RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum

Ez a paktum képezi az Európai Unió (EU) és tagállamai közös bevándorlási és menekültügyi politikáinak jelenlegi alapját. Az EU-tagállamok közötti kölcsönös felelősségvállalás és szolidaritás, valamint a világ más országaival való partnerség jegyében a paktum új lendületet ad egy olyan közös bevándorlási és menekültügyi politika továbbfejlesztéséhez, amely figyelembe veszi mind az EU kollektív érdekét, mind pedig az egyes tagállamok egyedi szükségleteit.

JOGI AKTUS

Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum (2008. szeptember 24.) [A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A nemzetközi migráció hozzájárulhat az Európai Unió (EU) egészének gazdasági növekedéséhez, valamint forrásokat biztosíthat a migránsoknak és származási országuknak, hozzájárulva ezzel azok fejlődéséhez. A migráció lehetőséget jelenthet, mivel szerepet játszik az embereket érintő és a gazdasági cserekapcsolatokban, valamint lehetővé teszi az emberek számára törekvéseik megvalósítását. A migrációt azonban olyan módon kell kezelni, amely figyelembe veszi Európa befogadóképességét a munkaerőpiac, a lakhatás, illetve az egészségügyi, az oktatási és a szociális szolgáltatások tekintetében, miközben megóvja a migránsokat a bűnhálózatok általi esetleges kizsákmányolástól.

Az EU tagállamai több mint húsz éve azon dolgoznak, hogy harmonizálják bevándorlási és menekültügyi politikáikat. Már több kérdésben is jelentős előrelépés történt, különösen a tamperei és a hágai program keretében. Mindazonáltal további erőfeszítések szükségesek egy olyan valóban közös bevándorlási és menekültügyi politika megalkotásához, amely figyelembe veszi az EU kollektív érdekét, valamint az egyes EU-tagállamok egyéni szükségleteit is. Következésképpen az Európai Tanács az alábbi kötelezettségvállalásokat fogalmazta meg a stockholmi programban.

A legális bevándorlás megszervezése

A legális bevándorlást olyan módon kell megszervezni, amely figyelembe veszi az EU-tagállamok prioritásait, szükségleteit és befogadóképességét, valamint ösztönzi a migránsok integrációját. Ennek értelmében az EU-nak általában a következőket szükséges megtennie:

 • olyan politikai intézkedések végrehajtása a munkavállalók migrációjára vonatkozóan, amelyek figyelembe veszik az egyes országok munkaerő-piaci szükségleteit;
 • az EU vonzerejének növelése a magasan képzett munkavállalók számára, valamint olyan új intézkedések meghozása, amelyek tovább könnyítik a diákok és kutatók fogadását és mobilitását;
 • annak biztosítása, hogy ezek a politikai intézkedések a körkörös migráció ösztönzése által nem súlyosbítják az agyelszívást;
 • a családok migrációjának hatékonyabb szabályozása;
 • a migrációval kapcsolatos kölcsönös tájékoztatás erősítése;
 • a legális migráció lehetőségeiről és feltételeiről való tájékoztatás javítása;
 • a migránsok harmonikus integrációjának előmozdítását célzó nagyívű politikák alkotása;
 • a bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása a befogadással és integrációval, illetve a nemzeti integrációs politikákat támogató európai uniós intézkedésekkel kapcsolatosan.

Az illegális bevándorlás visszaszorítása

Annak biztosítása érdekében, hogy a valamely EU-tagállamban törvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező migránsok visszatérjenek a származási vagy tranzitországukba, az EU-nak a következőket kell megtennie:

 • jogállásuk rendezése csakis eseti alapon;
 • uniós szintű vagy kétoldalú visszafogadási megállapodások megkötése az érintett EU-n kívüli országokkal, valamint az EU által kötött visszafogadási megállapodások hatékonyságának értékelése;
 • az illegális bevándorlás veszélyeinek megelőzésének biztosítása a beutazásról, tartózkodásról, a mozgás szabadságáról stb. szóló politikai kereteken belül;
 • az EU-tagállamok közötti együttműködés fejlesztése a valamely EU-tagállamban törvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező migránsok kitoloncolásával kapcsolatban;
 • a migrációval kapcsolatos általános megközelítés részeként a származási és tranzitországokkal való együttműködés fokozása annak érdekében, hogy visszaszorítsa az illegális bevándorlást és javítsa a fenyegetett közösségek tájékoztatását;
 • az EU-tagállamok felkérése arra, hogy dolgozzanak ki a támogatott önkéntes visszatérést ösztönző rendszereket;
 • visszatartó erejű és arányos szankciókkal való szigorú fellépés a valamely EU-tagállamban törvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező bevándorlók kizsákmányolása ellen;
 • bármely EU-tagállam által hozott kitoloncolási határozatnak az Unió teljes területén maradéktalanul való alkalmazása.

A határellenőrzés javítása

Az Unió külső határainak hatékony ellenőrzése érdekében az egész EU-nak a következőket kell megtennie:

 • minden elérhető erőforrás mozgósítása az összes külső határ hatékonyabb védelme céljából;
 • 2012. január 1-jétől a biometrikus vízumok kibocsátásának általánossá tétele, valamint az EU-tagállamok konzulátusai közötti együttműködés erősítése a vízumokra vonatkozó közös konzuli szolgálatok létrehozása érdekében;
 • a Frontex számára a feladatai elvégzéséhez szükséges források biztosítása;
 • a szolidaritás jegyében teljes figyelem szentelése a bevándorlók aránytalanul nagy beáramlásának kitett EU-tagállamoknak;
 • modern technológiai eszközök alkalmazása annak érdekében, hogy lehetővé tegye az EU külső határainak hatékony integrált igazgatását;
 • a külső határok ellenőrzésével és az illegális bevándorlás elleni küzdelemmel összefüggésben a származási és tranzitországokkal folytatott együttműködés erősítése többek között az ezen országok migrációs hatóságainak képzésére és felszerelésére nyújtott fokozott támogatáson keresztül;
 • a schengeni értékelési folyamat továbbfejlesztése.

A menedéket nyújtó Európa létrehozása

Bár az EU-tagállamok haladást értek el a menekültügyre vonatkozó közös minimumkövetelmények alkalmazásában, bizonyos egyenlőtlenségek továbbra is fennállnak. Ennek következtében további munkára van szükség a közös európai menekültügyi rendszer kiteljesítése érdekében. Ennek értelmében általában az EU-nak a következőket szükséges megtennie:

 • a Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozása;
 • javaslattétel egy egységes menekültügyi eljárásra, valamint a menekültek és a kiegészítő védelmet élvezők egységes jogállására vonatkozóan;
 • válságos helyzetekre olyan eljárások létrehozása, amelyek segítséget nyújtanak a menedékkérők nagyarányú beáramlásának kitett bármely EU-tagállam számára, valamint előmozdítják a nemzetközi védelmet élvezők átirányítását abból a célból, hogy segítsék azon EU-tagállamokat, amelyeknek menekültügyi rendszere az ország földrajzi vagy demográfiai helyzetéből kifolyólag nagy nyomásnak van kitéve;
 • az ENSZ menekültügyi főbiztosával való együttműködés erősítése a menedékkérők EU-n kívüli védelmének javítása céljából;
 • képzés nyújtása a külső határok ellenőrzésével megbízott személyzetnek a nemzetközi védelemmel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

A származási és tranzitországokkal való együttműködés

Globális partnerséget kell kialakítani az EU-n kívüli származási és tranzitországokkal a migráció és a fejlődés közötti szinergiák ösztönzése érdekében. Ebből a célból az EU-nak:

 • olyan uniós szintű vagy kétoldalú megállapodásokat kell kötnie a származási és tranzitországokkal, amelyek tartalmaznak a legális és illegális migrációval, a visszafogadással, valamint az említett országok fejlesztésével kapcsolatos elemeket;
 • arra kell ösztönöznie az EU-tagállamokat, hogy a kelet- és dél-európai partnerországok számára biztosítsanak lehetőségeket a legális migrációra, különösen ideiglenes/körkörös migráció formájában az agyelszívás elkerülése érdekében;
 • a származási és tranzitországokkal kapcsolatban az illegális bevándorlástól való eltántorítást vagy annak megakadályozását célzó politikát kell folytatnia, különösen kapacitásfejlesztés révén;
 • a bevándorlási és fejlesztési politikákat hatékonyabban kell integrálnia;
 • elő kell mozdítania a közös fejlesztési intézkedéseket, például a kifejezetten biztonságos és olcsóbb pénzátutalást biztosító pénzügyi eszközök elfogadását;
 • szigorúan végre kell hajtania a partnertérségekkel – így Afrikával, Kelet- és Délkelet-Európával, Latin-Amerikával, a karibi országokkal és Ázsiával – együtt meghozott intézkedéseket;
 • fel kell gyorsítania a migrációval kapcsolatos általános megközelítés legfontosabb eszközeinek átültetését;
 • biztosítania kell, hogy mindezeket a kapcsolódó intézkedéseket az EU fejlesztési és együttműködési politikáival, valamint egyéb érintett szakpolitikákkal összhangban hajtsák végre.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2010. május 6.) – A bevándorlásról és a menekültügyről szóló első éves jelentés (2009) [COM(2010) 214 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Commission staff working paper of 6 May 2010 – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) [SEC(2010) 535 final – Not published in the Official Journal]. (Bizottsági szolgálati munkadokumentum (2010. május 6.) – A Bizottság által az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett jelentést kísérő, a bevándorlásról és a menekültügyről szóló első éves jelentés (2009) – A bevándorlásról és a menekültügyről szóló első éves jelentés (2009) [SEC(2010) 535 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentmek (2009 június 10.) – Az Európai Bevándorlási és Menekültügyi Paktum végrehajtásának ellenőrzésére irányuló nyomonkövetési módszerről [COM(2009) 266 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 24.08.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére