RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pjan ta' Azzjoni dwar il-Programm ta' Stokkolma

Dan il-pjan ta' azzjoni jipprovdi pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tal-prijoritajiet politiċi stabbiliti fil-Programm ta' Stokkolma għall-qasam tal-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà bejn l-2010-14.

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-20 ta' April 2010 - Kisba ta' żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja għaċ-ċittadini tal-Ewropa - Pjan ta' Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma [COM(2010) 171 finali - Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

SOMMARJU

Il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea (UE) għal żvilupp ta' żona ta' ġustizzja, libertà u sigurtà matul il-perjodu 2010-14 huma stabbiliti fil-Programm ta' Stokkolma. Dan il-pjan ta' azzjoni jimmira li jwassal dawn il-prijoritajiet kif ukoll li jħejji għall-isfidi futuri kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fuq dak globali.

Ewropa tad-drittijiet

Il-pjan ta' azzjoni jipprovdi għal miżuri li jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dawn jikkonsistu fit-tisħiħ tal-liġi tal-protezzjoni tad-dejta permezz ta' qafas legali ġdid komprensiv, kif ukoll fl-inkorporazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta fil-politiki kollha tal-UE, l-infurzar tal-liġi, il-prevenzjoni tal-kriminalità u r-relazzjonijiet internazzjonali. Azzjonijiet huma maħsuba wkoll għall-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni, razziżmu, ksenofobija u omofobija. Tingħata attenzjoni partikolari għall-ħarsien tad-drittijiet tat-tfal u għal gruppi vulnerabbli, inklużi vittmi tal-kriminalità u t-terroriżmu. Għall-protezzjoni ta' dawn tal-aħħar, il-Kummissjoni sejra tipproponi strument komprensiv u miżuri prattiċi, inkluż Ordni Ewropea għall-Protezzjoni. Il-Kummissjoni sejra tagħmel ukoll proposti leġiżlattivi dwar id-drittijiet ta' individwi fi proċedimenti kriminali u l-azzjonijiet marbuta mad-detenzjoni. Barra minn hekk, il-pjan ta' azzjoni jipprovdi għal miżuri għall-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini Ewropej, b'mod partikolari rigward id-dritt għall-moviment liberu, il-protezzjoni f'pajjiżi mhux tal-UE u l-parteċipazzjoni ċivika.

Ewropa tal-ġustizzja

Sabiex isaħħaħ iż-żona ġudizzjarja Ewropea, il-pjan ta' azzjoni jistabbilixxi miżuri sabiex jimplimentaw aktar il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku. Dan jinkludi proposti leġiżlattivi dwar il-ksib u l-ġbir ta' evidenza, skwalifiki u penali finanzjarji fi kwistjonijiet kriminali. Il-Kummissjoni biħsiebha wkoll li tipproponi leġiżlazzjoni ġdida dwar kwistjonijiet ċivili, bħal dwar id-divorzju, u tirrevedi r-regolament dwar sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Sabiex il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku jiffunzjona b'mod effettiv, il-Kummissjoni sejra tieħu azzjonijiet biex issaħħaħ il-fiduċja reċiproka. Għal dan il-għan, sejrin jiġu proposti wkoll azzjonijiet sabiex jiġu żviluppati standards minimi komuni kemm fil-liġi kriminali kif ukoll f'dik ċivili. Barra minn hekk, sabiex iċ-ċittadini jibbenefikaw aħjar mill-qasam ġudizzjarju Ewropew, il-Kummissjoni sejra tipproponi azzjonijiet biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-ġustizzja, b'mod speċjali fir-rigward ta' leġiżlazzjoni li għandha x'taqsam ma' dokumenti ta' stejtus ċivili, u biex tiġi appoġġata l-attività ekonomika, bħal proposti leġiżlattivi dwar l-infurzar ta' sentenzi. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni biħsiebha iżżid il-preżenza internazzjonali tal-UE fil-qasam tal-liġi ċivili u kriminali, b'mod prinċipali permezz tan-negozjar ta' ftehimiet u konvenzjonijiet ma' pajjiżi mhux tal-UE.

Ewropa li tipproteġi

Biex iħares aħjar iċ-ċittadini u biex tiġi indirizzata l-kriminalità transkonfinali, il-pjan ta' azzjoni jipprovdi għall-abbozzar ta' strateġija ta' sigurtà interna. Il-Kummissjoni timmira wkoll li ttejjeb l-għodod tas-sigurtà eżistenti, b'mod partikolari dawk relatati mal-ġestjoni tal-flussi ta' informazzjoni, kif ukoll li tipproponi l-adozzjoni ta'għodod teknoloġiċi ta' sigurtà, bħal pereżempju reġistru Ewropew ta' ċittadini mhux tal-UE li ġew ikkundannati. Barra minn hekk, il-pjan ta' azzjoni jipprovdi għal politiki mtejba għall-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali, prinċipalment kooperazzjoni aħjar fl-infurzar tal-liġi Ewropea, inkluż bejn l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija, l-Eurojust u l-Aġenzija Ewropea għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni (Frontex), kif ukoll prevenzjoni aħjar tal-kriminalità. Għall-protezzjoni kontra l-kriminalità serja u organizzata, il-pjan ta' azzjoni jipprovdi wkoll għal miżuri speċifiċi biex jiġġieldu l-kriminalità, inklużi proposti leġiżlattivi dwar:

 • it-traffikar tal-bnedmin;
 • l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal;
 • ċiberkriminalità u s-sigurtà tal-informazzjoni tan-netwerk;
 • il-kriminalità ekonomika u l-korruzzjoni;
 • id-drogi;
 • it-terroriżmu.

Il-Kummissjoni biħsiebha wkoll issaħħaħ il-kapaċità tal-UE li tipprevjeni, tħejji għal u twieġeb għal diżastri, kemm jekk magħmula mill-bniedem kif ukoll jekk naturali. Għal dan il-għan, il-pjan ta' azzjoni jipprovdi għal miżuri li jikkumplimentaw u jtejbu l-ġestjoni ta' diżastri fl-UE.

Aċċess għall-Ewropa

Il-Kummissjoni sejra tieħu azzjonijiet biex tkompli tiżviluppa l-fruntieri esterni tal-UE. Dawn jinkludu proposti leġiżlattivi għall-modifikazzjoni tal-Frontex, il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen u s-Sistema Ewropea tas-Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur). Il-Kummissjoni sejra tipproponi wkoll l-istabbiliment ta' Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) u Programm ta' Vjaġġatur Reġistrat (RTP). Barra minn hekk, il-Kummissjoni sejra tkompli għaddejja bil-liberalizzazzjoni tal-visa billi tinnegozja Ftehimiet ta' Faċilitazzjoni tal-Visa ma' pajjiżi mhux tal-UE, kif ukoll bit-tnedija tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Visa (VIS).

Ewropa ta' solidarjetà

Il-Kummissjoni bi ħsiebha ssegwi politika ta' immigrazzjoni dinamika u komprensiva, li sejra tikkonsisti minn azzjonijiet li:

 • jiżviluppaw aktar l-Approċċ Globali tal-UE għall-Migrazzjoni sabiex tiżdied il-kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux tal-UE;
 • jappoġġaw il-migrazzjoni biex jiġu ssodisfatti l-bżonnijiet tas-swieq tax-xogħol tal-pajjiżi tal-UE;
 • jippromwovu l-integrazzjoni u d-drittijiet tal-migranti;
 • jindirizzaw l-immigrazzjoni illegali permezz ta' ftehimiet ta' riammissjoni u politiki ta' ritorn;
 • iqisu s-sitwazzjoni ta' minorenni mhux akkumpanjati.

Il-Kummissjoni timmira wkoll li ssegwi politika ta' ażil komuni biex tistabbilixxi żona komuni ta' protezzjoni għal dawk li jfittxu ażil permezz tal-qsim ta' responsabbiltà mill-pajjiżi tal-UE. Il-pjan ta' azzjoni jipprovdi wkoll għal dimensjoni esterna msaħħa permezz ta' kooperazzjoni mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati u l-iżvilupp tal-Programm Risistemazzjoni tal-UE kif ukoll ta' programmi ġodda għall-protezzjoni reġjonali.

Ewropa f'dinja globalizzata

Il-pjan ta' azzjoni jtenni l-interkonnessjoni bejn id-dimensjoni interna u dik esterna tal-ġustizzja, il-liberta' u politiki tas-sigurtà. Konsegwentement, jipprovdi għal azzjonijiet li jsaħħu d-dimensjoni esterna, b'mod partikolari għal kooperazzjoni u qsim ta' informazzjoni aħjar bejn il-pajjiżi tal-UE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni timmira li tiġi kkunsidrata d-dimensjoni esterna fir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi mhux fl-UE, inkluż fil-firxa ta' ftehimiet u arranġamenti ta' sħubija. Il-pjan ta' azzjoni jipprovdi wkoll għall-appoġġ kontinwu għall-konvenzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa dwar it-traffikar tal-bnedmin, il-protezzjoni tad-dejta, il-protezzjoni tat-tfal, iċ-ċiberkriminalità u l-korruzzjoni, kif ukoll għall-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat.

It-triq 'il quddiem

Sabiex jittrasforma l-prijoritajiet politiċi stabbiliti mill-Programm ta' Stokkolma f'azzjonijiet u riżultati konkreti, il-pjan ta' azzjoni jipprovdi miżuri għall-:

 • evalwazzjoni tal-ġustizzja, il-libertà u l-politiki tas-sigurtà u mekkaniżmi;
 • taħriġ ta' professjonisti legali u tas-sigurtà kif ukoll awtoritajiet ġudizzjarji u l-infurzar tal-liġi;
 • attivitajiet pubbliċi ta' sensibilizzazzjoni;
 • djalogu mas-soċjetà ċivili;
 • programmi finanzjarji ġodda.
L-aħħar aġġornament: 28.05.2010
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna