RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu

Tento pakt je základem společné přistěhovalecké a azylové politiky Evropské unie (EU) a jejích zemí. V duchu vzájemné odpovědnosti a solidarity mezi zeměmi EU a rovněž v duchu partnerství s dalšími zeměmi světa dává nový impuls pro další rozvoj společné politiky v oblasti přistěhovalectví a azylu, která zohlední jak kolektivní zájem Evropské unie, tak zvláštnosti každého členského státu.

AKT

Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu ze dne 24. září 2008 (nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Mezinárodní migrace může přispívat k hospodářskému růstu Evropské unie (EU) jako celku a rovněž přináší prostředky migrantům a jejich zemím původu, a tím se podílí na jejich rozvoji. Mezinárodní migrace může rovněž představovat příležitost, jelikož je faktorem mezilidských a hospodářských vztahů a umožňuje lidem splnit jejich očekávání. Je však také zapotřebí řídit migraci způsobem, který bere v úvahu absorpční kapacity Evropy, a to z hlediska trhu práce, bydlení, zdravotnických, vzdělávacích a sociálních služeb, a rovněž je třeba chránit migranty proti riziku zneužívání zločineckými sítěmi.

Země EU již déle než dvacet let usilují o sblížení své přistěhovalecké a azylové politiky. V několika oblastech se již podařilo dosáhnout významného pokroku, zejména v rámci programu z Tampere a Haagského programu. Nicméně pro vytvoření skutečně společné politiky v oblasti přistěhovalectví a azylu, která zohlední jak kolektivní zájem EU, tak zvláštnosti každé země EU, je nutné další úsilí. Proto Evropská rada převedla následující závazky do Stockholmského programu.

Úprava legálního přistěhovalectví

Legální přistěhovalectví by mělo být upraveno s ohledem na priority, potřeby a absorpční schopnosti zemí EU a mělo by podporovat začlenění migrantů, V zásadě to znamená, že EU musí:

 • provádět takové politiky profesního přistěhovalectví, které zohlední potřeby trhu práce každé země;
 • posílit přitažlivost EU pro vysoce kvalifikované pracovníky a přijmout nová opatření umožňující další usnadnění přijímání a mobilitu studentů a výzkumných pracovníků;
 • dbát na to, aby tyto politiky nepřispívaly k odlivu mozků tím, že budou podporovat cirkulační migraci;
 • lépe upravit přistěhovalectví vedoucí ke slučování rodin;
 • dále posílit vzájemnou informovanost o migraci;
 • zvýšit povědomí o možnostech a podmínkách legálního přistěhovalectví;
 • zavést ambiciózní politiky na podporu harmonického začlenění migrantů;
 • podporovat výměnu informací týkající se osvědčených postupů v oblasti přijímání a začleňování a opatření EU na podporu integračních politik zemí EU.

Boj proti nedovolenému přistěhovalectví

Pro zajištění toho, aby se migranti bez zákonného oprávnění k pobytu v zemi EU vrátili do země původu nebo do země tranzitu, by EU měla:

 • omezit se na výjimečné regularizace případ od případu;
 • uzavřít se zeměmi mimo EU, se kterými je to nezbytné, dohody o zpětném přebírání osob, a to na úrovni Společenství, a posuzovat účinnost dohod EU o zpětném přebírání osob;
 • dbát na předcházení rizikům souvisejícím s nedovoleným přistěhovalectvím, a to v rámci politik upravujících vstup, pobyt, volný pohyb atd.;
 • rozvinout spolupráci mezi zeměmi EU v oblasti vyhošťování migrantů bez zákonného oprávnění k pobytu v zemi EU;
 • posílit spolupráci se zeměmi původu a tranzitu v rámci globálního přístupu k migraci s cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví a lépe informovat rizikové skupiny obyvatel;
 • vyzvat země EU, aby přijaly podněcující nástroje podporující dobrovolný návrat;
 • za použití odrazujících a přiměřených sankcí důsledně bojovat proti osobám, které vykořisťují přistěhovalce bez zákonného oprávnění k pobytu v zemi EU;
 • učinit vše pro to, aby rozhodnutí o vyhoštění učiněné v jedné zemi EU bylo použitelné na celém území Evropské unie.

Zlepšení ochrany hranic

Pro zajištění účinné ochrany vnějších hranic Unie by EU jako celek měla:

 • zapojit všechny své dostupné prostředky k zajištění ještě účinnější ochrany vnějších hranic;
 • obecně rozšířit udělování biometrických víz nejpozději do 1. ledna 2012 a posílit spolupráci mezi konzuláty zemí EU s cílem vytvořit společné konzulární služby, pokud jde o víza;
 • poskytnout agentuře Frontex prostředky, aby mohla vykonávat své poslání;
 • v duchu solidarity zohlednit obtíže zemí EU, které čelí neúměrnému přílivu migrantů;
 • využívat moderní technologické nástroje, které umožňují účinné integrované řízení vnější hranice EU;
 • prohloubit spolupráci se zeměmi původu nebo tranzitu v zájmu posílení ochrany vnější hranice a boje proti nedovolenému přistěhovalectví tím, že se zvýší podpora na odbornou přípravu a vybavení jejich migračních orgánů;
 • dále rozvíjet schengenské hodnocení.

Vytvoření Evropy azylu

I když země EU udělaly v provádění společných minimálních norem pro azyl pokrok, určité rozdíly dále přetrvávají. Na úplném dosažení společného evropského azylového systému je tedy nutné dále pracovat. V zásadě to znamená, že EU musí:

 • zřídit Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu;
 • předložit návrhy na jednotné azylové řízení a jednotné právní postavení uprchlíků a příjemců doplňkové ochrany;
 • zavést postupy pro případ krize v zemi EU, která by čelila hromadnému přílivu žadatelů o azyl, a lepší přerozdělení osob na pomoc zemím EU, jejichž vnitrostátní azylový systém čelí neúměrným tlakům v důsledku jejich zeměpisné a demografické situace;
 • posílit spolupráci s Vysokým komisařem Organizace spojených národů pro uprchlíky s cílem zajistit lepší ochranu osobám, které o ni požádají mimo EU;
 • poskytovat zaměstnancům pověřeným ochranou vnějších hranic odbornou přípravu zaměřenou na práva a povinnosti v oblasti mezinárodní ochrany.

Spolupráce se zeměmi původu a tranzitu

Se zeměmi původu a tranzitu, které jsou mimo EU, je nutné vytvářet globální partnerství s cílem podporovat součinnost mezi migrací a rozvojem. Proto by EU měla:

 • uzavřít na úrovni EU nebo ve dvoustranném rámci dohody se zeměmi původu a tranzitu obsahující náležitá ustanovení týkající se legální a nedovolené migrace, zpětného přebírání osob, jakož i rozvoje těchto zemí;
 • podporovat země EU, aby nabídly státním příslušníkům partnerských zemí na východě a na jihu Evropy možnosti legální migrace, a to zejména ve formě dočasné nebo cirkulační migrace s cílem zamezit odlivu mozků;
 • uplatňovat politiky spolupráce se zeměmi původu a tranzitu s cílem odradit od nedovoleného přistěhovalectví a bojovat proti němu, zejména posílením kapacit;
 • lépe začlenit politiky migrace a rozvoje;
 • podporovat spolurozvojové činnosti, například přijetí specifických finančních nástrojů, které podporují bezpečný převod peněz za lepší sazbu;
 • odhodlaně provádět opatření dohodnutá s partnerskými regiony, včetně Afriky, východní a jihovýchodní Evropy, Latinské Ameriky, Karibiku a Asie;
 • urychlit využití klíčových nástrojů globálního přístupu k migraci;
 • dbát při provádění těchto různých opatření na jejich soudržnost s rozvojovou spoluprací EU a ostatními příslušnými politikami.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 6. května 2010 – První výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2009) (KOM(2010) 214 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Commission staff working paper of 6 May 2010 – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council – First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) [SEC(2010) 535 final – Not published in the Official Journal] (Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 6. května 2010 – První výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2009) přiložená ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě – První výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2009) (SEC(2010) 535 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. června 2009 – Metoda sledování provádění Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu (KOM(2009) 266 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 24.08.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky