RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Den europæiske pagt om indvandring og asyl

Pagten danner grundlag for en fælles indvandrings- og asylpolitik i Den Europæiske Union og EU-landene. I en ånd af fælles ansvar og solidaritet mellem EU-landene og partnerskab med andre lande i verden giver pagten ny fremdridt til fastlæggelse af en fælles indvandrings- og asylpolitik, der tager hensyn til både EU's kollektive interesser og hver enkelt medlemsstats særlige kendetegn.

DOKUMENT

Europæisk pagt om indvandring og asyl af 24. september 2008 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

International migration kan bidrage til den økonomiske vækst i Den Europæiske Union (EU) som hele og samtidig bidrage med ressourcer til migranterne og deres oprindelseslande og dermed medvirke til deres udvikling. Den kan være en fordel, fordi den skaber menneskelig og økonomisk udveksling og gør det muligt for mennesker at realisere deres drømme. Der er dog behov for at forvalte indvandringen, så der tages hensyn til Europas modtagekapacitet med hensyn til arbejdsmarked, bolig, sundhedstjenester, skoletjenester og sociale tjenester og migranterne beskyttes mod risikoen for at blive udnyttet af kriminelle netværk.

I mere end tyve år har EU-landene arbejdet på at harmonisere deres indvandrings- og asylpolitikker. Der er allerede gjort væsentlige fremskridt på flere områder, særligt inden for rammerne af Tammerfors- og Haagprogrammerne. Alligevel er der behov for en yderligere indsats for at etablere en reelt fælles indvandrings- og asylpolitik, der tager hensyn til både EU's kollektive interesser og hver enkelt medlemsstats særlige kendetegn. Følgelig har Europarådet opstillet følgende forpligtelser i Stockholmprogrammet.

Tilrettelæggelse af lovlig migration

Den lovlige indvandring skal tilrettelægges, så den tager højde for EU-landenes prioriteter, behov og modtagekapacitet og tilskynder til integration af indvandrerne. Overordnet kræver det, at EU skal:

 • iværksætte politikker for arbejdskraftindvandring, der tager hensyn til alle behovene på arbejdsmarkedet i hver enkelt medlemsstat;
 • styrke EU's tiltrækningskraft for højt kvalificerede arbejdstagere og at træffe nye foranstaltninger for yderligere at lette modtagelsen af studerende og forskere og deres bevægelighed i EU
 • sørge for, at disse politikker ikke fremmer hjerneflugt
 • regulere familieindvandring mere effektivt
 • styrke den gensidige information om indvandring
 • give bedre oplysning om mulighederne og betingelserne for lovlig indvandring
 • iværksætte ambitiøse politikker for at fremme en harmonisk integration af migranter
 • fremme udveksling af oplysninger om god praksis med hensyn til modtagelse og integration samt EU-foranstaltninger til støtte for de nationale integrationspolitikker.

Bekæmpe ulovlig migration

Med henblik på at sikre, at migranter uden lovlig tilladelse til ophold i et EU-land vender tilbage til deres oprindelses- eller transitland, bør EU:

 • begrænse sig til legalisering i hvert enkelt tilfælde
 • indgå tilbagetagelsesaftaler på EU-niveau eller bilateralt med relevante ikke-EU-lande og evaluere effektiviteten af EU-tilbagetagelsesaftalerne
 • sørge for at forebygge risikoen for ulovlig indvandring i overensstemmelse med politikkerne vedrørende indrejse, ophold og fri bevægelighed, osv.
 • udvikle samarbejdet mellem EU-landene om udsendelse af indvandrere uden lovlig tilladelse til ophold i et EU-land
 • styrke samarbejdet med oprindelses- og transitlande inden for rammerne af den samlede migrationsstrategi for at bekæmpe ulovlig indvandring og sikre bedre information til truede befolkningsgrupper
 • opfordre EU-landene til at indføre incitamenter vedrørende støtte til frivillig tilbagevenden
 • beslutsomt via sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, at bekæmpe personer, der udnytter ulovlige indvandrere i et EU-land
 • sikre, at en afgørelse om udsendelse truffet af en medlemsstat er fuldt ud gældende i hele EU.

Effektivisere grænsekontrollen

For at sikre en effektiv kontrol ved EU's ydre grænser bør EU som enhed:

 • mobilisere alle disponible midler til at sikre en mere effektiv kontrol ved de ydre grænser
 • generalisere udstedelsen af biometriske visa fra 1. januar 2012 og styrke samarbejdet mellem medlemsstaternes konsulater for at skabe fælles konsulære servicepunkter på visumområdet
 • sikre de nødvendige ressourcer til at Frontex kan udføre sine opgaver
 • i solidaritetens navn tage mere hensyn til vanskelighederne for de medlemsstater, der står over for en uforholdsmæssig stor tilstrømning af migranter
 • anvende moderne teknologiske værktøjer, der sikrer en effektiv integreret forvaltning af de ydre grænser
 • uddybe samarbejdet med oprindelses- eller transitlandene til styrkelse af kontrollen ved den ydre grænse og bekæmpelse af ulovlig indvandring ved at øge EU's støtte til uddannelse af og udstyr til disse landes migrationsmyndigheder
 • videreudvikle Schengenevalueringsprocessen.

Opbygge et Europa for asyl

Selvom EU-landene har gjort fremskridt med hensyn til at anvende de fælles minimumsstandarder for asyl, er der fortsat store forskelle. Der kræves derfor en yderligere indsats for at fuldføre gennemførelsen af denfælles europæiske asylordning. Overordnet kræver det, at EU skal:

 • oprette et europæisk støttekontor
 • fremlægge forslag til en ensartet asylprocedure og en ensartet status for flygtninge og personer, der bevilges subsidiær beskyttelse
 • indføre procedurer i tilfælde af krise til at hjælpe et EU-land, som står over for en massiv tilstrømning af asylansøgere og støtte en bedre fordeling af personer under international beskyttelse for at hjælpe EU-lande, hvis asylsystemer er under uforholdsmæssigt stort pres på grund af deres geografiske placering eller demografiske situation
 • styrke samarbejdet med FN's Flygtningehøjkommissariat for at sikre en bedre beskyttelse af personer, der indgiver asylansøgning uden for EU's område
 • give personale, der har ansvar for kontrollen ved de ydre grænser, uddannelse i rettigheder og forpligtelser med hensyn til international beskyttelse.

Samarbejde med oprindelses- og transitlande

Et tæt partnerskab skal opbygges med oprindelses- og transitlande uden for EU til gavn for synergierne mellem migration og udvikling. Med henblik herpå bør EU:

 • indgå aftaler på EU-plan eller bilateralt med oprindelses- og transitlandene, der indeholder bestemmelser om lovlig og ulovlig migration, tilbagetagelse og udvikling af landene
 • tilskynde EU-landene til at tilbyde statsborgere fra partnerlande i Øst- og Sydeuropa mulighed for lovlig migration, særligt i form af midlertidig eller cirkulær indvandring for at undgå hjerneflugt
 • føre samarbejdspolitikker med oprindelses- og transitlandene med henblik på at modvirke eller bekæmpe ulovlig indvandring, navnlig gennem styrkelse af disse landes kapacitet
 • integrere migrations- og udviklingspolitikkerne mere effektivt
 • fremme aktioner for fælles udvikling såsom vedtagelse af specifikke finansielle instrumenter til sikker og billigere overførsel af opsparing
 • beslutsomt at gennemføre aktioner aftalt med partnerregionerne, herunder Afrika, Øst- og Sydøsteuropa, Latinamerika, Vestindien og Asien
 • fremskynde anvendelsen af de særlige redskaber i den globale migrationsstrategi
 • sørge for, at alle disse aktioner gennemføres, så de harmonerer med EU's udviklingssamarbejdspolitik og andre relevante politikker.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 6. maj 2010 – Første årlige rapport om indvandring og asyl (2009) [KOM(2010) 214 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Commission staff working paper of 6 May 2010 – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) [SEC(2010) 535 final – Not published in the Official Journal] (Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 6. maj 2010 – Første årlige rapport om indvandring og asyl (2009), ledsagedokument til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Første årlige rapport om indvandring og asyl (2009) [SEC(2010) 535 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]).

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 10. juni 2009 – Opfølgningsmetode til overvågning af gennemførelsen af den europæiske pagt om indvandring og asyl [KOM(2009) 266 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 24.08.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top