri bevægelighed i højere grad bliver i stand til at håndtere ekstraordinære omstændigheder gennem en mekanisme, der giver mulighed for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved Den Europæiske Unions (EU) indre grænser.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 16. september 2011, Forvaltning af Schengensamarbejdet — en styrkelse af området uden kontrol ved de indre grænser [KOM(2011) 561 endelig — ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Revolutionerne ved den sydlige Middelhavskyst i foråret 2011 har medført en betydelig tilgang af indvandrere til visse medlemslande i Den Europæiske Union (EU). Denne udvikling har understreget behovet for at sikre, at EU's Schengenområde med fri bevægelighed for personer bedre kan håndtere ekstraordinære omstændigheder.

Det er klart, at EU's ydre grænser skal forvaltes på en effektiv og sammenhængende måde funderet på et fælles ansvar, solidaritet og et styrket praktisk samarbejde.

En forstærket forvaltning af Schengenområdet

EU har allerede indført værktøjer, der skal hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser og reagere på kritiske omstændigheder. Medlemsstaterne kan søge økonomisk og praktisk støtte via EU-fondene og henvende sig til Det Europæiske Asylstøttekontor eller Frontex, der kan indsætte hurtige grænseindsatshold.

Samtidig har Kommissionen foreslået en styrkelse af Schengenevalueringsmekanismen. Denne mekaniske gør det muligt at overvåge gennemførelsen af Schengenreglerne i EU. Ifølge den nye tilgang gennemføres overvågningen på EU-plan i form af inspektioner gennemført af grupper udpeget af Kommissionen og medlemslandene. Den følgende evalueringsrapport skal beskrive en række anbefalinger til eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der skal gennemføres i de pågældende lande. Der indføres en opfølgningsmekanisme for at sikre, at anbefalingerne følges.

Derudover publicerer Kommissionen to gange årligt en rapport om Schengenområdets funktion. Rapporten kan danne grundlag for et forstærket samarbejde i Schengenområdet og øge den gensidige tillid mellem EU-landene, der alle har ansvar for at sikre, at de samlede Schengenregler anvendes effektivt.

I tilfælde af, at evalueringen af et EU-land afslører alvorlige mangler i forbindelse med kontrol ved de ydre grænser eller tilbagesendelsesprocedurer for indvandrere til oprindelseslandet, foreslås konkrete støtteforanstaltninger. Ved vedvarende mangler og som sidste udvej foreslås en EU-mekanisme til midlertidig genindførelse af kontrol ved de indre grænser.

Indførelse af en EU-mekanisme ved ekstraordinære omstændigheder

Schengengrænsekodeksen omhandler allerede muligheden for, at et EU-land kan genindføre grænsekontrol ved de indre grænser, når der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed. Beslutningen træffes udelukkende på nationalt plan.

De menneskelige og økonomiske virkninger af en sådan beslutning berører samlige personer bosat i Schengenområdet, og begrænser sig dermed ikke til den pågældende medlemsstat. For at sikre, at hele Unionens interesser varetages, forslår Kommissionen indførelse af en EU-mekanisme, der muliggør, at beslutningen træffes på EU-niveau og ikke ensidigt på nationalt niveau.

En beslutning om genindførelse af grænsekontrol ved et medlemslands indre grænser tages af Kommissionen for perioder af 30 dage, der kan forlænges, dog med en maksimal varighed på 6 måneder. En sådan foranstaltning træffes kun som en sidste udvej, når alle andre foranstaltninger har vist sig ikke at være effektive. Beslutningen træffes kun, når en medlemsstat står over for en alvorlig trussel for den offentlige orden eller den indre sikkerhed. Det kan også være i tilfælde af:

  • situationer med en alvorlig, kortsigtet, overvejende lokal trussel (blandt andet store sportsbegivenheder, politiske møder på højt niveau eller terrorhandlinger)
  • situationer med mere omfattende konsekvenser på længere sigt, navnlig i tilfælde, hvor en medlemsstat vedvarende svigter sine forpligtelser til at kontrollere sit afsnit af den ydre grænse.

I hastende situationer kan medlemsstaterne imidlertid fortsat træffe ensidige foranstaltninger og genindføre kontrol ved de indre grænser, men kun i en begrænset periode (fem dage).

I tilfælde af genindførelse af grænsekontrol skal det eller de pågældende lande imidlertid garantere unionsborgere og tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold i Schengenområdet retten til frit at bevæge sig og opholde sig på EU's område. De kan således fortsat indrejse på en anden medlemsstats område mod fremvisning af et gyldigt pas, id-kort eller rejsedokument.

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16. september 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for at fastsætte fælles regler for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder [KOM(2011) 560 endelig — ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16. september 2011 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol anvendelsen af Schengenreglerne [KOM(2011) 559 endelig — ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 4. maj 2011, "Meddelelse om migration" [KOM(2011) 248 — ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 21.02.2012
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top