RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus

Tämä sopimus muodostaa perustan Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenmaiden yhteiselle maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalle. EU-maiden välisen yhteisvastuun ja solidaarisuuden mutta myös muiden maailman maiden kanssa solmitun kumppanuuden hengessä tämä sopimus antaa uutta vauhtia sellaisen yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan edelleen kehittämiselle, jossa otetaan huomioon sekä EU:n yhteinen etu että kunkin jäsenvaltion erityispiirteet.

SÄÄDÖS

Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus , 24. syyskuuta 2008 [Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kansainvälinen muuttoliike voi edistää talouskasvua koko Euroopan unionissa (EU) sekä tuoda muuttajille ja heidän alkuperämailleen varallisuutta ja edistää siis osaltaan niiden kehitystä. Muuttoliike voi olla mahdollisuus, koska se on osa inhimillistä ja taloudellista vaihtoa ja koska se antaa ihmisille mahdollisuuden toteuttaa pyrkimyksiään. Maahanmuuttoasioita on kuitenkin hoidettava siten, että Euroopan vastaanottovalmius työmarkkinoiden, asumisen sekä terveys-, koulutus- ja sosiaalipalvelujen osalta otetaan huomioon ja samalla suojellaan muuttajia joutumasta rikollisverkostojen mahdollisen hyväksikäytön uhriksi.

EU-maat ovat tehneet työtä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkojensa yhtenäistämisen hyväksi jo yli 20 vuoden ajan. Huomattavaa edistystä on jo tapahtunut useissa kysymyksissä erityisesti Tampereen ja Haagin ohjelmien puitteissa. Tästä huolimatta on edelleen jatkettava ponnistelua sellaisen aidosti yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan eteen, jossa otetaan huomioon sekä EU:n yhteinen etu että yksittäisten EU-maiden tarpeet. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto on muokannut seuraavassa mainitut sitoumuksensa Tukholman ohjelmaksi.

Laillisen maahanmuuton järjestäminen

Laillinen maahanmuutto olisi järjestettävä niin, että siinä otetaan huomioon EU-maiden ensisijaiset tavoitteet, tarpeet ja vastaanottovalmius sekä edistetään kotoutumista. Yleisesti ottaen tämä edellyttää, että EU:n on

 • toteutettava sellaisia työperäistä maahanmuuttoa koskevia politiikkoja, joissa otetaan huomioon kunkin maan työmarkkinoiden tarpeet
 • lisättävä EU:n houkuttelevuutta pätevien työntekijöiden silmissä sekä toteutettava uusia toimenpiteitä, joilla helpotetaan opiskelijoiden ja tutkijoiden vastaanottamista ja liikkumista
 • huolehdittava kiertomuuttoon kannustamalla siitä, etteivät tällaiset politiikat edistä aivovuotoa
 • säänneltävä paremmin perheiden maahanmuuttoa
 • lisättävä edelleen keskinäistä muuttoliikettä koskevien tietojen vaihtamista
 • parannettava tiedottamista laillisen maahanmuuton mahdollisuuksista ja edellytyksistä
 • toteutettava kunnianhimoisia politiikkoja, joilla edistetään maahanmuuttajien sopusointuista kotoutumista
 • edistettävä vastaanottoon ja kotouttamiseen sekä kansallisia kotouttamispolitiikkoja tukeviin EU:n toimenpiteisiin liittyvien hyvien toimintatapojen vaihtamista.

Laittoman maahanmuuton torjuminen

Muuttajat, joilta puuttuu laillinen lupa oleskella EU-maassa, on palautettava alkuperä- tai kauttakulkumaahansa. Tämän varmistamiseksi EU:n on

 • toteutettava ainoastaan tapauskohtaisia laillistamisia
 • tehtävä kahdenvälisiä tai koko EU:n tason takaisinottosopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä arvioitava takaisinottosopimustensa vaikuttavuutta
 • huolehdittava laittoman maahanmuuton ehkäisemisestä muun muassa maahanpääsyä, oleskelua ja liikkumisvapautta koskevien politiikkojen puitteissa
 • kehitettävä EU-maiden välistä yhteistyötä sellaisten maahanmuuttajien poistamisessa, joilla ei ole laillista lupaa oleskella EU-maassa
 • tehostettava yhteistyötä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa osana maahanmuuttoa koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja riskialttiiden väestöryhmien valistamiseksi
 • pyydettävä EU-maita kehittämään vapaaehtoista paluuta koskevia kannustinjärjestelmiä
 • toimittava päättäväisesti määräämällä varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia henkilöille, jotka käyttävät hyväkseen EU-maassa ilman laillista lupaa oleskelevia ulkomaalaisia
 • sovellettava yhden EU-maan tekemää maastapoistamispäätöstä koko EU:n alueella.

Rajatarkastusten tehostaminen

Unionin ulkorajan tehokkaan valvonnan varmistamiseksi koko EU:n on

 • otettava käyttöön kaikki käytettävissään olevat resurssit kaikkien ulkorajojen valvonnan tehostamiseksi
 • säännönmukaistettava biometristen viisumien myöntäminen 1.1.2012 alkaen ja vahvistettava EU-maiden konsulaattien välistä yhteistyötä, jotta voitaisiin luoda viisumiasioissa yhteiset konsulipalvelut
 • annettava Frontex-virastolle tarvittavat resurssit tehtäviensä hoitamiseen
 • otettava solidaarisuuden hengessä huomioon ne EU-maat, jotka vastaanottavat suhteettoman suuria määriä maahanmuuttajia
 • hyödynnettävä uuden teknologian välineitä, jotka mahdollistavat EU:n ulkorajojen tehokkaan yhdennetyn valvonnan
 • vahvistettava alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ulkorajojen valvomiseksi ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi myös lisäämällä näiden maiden maahanmuuttoviranomaisten koulutukseen ja välineisiin annettavaa tukea
 • kehitettävä Schengen-arviointia edelleen.

Euroopan turvapaikkajärjestelmän luominen

Vaikka EU-maat ovat edistyneet turvapaikan myöntämistä koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten soveltamisessa, erojakin löytyy edelleen. Tämän vuoksi työtä on edelleen jatkettava, jotta voidaan saada aikaan yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Yleisesti ottaen tämä edellyttää, että EU:n on

 • perustettava Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
 • tehtävä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on yhteisen turvapaikkamenettelyn perustaminen ja pakolaisaseman sekä toissijaista suojelua saavan henkilön aseman yhtenäinen määrittely
 • perustettava kriisitilanteita varten menettelyt, joiden avulla voidaan auttaa EU-maata, johon saapuu erittäin suuri määrä turvapaikanhakijoita, sekä edistettävä kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtämistä toisiin maihin helpottaakseen sellaisten EU-maiden tilannetta, joiden turvapaikkajärjestelmään kohdistuu suhteettoman suurta painetta niiden sijainnista tai väestötilanteesta johtuen
 • vahvistettava yhteistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasioiden päävaltuutetun kanssa, jotta EU:n ulkopuolella turvapaikkaa hakevia voitaisiin suojella paremmin
 • annettava ulkorajavalvonnasta vastaavalle henkilöstölle koulutusta kansainväliseen suojeluun liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Yhteistyö alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa

EU:n ulkopuolisten alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa on päästävä kokonaisvaltaiseen kumppanuuteen, jotta muuttoliikkeen ja kehityksen välistä synergiaa voidaan edistää. Tätä varten EU:n on

 • tehtävä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa kahdenvälisiä tai EU-tason sopimuksia, joissa mainitaan laillinen ja laiton maahanmuutto, takaisinotto sekä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kehityskysymykset
 • kannustettava EU-maita tarjoamaan Euroopan eteläisten ja itäisten kumppanimaiden kansalaisille mahdollisuuksia lailliseen maahanmuuttoon erityisesti väliaikaisen muuton tai kiertomuuton muodossa aivovuodon välttämiseksi
 • harjoitettava alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa sellaista politiikkaa, jonka tarkoituksena on estää tai torjua laitonta maahanmuuttoa erityisesti vahvistamalla näiden maiden valmiuksia
 • liittää muuttoliike- ja kehityspolitiikat paremmin toisiinsa
 • edistää yhteisen kehityksen toimia, esimerkiksi sellaisten erityisten rahoitusvälineiden käyttöönottoa, joiden avulla säästöjä voi siirtää turvallisesti ja edullisesti
 • panna päättäväisesti täytäntöön kumppanialueiden, kuten Afrikan, Itä- ja Kaakkois-Euroopan, Latinalaisen Amerikan, Karibian ja Aasian kanssa sovittuja toimia
 • vauhdittaa maahanmuuttoa koskevaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sisältyvien ensisijaisten toimien käyttöönottoa
 • varmistaa näiden toisiinsa liittyvien toimien täytäntöönpanossa johdonmukaisuus EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ja muiden aiheeseen liittyvien politiikkojen kanssa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010 – Ensimmäinen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeva vuosikertomus (2009) [KOM(2010) 214 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Commission staff working paper of 6 May 2010 – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) [SEC(2010) 535 final – Not published in the Official Journal] (Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, tehty 6 päivänä toukokuuta 2010 – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) [SEC(2010) 535 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]).

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2009 – Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanon seurantajärjestelmä [KOM(2009) 266 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 24.08.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun