RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


κώδικας θεωρήσεων

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στα εδάφη των κρατών μελών και διέλευσης από τα εδάφη αυτά. Καθορίζει επίσης τις τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα, όταν διέρχονται μέσω των διεθνών ζωνών διέλευσης των αερολιμένων των κρατών μελών, και θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις των θεωρήσεων αυτών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο στόχος του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων και των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής (το ανώτερο τρεις μήνες κατά τη διάρκεια εξάμηνης περιόδου) στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διέλευσης από αυτά, καθώς και στα συνδεδεμένα κράτη τα οποία εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν. Εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Επιπλέον, ο κανονισμός καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα για τη διέλευση από τις διεθνείς ζώνες διέλευσης αερολιμένων των κρατών μελών (παράρτημα IV). Σε επείγουσες περιπτώσεις μαζικής εισροής παράνομων μεταναστών, τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή σε υπηκόους άλλων τρίτων χωρών.

Διαδικασίες και προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων

Το κράτος μέλος που αποτελεί τον μοναδικό ή τον κύριο προορισμό της επίσκεψης είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης θεώρησης. Εφόσον δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο κύριος προορισμός, αρμόδιο είναι το κράτος μέλος εισόδου στην Ένωση. Στην περίπτωση διέλευσης, το κράτος μέλος από το οποίο πραγματοποιείται η διέλευση ή, σε περίπτωση πολλαπλών διελεύσεων, αρμόδιο είναι το κράτος μέλος της πρώτης διέλευσης. Γενικά, η αίτηση θεώρησης πρέπει να υποβάλλεται στο προξενείο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν διμερείς συμφωνίες για τη μεταξύ τους εκπροσώπησή για τον σκοπό της συγκέντρωσης αιτήσεων θεώρησης ή έκδοσης θεωρήσεων. Μπορούν επίσης να συνεργάζονται μέσω συστέγασης ή κοινού κέντρου αιτήσεων.

Αίτηση θεώρησης μπορεί να υποβάλλεται από τον αιτούντα ή από έναν εγκεκριμένο εμπορικό διαμεσολαβητή το νωρίτερο τρεις μήνες πριν από την προβλεπόμενη επίσκεψη. Κατά την υποβολή αίτησης, ο αιτών μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως, εκτός εάν η υποχρέωση αυτή έχει αρθεί. Κατά την υποβολή αίτησης, προσκομίζονται τα εξής:

 • έντυπο αίτησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι·
 • έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο·
 • φωτογραφία·
 • τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, καθώς και απόδειξη ανάληψης ευθύνης για τους αιτούντες ή/και παροχής καταλύματος σε αυτούς, εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος·
 • απόδειξη της κατοχής ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης, εφόσον ισχύει.

Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, ο αιτών πρέπει να επιτρέπει τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του και να καταβάλλει τέλος θεώρησης. Το τέλος θεώρησης μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα για πολιτιστικούς λόγους και για λόγους εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Επιπρόσθετο τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.

Μετά την επαλήθευση του παραδεκτού της αίτησης, η αρμόδια αρχή πρέπει να δημιουργήσει ένα φάκελο αίτησης στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον κανονισμό VIS. Μία ακόμη εξέταση της αίτησης πρέπει να πραγματοποιείται για να επαληθεύεται ότι ο αιτών πληροί τους όρους εισόδου, όπως ορίζονται στον κώδικα συνόρων Σένγκεν, δεν παρουσιάζει κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους μέλους και ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει το κράτος μέλος πριν από τη λήξη ισχύος της θεώρησης.

Η απόφαση σχετικά με το παραδεκτό μιας αίτησης πρέπει να λαμβάνεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε. Σε έκτακτες περιπτώσεις, το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί. Λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την έκδοση ή την άρνηση έκδοσης ενιαίας θεώρησης ή θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος ή, σε περίπτωση εκπροσώπησης άλλου κράτους μέλους, σχετικά με τη διακοπή της εξέτασης, προκειμένου να διαβιβασθεί η αίτηση στις αρμόδιες αρχές του τελευταίου.

Ομοιόμορφη θεώρηση χορηγείται για μία, δύο ή πολλαπλές εισόδους για μέγιστο διάστημα ισχύος πέντε ετών. Για τη χορήγηση θεώρησης διέλευσης (συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα), η περίοδος ισχύος πρέπει να αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη διέλευση. Συνήθως περιλαμβάνεται πρόσθετη «περίοδος χάριτος» 15 ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η περίοδος χάριτος μιας θεώρησης μπορεί να παραταθεί. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η θεώρηση μπορεί επίσης να καταργηθεί ή να ανακληθεί.

Μια ομοιόμορφη θεώρηση ή θεώρηση εδαφικής ισχύος δεν εξασφαλίζει αυτομάτως δικαίωμα εισόδου στον κάτοχο της θεώρησης.

Η αίτηση έκδοσης θεώρησης απορρίπτεται εάν ο αιτών:

 • υποβάλλει πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο·
 • δεν παράσχει αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλεπόμενης παραμονής·
 • δεν παράσχει απόδειξη για την επάρκεια των μέσων διαβίωσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης παραμονής ή για τα μέσα επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή παραμονής·
 • έχει ήδη εξαντλήσει τους τρεις μήνες κατά τη διάρκεια εξάμηνης περιόδου·
 • είναι καταχωρισμένος στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) με σκοπό την απαγόρευση εισόδου·
 • θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία ενός κράτους μέλους·
 • δεν παράσχει απόδειξη ότι διαθέτει ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση, εφόσον απαιτείται·
 • υποβάλλει δικαιολογητικά έγγραφα ή δηλώσεις η αυθεντικότητα ή η αξιοπιστία των οποίων αμφισβητείται.

Η απόφαση περί απόρριψης, κατάργησης ή ανάκλησης θεώρησης κοινοποιείται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VI. Προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ασκείται στο κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

Κατ’ εξαίρεση, αίτηση έκδοσης θεώρησης μπορεί να υποβληθεί στην αρχή η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο προσώπων στα εξωτερικά σύνορα του κράτους μέλους προορισμού. Μια θεώρηση η οποία εκδίδεται σε σημείο συνοριακής διέλευσης μπορεί να επιτρέπει την παραμονή για 15 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο ή να καλύπτει το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη διέλευση.

Εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί τον κανονισμό VIS και τον κώδικα συνόρων Σένγκεν. Καταργεί επίσης τα άρθρα 9-17 της σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν και την κοινή προξενική εγκύκλιο.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 5η Απριλίου 2010. Το άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 34 παράγραφοι 6 και 7, και το άρθρο 35 παράγραφος 7 εφαρμόζονται από τις 5 Απριλίου 2011.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009

5.10.09

-

ΕΕ L 243 της 15.9.09

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.11.2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας