RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vízumkódex

Ez a rendelet a tagállamok területén való rövid tartózkodásra és átutazásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és az ilyen vízumok kiadásának feltételeit határozza meg. Felsorolja továbbá azon harmadik országokat, amelyek állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük, amennyiben a tagállami repülőterek nemzetközi tranzitterületén haladnak át, valamint meghatározza az ilyen vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet célja, hogy meghatározza az Európai Unió (EU) tagállamainak, valamint a schengeni vívmányokat teljes mértékben alkalmazó társult államoknak a területén való rövid (bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó) tartózkodásra és átutazásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és az ilyen vízumok kiadásának feltételeit. Abban az esetben alkalmazandó, amennyiben az 539/2001/EK rendeletben foglalt listán szereplő harmadik országok vízumkötelezettség alá eső állampolgárai át kívánják lépni a tagállamok külső határait.

A rendelet felsorolja továbbá azon harmadik országokat, amelyek állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük a tagállami repülőterek nemzetközi tranzitterületén történő áthaladásakor (IV. melléklet). Illegális bevándorlók tömeges beáramlásakor sürgető esetekben bármely tagállam kiterjesztheti ezt a követelményt egyéb nem uniós országok állampolgáraira is.

A vízumkiadásra vonatkozó eljárások és feltételek

A vízumkérelmek vizsgálatáért az a tagállam felelős, amely a tartózkodás kizárólagos vagy fő úti célja. Amennyiben a fő úti cél nem határozható meg, az a tagállam illetékes, amelynek területén az Unióba lépnek. Átutazás esetén az a tagállam felelős, amelyen keresztül átutaznak, illetve többszöri átutazás esetén az a tagállam, amelyen először átutaznak. A vízumkérelmet általában az érintett tagállam konzulátusán kell benyújtani.

A tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek arról, hogy egymást képviselik vízumkérelmek átvétele vagy vízumkiadás céljából. Közös ügyintézési helyen vagy közös igénylési központon keresztül is együttműködhetnek.

A vízumkérelmet a kérelmező vagy egy akkreditált kereskedelmi közvetítő nyújthatja be legkorábban három hónappal a tervezett tartózkodás előtt. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor személyesen meg kell jelennie, kivéve, ha ettől a követelménytől eltekintettek. Kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell benyújtani:

 • az I. melléklet szerinti kérelemnyomtatvány;
 • érvényes úti okmány;
 • fénykép;
 • a II. mellékletben foglalt támogató dokumentumok, valamint a költségviselés és/vagy a szállásadás igazolása, amennyiben a tagállam ezt kéri;
 • adott esetben igazolás arról, hogy a kérelmező rendelkezik megfelelő utazási egészségbiztosítással.

Bizonyos kivételektől eltekintve a kérelmezőnek engedélyeznie kell ujjlenyomatai felvételét, valamint vízumdíjat kell lerónia. A vízumdíjtól egyedi esetekben el lehet tekinteni vagy csökkenteni is lehet, például kultúr-, kül- és fejlesztési politikával összefüggő okokból. Külső szolgáltató kiegészítő szolgáltatási díjat számíthat fel.

A kérelem befogadhatóságának ellenőrzése után az illetékes hatóságnak be kell vezetnie a kérelmet a vízuminformációs rendszerbe (VIS-be) a VIS-rendeletben foglalt eljárásoknak megfelelően. A kérelem további vizsgálata során ellenőrizni kell, hogy a kérelmező teljesíti-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódex

foglalt beutazási feltételeket, nem jelent-e kockázatot az illegális bevándorlás vagy a tagállam biztonsága tekintetében, továbbá hogy a kérelmezőnek szándékában áll-e a vízum lejárta előtt a tagállam területét elhagyni.

A befogadható kérelemről szóló döntést a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül kell meghozni. Kivételes esetben ez az időkorlát meghosszabbítható. A döntés szólhat egységes vízum vagy korlátozott területi érvényességű vízum kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról, illetve másik tagállam képviselete esetén arról, hogy nem folytatják a vízum vizsgálatát, hanem továbbítják a kérelmet a tagállam illetékes hatóságához.

Egységes vízumot egy, kettő vagy több beutazásra lehet kiadni, időtartama nem haladhatja meg az öt évet. Tranzitvízum esetén (a repülőtéri tranzitvízumot is beleértve) az érvényességi időnek meg kell egyeznie az átutazáshoz szükséges időtartammal. Az érvényességi időtartam rendszerint egy tizenöt napos „türelmi időt” is magában foglal. Bizonyos esetekben a vízum érvényességi időtartamát meg lehet hosszabbítani. Bizonyos körülmények között a vízumot meg lehet semmisíteni vagy vissza lehet vonni.

Az egységes vagy korlátozott területi érvényességű vízum nem jelent automatikus beutazási jogot a vízum birtokosának.

A vízum kiadását elutasítják, ha a kérelmező:

 • hamis úti okmányt mutat be;
 • nem indokolja meg a tervezett tartózkodás célját és körülményeit;
 • nem igazolja, hogy rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel mind a tervezett tartózkodás időtartamára, mind pedig a származási vagy a lakóhely szerinti országba való visszatéréshez;
 • a folyó hat hónapos időszakban már kimerítette három hónapos keretét;
 • vonatkozásában a Schengeni Információs Rendszer (SIS) beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést adott ki;
 • veszélyezteti a tagállamok valamelyikének közrendjét, belső biztonságát vagy közegészségét;
 • nem igazolja, hogy rendelkezik utazási egészségbiztosítással, amennyiben vonatkozik rá ilyen előírás;
 • olyan támogató dokumentumokat mutat be vagy olyan nyilatkozatokat tesz, amelyek hitelessége vagy megbízhatósága kétséges.

A vízum elutasítására, megsemmisítésére vagy visszavonására irányuló döntésről értesíteni kell a kérelmezőt a VI. mellékletben foglalt formanyomtatvánnyal. Ilyen döntés esetén a kérelmező jogorvoslatot kérhet abban a tagállamban – az állam nemzeti jogának megfelelően –, amely a döntést hozta.

Kivételes esetben a vízumkérelmet a személyek ellenőrzéséért felelős hatóságnak az úti cél szerinti tagállam külső határán is be lehet nyújtani. A határátkelő állomáson kiadott vízum legfeljebb 15 napos tartózkodást engedélyezhet, illetve az átutazáshoz szükséges időt fedheti le.

Alkalmazás

Ez a rendelet módosítja a VIS-rendeletet, illetve a Schengeni határ-ellenőrzési kódexet. Hatályon kívül helyezi a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 9–17. cikkét és a Közös Konzuli Utasítást.

A rendeletet 2010. április 5-től alkalmazzák, a 32. cikk (2) és (3) bekezdését, a 34. cikk (6) és (7) bekezdését, illetve a 35. cikk (7) bekezdését pedig 2011. április 5-től.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete

2009.10.5.

HL L 243., 2009.9.15.

Utolsó frissítés: 30.11.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére