RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska pakten för invandring och asyl

Pakten utgör grunden för gemensamma invandringspolitikfrågor och asylpolitikfrågor för EU och dess medlemsländer. I en anda av ömsesidigt ansvar och solidaritet mellan EU-länderna samt samarbete med andra länder världen över ger den ny fart åt utvecklingen av en gemensam invandrings- och asylpolitik som beaktar såväl EU:s samlade intressen som medlemsländernas specifika behov.

RÄTTSAKT

Europeiska pakten för invandring och asyl av den 24 september 2008 [Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Internationell migration kan bidra till den ekonomiska tillväxten inom EU som helhet, samt tillhandahålla resurser för migranter och deras hemländer och därigenom bidra till deras utveckling. Det kan utgöra en möjlighet, eftersom det är fråga om ett mänskligt och ekonomiskt utbyte som gör det möjligt för människor att uppfylla sina drömmar. Det är dock nödvändigt att hantera migrationen på ett sätt som beaktar Europas mottagarmöjligheter utifrån arbetsmarknad, bostäder, vård, utbildning och välfärd samtidigt som migranterna skyddas från eventuell exploatering av kriminella nätverk.

I över tjugo år har EU-länderna arbetat med att harmonisera invandrings- och asylpolitiken. Viktiga framsteg har redan gjorts i flera frågor, i synnerhet inom Tammerfors- och Haag programmen. Icke desto mindre behövs vidare ansträngningar för att skapa en sann, gemensam invandrings- och asylpolitik som beaktar EU:s samlade intressen likaväl som EU-ländernas individuella behov. Europeiska rådet samlade dessa åtaganden i Stockholmsprogrammet.

Organisera den lagliga invandringen

Den lagliga invandringen bör organiseras på ett sådant sätt att den beaktar EU-ländernas prioriteringar, behov och mottagarmöjligheter och uppmuntrar till integrering av migranterna. I stora drag kräver detta att EU:

 • Genomför en politik för arbetskraftsmigration som beaktar arbetsmarknadens behov i respektive land.
 • Ökar EU:s attraktionskraft för yrkesskickliga arbetare och inför nya åtgärder för att underlätta mottagandet och rörligheten för studenter och forskare.
 • Säkerställa att politiken inte förvärrar kompetensflykten genom att uppmuntra till cirkulär migration.
 • Effektivare reglerar migrationen av familjer.
 • Fortsätter att stärka utbytet av ömsesidig information gällande migration.
 • Förbättrar informationen angående möjligheterna och villkoren för laglig migration.
 • Upprättar en ambitiös politik för att främja en harmonisk integrering av migranter.
 • Främjar utbyte av bästa praxis för mottagande och integrering samt främjar EU-åtgärder som stödjer integrationspolitiken på nationell nivå.

Kontroll av oregelbunden invandring

För att säkerställa att migranter som saknar lagligt tillstånd att uppehålla sig i ett EU-land återvänder till sitt ursprungsland eller transitland bör EU:

 • Tillämpa normering från fall till fall.
 • Ingå återtagandeavtal på EU-nivå eller bilateral nivå med berörda länder utanför EU samt utvärdera effektiviteten hos återtagandeavtal på EU-nivå.
 • Säkerställa att risken för oregelbunden migration förebyggs inom politikramarna för ankomst, boende, fri rörlighet etc.
 • Utveckla samarbeten mellan EU-länder angående flyttning av migranter som saknar lagligt tillstånd att uppehålla sig i ett EU-land.
 • Öka samarbetet med ursprungsländer och transitländer som en del i den övergripande strategin för migration i syfte att kontrollera den oregelbundna invandringen och ge bättre information till hotade samhällen.
 • Uppmuntra EU-länder att utforma system för stöd vid frivillig återresa.
 • Sätta in stränga åtgärder i form av avskräckande och proportionerliga påföljder mot dem som exploaterar invandrare som saknar lagligt tillstånd att uppehålla sig i ett EU-land.
 • Införa att ett utvisningsbeslut som fattats av ett EU-land kan tillämpas överallt inom unionen.

Förbättra gränskontrollerna

För att säkerställa effektiv kontroll av unionens yttre gräns bör EU som helhet:

 • Mobilisera alla tillgängliga resurser för en effektivare kontroll av alla yttre gränser.
 • Generalisera utfärdandet av biometriska pass från och med 1 januari 2010 och stärka EU-ländernas konsulära samarbete i syfte att införa gemensamma konsulattjänster för visering.
 • Se till att Frontex har de resurser som krävs för att uppfylla sina åtaganden.
 • I sann solidarisk anda ge tillbörlig uppmärksamhet till de EU-länder som tar emot oproportionerliga invandrarströmmar.
 • Tillämpa moderna, tekniska metoder för att möjliggöra effektiv, integrerad förvaltning av EU:s yttre gräns.
 • Stärka samarbetet med ursprungsländer och transitländer vid kontroll av yttre gränser och bekämpning av oregelbunden invandring, även genom ökat stöd till utbildning och utrustning av ländernas migrationsmyndigheter.
 • Vidareutveckla Schengenutvärderingsprocessen.

Bygga ett asylens Europa

Även om EU-länderna har gjort framsteg gällande tillämpningen av gemensamma minimistandarder för asyl finns det fortfarande vissa skillnader. Alltså krävs fortsatt arbete för att till fullo uppnå ett gemensamt europeiskt asylsystem. I stora drag kräver detta att EU:

 • Upprättar ett europeiskt stödkontor för asylfrågor.
 • Presenterar förslag på en enda asylprocess och en enhetlig status för flyktingar och personer med subsidiärt skydd.
 • Upprättar processer för krissituationer för att bistå EU-länder som står inför en massiv tillströmning av asylsökande och för att främja en omfördelning av personer med internationellt skydd för att bistå de EU-länder som utsätts för ett oproportionerligt tryck på sina asylsystem utifrån geografiskt eller demografiskt läge.
 • Stärka samarbetet med FN:s flyktingkommissarie för att ge bättre skydd åt asylsökande utanför EU.
 • Utbilda kontrollpersonalen vid de yttre gränserna om rättigheter och skyldigheter vid internationellt skydd.

Samarbete med ursprungsländer och transitländer

Ett omfattande samarbete måste skapas med ursprungsländer och transitländer utanför EU för att uppmuntra till en synergi mellan migration och utveckling. För att uppnå detta bör kommissionen:

 • Ingå avtal med ursprungsländer och transitländer på EU-nivå eller bilateral nivå för problem vid laglig och oregelbunden migration, omfördelning och utveckling av dessa länder.
 • Uppmuntra EU-länder att ge medborgare i europeiska partnerländer i öst och syd möjlighet till laglig migration, särskilt i form av tillfällig/cirkulär migration för att undvika kompetensflykt.
 • Driva politik med ursprungsländer och transitländer för att hindra eller förebygga oregelbunden invandring, särskilt genom att bygga upp kapaciteten.
 • Integrera migrations- och utvecklingspolitiken mer effektivt.
 • Främja samutvecklingsåtgärder såsom antagandet av särskilda, ekonomiska instrument för säkrare och billigare penningöverföringar.
 • Strikt införa de åtgärder som överenskommits med partnerområden, inklusive Afrika, Öst- och Sydeuropa, Latinamerika, Karibien och Asien.
 • Påskynda utvecklingen av nyckelverktygen för den övergripande strategin för migration.
 • Säkerställa att alla dessa åtgärder genomförs i enlighet med EU:s utvecklingssamarbete och annan berörd politik.

ANKNYTANDE AKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 6 maj 2010 – Första årsrapporten om invandring och asyl (2009) [KOM(2010) 214 slutlig – Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

Commission staff working paper of 6 May 2010 – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) [SEC(2010) 535 final – Not published in the Official Journal] (Kommissionens arbetsdokument av den 6 maj 2010 – Första årsrapporten om invandring och asyl (2009) bifogad rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – första årsrapporten om invandring och asyl (2009) [SEK(2010) 535 slutlig – Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning]).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 10 juni 2009 – Uppföljningsmetod för genomförandet av den europeiska pakten för invandring och asyl [KOM(2009) 266 slutlig – Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 24.08.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början