RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Viisumisäännöstö

Tällä asetuksella säädetään menettelyistä ja edellytyksistä, jotka koskevat viisumien myöntämistä jäsenvaltioiden alueella tapahtuvaa lyhyttä oleskelua tai jäsenvaltioiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten. Tässä asetuksessa on myös luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset tarvitsevat lentokentän kauttakulkuviisumin kulkiessaan jäsenvaltioiden lentokenttien kansainvälisen kauttakulkualueen kautta, sekä määritellään tällaisten viisumien myöntämistä koskevat menettelyt ja edellytykset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella säädetään edellytyksistä ja menettelyistä, jotka koskevat viisumien myöntämistä Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja muiden Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien maiden alueella tapahtuvaa lyhyttä oleskelua (enintään kolme kuukautta kuuden kuukauden mittaisen jakson aikana) tai näiden maiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten. Tätä asetusta sovelletaan sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on oltava viisumi EU:n ulkorajaa ylittäessään. Luettelo näistä kolmansista maista on asetuksessa (EY) N:o 539/2001.

Samassa asetuksessa on myös luettelo (Liite IV) niistä kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava lentokentän kauttakulkuviisumi jäsenvaltioiden lentokenttien kansainvälisen kauttakulkualueen kautta kulkiessaan. Laittomien maahanmuuttajien äkillisen joukoittaisen maahantulon yhteydessä jäsenvaltio voi laajentaa vaatimuksen koskemaan myös muiden kolmansien maiden kansalaisia.

Viisumien myöntämistä koskevat menettelyt ja edellytykset

Viisumihakemuksen käsittelystä vastaa se jäsenvaltio, joka on matkan ainoa tai pääasiallinen kohde. Jos pääasiallista kohdetta ei voida määritellä, toimivalta hakemuksen käsittelyyn on sillä jäsenvaltiolla, jonka kautta hakija saapuu unionin alueelle. Kun kyse on kauttakulusta, käsittelystä vastaa se jäsenvaltio, jota kauttakulku koskee, tai jos kauttakulkuja on useampia, se jäsenvaltio, jossa ensimmäinen kauttakulku tapahtuu. Yleensä viisumihakemus on toimitettava jäsenvaltion konsulaattiin.

Jäsenvaltiot voivat sopia kahdenvälisistä järjestelyistä, joiden avulla ne edustavat toisiaan viisumihakemusten vastaanottamista tai viisumien myöntämistä varten. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä yhteistyötä yhteisten tilojen tai yhteisen viisumikeskuksen muodossa.

Hakija tai akkreditoitu kaupallinen organisaatio voi jättää viisumihakemuksen aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Hakijan on jätettävä hakemuksensa henkilökohtaisesti, ellei tästä vaatimuksesta ole syytä poiketa. Hakemusta jätettäessä esitetään seuraavat asiakirjat:

 • liitteen I mukainen hakemuslomake
 • voimassa oleva matkustusasiakirja
 • valokuva
 • liitteen II mukaiset liiteasiakirjat sekä ylläpito- ja/tai majoitussitoumusta koskeva selvitys, jos jäsenvaltio sellaista vaatii
 • tarvittaessa osoitus matkasairausvakuutuksen olemassaolosta.

Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta hakijan on sallittava sormenjälkiensä ottaminen ja maksettava viisumimaksu. Viisumimaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä yksittäistapauksissa, jos on kyse esimerkiksi ulko- tai kehitysyhteistyöpoliittisista tai kulttuuriin liittyvistä syistä. Ulkoinen palveluntarjoaja voi lisäksi periä palvelumaksun.

Kun toimivaltainen viranomainen on todennut, että hakemus voidaan ottaa tutkittavaksi, on hänen luotava hakemusasiakirjakansio viisumitietojärjestelmään (VIS) VIS-asetuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Viisumihakemus on käsiteltävä vielä uudelleen, jotta voidaan varmistua, että hakija täyttää Schengenin rajasäännöstön mukaiset edellytykset, hänestä ei aiheudu laittoman maahantulon riskiä tai vaaraa jäsenvaltion turvallisuudelle ja hän aikoo poistua jäsenvaltiosta ennen kuin viisumin voimassaolo päättyy.

Tutkittavaksi otettua hakemusta koskeva päätös on tehtävä 15 kalenterivuorokauden kuluttua päivästä, jolloin hakemus on jätetty. Poikkeustapauksissa määräaikaa voidaan pidentää. Tämän jälkeen tehdään päätös yhtenäisen viisumin tai alueellisesti rajoitetun viisumin myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä tai, toimittaessa toisen jäsenvaltion edustajana, siitä, onko käsittely syytä keskeyttää ja siirtää jäsenvaltion asianomaisille viranomaisille.

Yhtenäinen viisumi voidaan myöntää yhtä, kahta tai useampaa maahantuloa varten. Voimassaoloaika voi olla enintään viisi vuotta. Kauttakulkua varten myönnettävän viisumin (ja lentokentän kauttakulkuviisumin) voimassaoloajan on vastattava kauttakulkuun tarvittavaa aikaa. Viisumin voimassaoloaikaan lisätään yleensä 15 vuorokauden mittainen lisäaika. Eräissä tapauksissa viisumin voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Tietyissä olosuhteissa viisumi voidaan myös mitätöidä tai kumota.

Yhtenäinen viisumi tai alueellisesti rajoitettu viisumi ei ilman muuta takaa maahantulo-oikeutta sen haltijalle.

Viisumia ei myönnetä, jos hakija

 • esittää virheellisen matkustusasiakirjan
 • ei esitä todisteita suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ja edellytyksistä
 • ei esitä todisteita riittävistä varoista oleskelukustannusten kattamiseen oleskelunsa aikana tai asuin- tai kotimaahansa paluuta varten
 • on jo käyttänyt kolme oleskelukuukautta kuluvien kuuden kuukauden aikana
 • on määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä (SIS)
 • muodostaa jonkin jäsenvaltion näkökulmasta uhan yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle
 • ei esitä todisteita matkasairausvakuutuksen olemassaolosta, jos sellaista vaaditaan
 • on liittänyt hakemukseensa sellaisia asiakirjoja tai esittää sellaisia lausuntoja, joiden aitous tai luotettavuus on kyseenalaista.

Hakijalle on ilmoitettava viisumin epäämistä, peruuttamista tai kumoamista koskevasta päätöksestä liitteen VI mukaisella vakiolomakkeella. Päätöksestä voi valittaa sen tehneeseen jäsenvaltioon kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Poikkeustapauksessa viisumihakemus voidaan toimittaa viranomaiselle, joka vastaa henkilötarkastuksista kohteena olevan jäsenvaltion ulkorajalla. Rajanylityspaikalla myönnetyllä viisumilla voidaan sallia oleskelu enintään 15 vuorokauden ajan, tai se voi olla voimassa kauttakulkuun tarvittavan ajan.

Soveltaminen

Tällä asetuksella muutetaan VIS-asetusta ja Schengenin rajasäännöstöä. Asetuksella kumotaan myös Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 9–17 artikla ja yhteinen konsuliohjeisto.

Asetusta sovelletaan 5 päivästä huhtikuuta 2010 alkaen. Asetuksen 32 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 34 artiklan 6 ja 7 kohtaa sekä 35 artiklan 7 kohtaa sovelletaan 5 päivästä huhtikuuta 2011 alkaen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 810/2009

5.10.2009

-

EUVL L 243, 15.9.2009

Viimeisin päivitys 30.11.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun