RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Visumkrav til tredjelandsstatsborgere

Denne forordning indeholder en liste over de lande uden for Den Europæiske Union (EU), hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum eller er fritaget fra visumkrav ved passage af EU's ydre grænser. Den fastsætter også de undtagelser fra visumkravene, som medlemsstaterne kan give enkeltpersoner.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Denne forordning harmoniserer visumkravene * gældende for statsborgere fra lande uden for Den Europæiske Union (EU), der rejser ind i EU. Den fastlægger en fælles liste over lande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et visum ved passage af en medlemsstats ydre grænser (bilag I).

Forordningen fastlægger også en liste over lande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav ved ophold på højst tre måneder (bilag II). Derudover bortfalder visumkravet for:

Frivillige undtagelser fra visumkravet

En medlemsstat kan give undtagelse eller fritagelse fra visumkravet til følgende personer:

 • indehavere af diplomatpas, tjenestepas og andre officielle pas
 • besætningen inden for civil luft- og skibsfart
 • flybesætningen og det ledsagende personale på nødhjælps- eller redningsflyvninger
 • indehavere af laissez-passer.

Følgende personer kan også fritages fra visumkravet:

 • skoleelever, der er statsborgere i et tredjeland, hvis statsborgere er underlagt visumkrav, men som bor i et tredjeland, der er undtaget fra visumkravet eller i Schweiz eller Liechtenstein, og som rejser med deres skole i forbindelse med en skolerejse
 • statsløse og konventionsflygtninge, der bor i og er i besiddelse af et rejsedokument fra et tredjeland, der er omfattet af fritagelse for visumkrav
 • indehavere af identitetskort og marchordrer udstedt af Den Nordatlantiske Traktat (NATO) og medlemmer af de væbnede styrker, der rejser inden for rammerne af NATO eller Partnerskab for Fred.

En undtagelse for fritagelse for visumkrav kan gøres for personer, der udfører lønnede aktiviteter under deres ophold.

Medlemsstaterne skal orientere hinanden og Kommissionen om de undtagelser, de indfører.

Princippet om gensidighed: overtrædelse af tredjelande

Hvis et af de lande, hvis statsborgere er fritaget fra visumkravet (bilag II) indfører et sådant krav for statsborgerne i en medlemsstat, skal den pågældende medlemsstat orientere Kommissionen og Rådet herom. Meddelelsen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende: Efterfølgende kontakter Kommissionen myndighederne i det pågældende tredjeland med henblik på at genindføre visumfrihed.

Inden for 90 dage efter offentliggørelse af meddelelsen skal Kommissionen aflægge rapport til Rådet. Det kan foreslå midlertidig genindførelse af visumkrav for det pågældende tredjelands statsborgere. Rådet skal træffe en beslutning om forslaget inden for tre måneder. Hvis tredjelandet afskaffer visumkravet, vil alle midlertidige foranstaltninger mod landet blive ophævet.

Dokumentets nøglebegreber
 • Visum: en tilladelse udstedt eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, som kræves for:
  1. indrejse med henblik på et forventet ophold i denne medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst 90 dage i alt
  2. indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder, undtaget transit i en lufthavn.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 539/2001

10.4.2001

-

EUT L 81 af 21.3.2001

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 2414/2001

1.1.2002

-

EUT L 327 af 12.12.2001

Forordning (EF) nr. 851/2005

25.6.2005

-

EUT L 141 af 4.6.2005

Forordning (EF) nr. 1932/2006

19.1.2007

-

EUT L 405 af 30.12.2006

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 539/2001 er blevet integreret i grundteksten. Den konsoliderede version har ingen retsvirkning.

SENESTE ÆNDRINGER I BILAG

Bilag I og II
Forordning (EU) nr. 1211/2010 [EUT L 339 af 22.12.2010].

Seneste ajourføring: 23.02.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top