RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obowiązki wizowe dla obywateli państw trzecich

W niniejszym rozporządzeniu wymienia się państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE), których obywatele muszą posiadać wizy lub są zwolnieni z tego wymogu podczas przekraczania granic zewnętrznych Unii. Rozporządzenie przewiduje również odstępstwa od obowiązku wizowego, których państwa członkowskie mogą udzielać określonym osobom.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie przewiduje harmonizację wymogów dotyczących wydawania wiz * obywatelom niebędącym obywatelami państw członkowskich UE, którzy przybywają do UE. Zawiera wspólną listę państw, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państwa członkowskiego (załącznik I).

W rozporządzeniu wymienia się również państwa, których obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytów nie dłuższych niż trzy miesiące (załącznik II). Ponadto obowiązek wizowy zniesiony jest w odniesieniu do:

 • obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • uczniów pochodzących z państw trzecich (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), którzy stale zamieszkują w państwie członkowskim i podróżują ze swoimi szkołami w ramach wycieczki szkolnej,
 • osób ze statusem uchodźców oraz bezpaństwowców posiadających dokumenty podróży z państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkują.

Opcjonalne odstępstwa od obowiązku wizowego

Państwo członkowskie może przewidzieć odstępstwa od obowiązku wizowego lub od zwolnienia z obowiązku wizowego w stosunku do:

 • posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych/urzędowych i specjalnych,
 • cywilnych załóg samolotów i statków,
 • załogi i obsługi lotu odbywających loty w ramach misji awaryjnych lub ratunkowych,
 • posiadaczy listów żelaznych.

Następujące osoby mogą również podlegać zwolnieniu z obowiązku wizowego:

 • uczniowie posiadający obywatelstwo państwa trzeciego, którego obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu, ale stale zamieszkujący w państwie trzecim, które podlega zwolnieniu z tego obowiązku lub w Szwajcarii lub w Liechtensteinie i podróżują ze swoją szkołą w ramach wycieczki szkolnej,
 • osoby ze statusem uchodźcy i bezpaństwowcy, w przypadku gdy państwo trzecie, w którym stale zamieszkują i które wydało ich dokumenty podróży, jest zwolnione z obowiązku wizowego,
 • posiadacze dokumentów tożsamości i rozkazów wyjazdu Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), członkowie sił zbrojnych podróżujący w sprawach NATO lub Partnerstwa dla Pokoju.

Odstępstwa od zniesienia obowiązku wizowego mogą zostać przewidziane również w odniesieniu do osób prowadzących działalność zarobkową w trakcie swego pobytu.

Państwa członkowskie muszą powiadamiać się nawzajem oraz Komisję o wszelkich odstępstwach, które zdecydują się zastosować.

Zasada wzajemności: naruszenia przez państwo trzecie

Jeżeli jedno z państw, którego obywatele zwolnieni są z obowiązku wizowego (załącznik II), wprowadzi taki obowiązek wobec obywateli państwa członkowskiego, wówczas to państwo członkowskie zobowiązane jest powiadomić o tym fakcie Komisję i Radę. Notyfikacja zostaje następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Następnie Komisja kontaktuje się z władzami tego państwa trzeciego w celu przywrócenia bezwizowych podróży.

W ciągu 90 dni od opublikowania notyfikacji Komisja musi przekazać sprawozdanie Radzie. Może zaproponować tymczasowe przywrócenie obowiązku wizowego wobec obywateli tego państwa trzeciego. Rada musi podjąć decyzję w sprawie wniosku w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli państwo trzecie zniesie obowiązek wizowy, wszelkie nałożone na nie środki tymczasowe zostaną wycofane.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Wiza: zezwolenie udzielone lub decyzja podjęta przez państwo członkowskie, wymagana do wjazdu na jego terytorium w celu:
  1. zamierzonego pobytu w tym lub w kilku państwach członkowskich, nie dłuższego niż trzy miesiące ogółem,
  2. tranzytu przez terytorium tego lub kilku państw członkowskich, z wyjątkiem tranzytu w obrębie lotniska.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 539/2001

10.4.2001

-

Dz.U. L 81 z 21.3.2001

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 2414/2001

1.1.2002

-

Dz.U. L 327 z 12.12.2001

Rozporządzenie (WE) nr 851/2005

25.6.2005

-

Dz.U. L 141 z 4.6.2005

Rozporządzenie (WE) nr 1932/2006

19.1.2007

-

Dz.U. L 405 z 30.12.2006

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

OSTATNIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I i II
Rozporządzenie (UE) nr 1211/2010 [Dz.U. L 339 z 22.12.2010].

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony