RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Muita kuin EU:n kansalaisia koskevat viisumivaatimukset

Tässä asetuksessa luetellaan ne Euroopan unionin (EU) ulkopuoliset maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja ne maat, joiden kansalaisia viisumivaatimus ei koske. Asetuksessa mainitaan myös viisumivaatimuksia koskevat poikkeukset, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa tiettyihin henkilöihin.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella yhtenäistetään Euroopan unionin (EU) alueelle saapuvia muita kuin EU:n kansalaisia koskevat viisumivaatimukset *. Asetukseen kuuluu yhteinen luettelo maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi jäsenvaltion ulkorajoja ylittäessään (Liite I).

Asetuksessa on luettelo myös niistä maista, joiden kansalaisia viisumivaatimus ei koske, jos oleskelun kesto on enintään kolme kuukautta (Liite II). Viisumivaatimus ei lisäksi koske seuraavia henkilöitä:

Vapaaehtoiset poikkeukset viisumivaatimuksesta

Jäsenvaltio voi poiketa säädetystä viisumivaatimuksesta tai viisumivapaudesta seuraavien henkilöiden kohdalla:

 • diplomaattipassin, virkapassin tai muun erikoispassin haltijat
 • alusten ja ilma-alusten siviilimiehistö
 • avustus- tai pelastuslennon miehistö ja muu henkilöstö
 • kulkulupien haltijat.

Myös seuraavien henkilöiden kohdalla viisumivaatimuksesta voidaan poiketa:

 • koululaiset, jotka ovat sellaisen EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia, jonka kansalaisilta edellytetään viisumia, mutta jotka asuvat sellaisessa EU:n ulkopuolisessa maassa, jota tämä vaatimus ei koske, tai Sveitsissä tai Liechtensteinissa, ja jotka ovat koulun järjestämällä matkalla muiden oppilaiden kanssa
 • pakolaisaseman saaneet henkilöt ja kansalaisuudettomat henkilöt, jolla on viisumivaatimuksesta vapautetun EU:n ulkopuolisen maan myöntämä matkustusasiakirja
 • Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) henkilöllisyystodistuksen ja matkustusasiakirjojen haltijat sekä Naton tai rauhankumppanuusohjelman puitteissa matkustavat asevoimien jäsenet.

Viisumivapaudesta voidaan poiketa myös silloin, jos henkilö työskentelee korvausta vastaan oleskelunsa aikana.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle kaikista poikkeuksista, joita ne aikovat soveltaa.

Vastavuoroisuuden periaate kun rikkojana on EU:n ulkopuolinen valtio

Jos jokin sellainen maa, jonka kansalaisille on myönnetty vapautus viisumivaatimuksesta (Liite II) ottaa käyttöön jäsenvaltion kansalaisia koskevan viisumivaatimuksen, on kyseisen jäsenvaltion ilmoitettava asiasta komissiolle ja neuvostolle. Ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio ottaa tämän jälkeen yhteyttä kyseisen EU:n ulkopuolisen maan viranomaisiin ja yrittää palauttaa viisumivapauden.

Ilmoituksen julkaisemisesta 90 vuorokauden kuluessa komission on laadittava asiasta kertomus neuvostolle. Komissio voi esittää kyseisen EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia koskevan viisumivaatimuksen väliaikaista palauttamista. Neuvoston on tehtävä päätös esityksestä kolmen kuukauden kuluessa. Jos kyseinen EU:n ulkopuolinen maa luopuu viisumivaatimuksesta, kaikki sitä vastaan suunnatut väliaikaiset toimenpiteet lakkautetaan.

Keskeiset termit
 • Viisumi: jäsenvaltion myöntämä lupa tai jäsenvaltion tekemä päätös, joka vaaditaan
  1. maahantuloon kaikkiaan enintään kolme kuukautta kestävää oleskelua varten kyseisessä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa
  2. maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten, lukuun ottamatta lentokentillä tapahtuvaa kauttakulkua.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Asetus (EY) N:o 539/2001

10.4.2001

-

EYVL L 81, 21.3.2001

MuutosasiakirjatVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL/EUVL
Asetus (EY) N:o 2414/2001

1.1.2002

-

EYVL L 327, 12.12.2001

Asetus (EY) N:o 851/2005

25.6.2005

-

EUVL L 141, 4.6.2005

Asetus (EY) N:o 1932/2006

19.1.2007

-

EUVL L 405, 30.12.2006

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 539/2001 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

VIIMEISIMMÄT MUUTOKSET LIITTEISIIN

Liitteet I ja II
Asetus (EU) N:o 1211/2010 [EUVL L 339, 22.12.2010].

Viimeisin päivitys 23.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun