RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Politika tal-migrazzjoni Ewropea globali

Il-Kummissjoni tippreżenta serje ta’ miżuri bil-għan li tidħol fis-seħħ politika tal-migrazzjoni Ewropea globali, ibbażata fuq solidarjetà akbar bejn l-Istati Membri u li tippermetti lill-Unjoni Ewropea (UE) sabiex tilqa’ aħjar għall-isfidi imposti mill-migrazzjoni.

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta’ Mejju 2011, intitolata “Komunikazzjoni dwar il-migrazzjoni” [COM(2011) 248 - Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

SOMMARJU

L-irvelli fil-pajjiżi Għarab tar-rebbiegħa 2011 wasslu għal influss kbir ta’ immigranti min-Nofsinhar tal-Mediterran, li daħlu b’mod illegali fl-Unjoni Ewropea (UE) billi niżlu fuq ix-xtut Taljani u Maltin. L-UE ħadet miżuri ta’ urġenza sabiex tilqa’ kontra din is-sitwazzjoni. Minkejja dan, dawn l-avvenimenti kixfu l-limiti tal-mezzi tal-UE fil-kwistjoni tal-migrazzjoni u l-ħtieġa għal solidarjetà akbar bejn l-Istati Membri f’dan il-qasam.

B’hekk, il-Kummissjoni tippreżenta inizjattivi bil-għan li tidħol fis-seħħ politika migratorja Ewropea globali, li kapaċi tilqa’ aktar kontra l-isfidi imposti mill-migrazzjoni. Din il-politika trid tirrispetta t-tradizzjoni Ewropea dwar l-asil u l-protezzjoni filwaqt li tipprevjeni l-qsim irregolari tal-fruntieri.

Huma indirizzati diversi aspetti tal-migrazzjoni:

  • Il-qsim tal-fruntieri

Il-kontroll fil-fruntieri esterni tal-UE jrid ikun effikaċi u jippermetti li jinżamm livell għoli ta’ sigurtà filwaqt li jiffaċilita l-passaġġ ta’ persuni awtorizzati li jidħlu fl-UE. Il-Kummissjoni biħsiebha ssaħħaħ ir-regoli komuni eżistenti. B’mod partikolari, din tipprevedi li toħloq sistema Ewropea ta’ għassiesa tal-fruntieri. Tisħaq ukoll dwar it-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u tal-iskambju tal-informazzjoni operattiva f’każ ta’ inċident fi fruntieri esterni, b’mod partikolari grazzi għas-sistema EUROSUR. Iridu jissaħħu wkoll il-kapaċitajiet operattivi tal-aġenzija Frontex.

L-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tar-regoli tax-Schengen mill-Istati Membri trid issir fil-livell tal-UE, bil-parteċipazzjoni ta’ esperti tal-Istati Membri u tal-Frontex, taħt it-tmexxija tal-Kummissjoni. Din tal-aħħar tipprevedi wkoll li tistabbilixxi mekkaniżmu li jippermetti sabiex tittieħed deċiżjoni, fil-livell Ewropew, dwar l-introduzzjoni mill-ġdid b’mod eċċezzjonali tal-kontrolli fil-fruntieri interni.

Fl-aħħar nett, għall-prevenzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, il-Kummissjoni tinsisti fuq il-bżonn ta’ politika Ewropea ta’ ritorn (il-klandestini li ma għandhomx bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali jintbagħtu lura lejn pajjiżhom) li tkun ekwilibrata u effikaċi. Tisħaq sabiex l-Istati Membri kollha jittrasponu fil-liġi nazzjonali tagħhom id-Direttiva ta’ "ritorn" dwar standards u proċeduri komuni għar-ritorn ta’ immigranti klandestini, kif ukoll id-Direttiva li tissanzjona l-impjieg ta' persuni b'residenza illegali. Fl-aħħar, tirrikonoxxi l-effikaċja tal-ftehimiet ta’ riammissjoni mal-pajjiżi terzi, iżda tqis li dawn tal-aħħar iridu jiġu previsti fil-qafas tar-relazzjonijiet globali tal-UE mal-pajjiżi kkonċernati u akkumpanjati minn inċentivi li jgħinu lill-pajjiżi sabiex jimplimentawhom.

  • Moviment u għajxien fiż-żona Schengen

Il-Kummissjoni tappoġġja mobilità aktar organizzata bbażata fuq il-kooperazzjoni (bejn l-aġenziji Ewropej Frontex u Europol, u bejn l-awtoritajiet doganali u l-pulizija nazzjonali) kif ukoll fuq it-teknoloġiji l-ġodda. Skema Ewropea ta’ dħul/ħruġ tippermetti b’mod partikolari sabiex id-dejta relatata mal-qsim tal-fruntieri minn ċittadini ta’ pajjiżi terzi ssir aċċessibbli għall-awtoritajiet. Min-naħa tiegħu, programm ta’ reġistrazzjoni tal-vjaġġaturi jkun jippermetti sabiex il-kontroll fil-fruntieri jiġi awtomatizzat għall-persuni li jivjaġġaw ta’ spiss.

Anki l-politika tal-viża hija strument importanti f’termini ta’ mobilità. Sabiex jiġi evitat kull tip ta’ abbuż tal-iskemi ta’ liberalizzazzjoni tal-viża, il-Kummissjoni tipproponi l-introduzzjoni ta’ dispożizzjoni ta' salvagwardja li tippermetti li jerġa’ jiddaħħal b’mod temporanju l-obbligu ta’ viża għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz li jibbenefikaw minn din l-iskema.

Fl-istess ħin, l-Unjoni tirrikonoxxi li l-migranti huma ħaddiema indispensabbli għall-UE, sabiex jiġi kopert in-nuqqas ta’ ħaddiema f’ċerti setturi bħal impjiegi bi kwalifiki għoljin. Għalhekk, huwa importanti li jiġu rikonoxxuti l-kwalifiki tagħhom u li jiġu ffaċilitati l-proċeduri amministrattivi. Il-Kummissjoni tistenna progress fil-proġett ta’ permess waħdieni li jawtorizza lill-barranin sabiex jgħixu u jaħdmu fi Stat Membru u titlob lill-pajjiżi tal-UE sabiex jittrasponu fil-liġi nazzjonali tagħhom id-Direttiva dwar il-karta blu Ewropea li tiffaċilita r-reklutaġġ ta’ persuni bi kwalifiki għoljin. Ippreżentat ukoll proposti rigward il-vjaġġaturi staġjonali u għal persuni trasferiti b’mod temporanju mill-kumpanija tagħhom. Sabiex il-migranti jingħataw tagħrif ċar u prattiku, din is-sena, il-Kummissjoni qiegħda tniedi l-Portal tal-UE dwar l-immigrazzjoni.

Finalment, l-integrazzjoni tal-migranti fis-soċjetà Ewropea trid issir filwaqt li jiġi rispettat bilanċ bejn id-drittijiet tal-migranti u l-liġijiet u l-kulturi tal-pajjiż ospitanti. Din teħtieġ sforzi kemm min-naħa tal-migranti kif ukoll mill-pajjiżi ospitanti. Integrazzjoni ta’ suċċess hija essenzjali sabiex jiġu sfruttati kemm jista’ jkun il-vantaġġi ekonomiċi, soċjali u kulturali kollha tal-immigrazzjoni, bi gwadann għall-persuni kif ukoll għas-soċjetajiet. F’Lulju 2011, il-Kummissjoni ppreżentat Aġenda Ewropea għall-integrazzjoni ta' persuni bin-nazzjonalità ta' pajjiżi terzi.

  • Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil

L-implimentazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil trid tinkiseb sal-2012. Din tal-aħħar għandha l-għan li tnaqqas id-differenzi bejn il-pajjiżi tal-UE f’dak li jikkonċerna r-riżultati tat-talbiet ta’ asil, u li tiggarantixxi sett komuni ta’ liġijiet u proċeduri kif ukoll ir-rispett tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra dwar l-Istatus tar-Refuġjati. L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil se jsaħħaħ il-kooperazzjoni f’dan il-qasam.

Il-Kummissjoni tinsisti sabiex ir-risistemazzjoni tar-rifuġjati (risistemazzjoni permanenti fi Stat Membru ta’ rifuġjat li kiseb il-protezzjoni f’pajjiż terz) issir parti integrali mill-politika Ewropea dwar l-asil.

  • Ir-relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi

Il-mistoqsijiet marbutin mal-migrazzjoni jridu jiġu integrati mar-relazzjonijiet esterni globali tal-UE. Irid jinstab bilanċ aħjar bejn l-organizzazzjoni tal-migrazzjoni legali, il-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari u l-massimizzazzjoni tal-vantaġġi reċiproċi għall-iżvilupp li l-migrazzjoni ġġib magħha. Id-dimensjoni umana trid tissaħħaħ permezz ta’ approċċ iffukat fuq il-migranti.

F’dak li jikkonċerna l-pajjiżi tan-Nofsinhar tal-Mediterran, l-Unjoni pproponitilhom djalogu strutturat dwar il-migrazzjonijiet bil-għan li jitwaqqfu sħubijiet għall-mobilità maħsuba sabiex jiffaċilitaw l-aċċess taċ-ċittadini tagħhom għat-territorju tal-UE bi skambju mal-kollaborazzjoni tagħhom fil-ġestjoni tal-flussi migratorji. Barra minn hekk, il-Kummissjoni sejra tirrevedi l-politika tagħha tal-viċinat ma’ dawn il-pajjiżi.

L-aħħar aġġornament: 09.10.2011
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna