RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Visumkodeksen

Ved denne forordning fastsættes procedurer og betingelser for udstedelse af visa til kort ophold på og transit gennem medlemsstaternes område. Forordningen indeholder ligeledes en liste over tredjelande, hvis statsborgere skal have lufthavnstransitvisa for at rejse gennem det internationale transitområde i medlemsstaternes lufthavne, og procedurer og betingelser for udstedelse af sådanne visa fastsættes ligeledes.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (Visumkodeksen).

RESUMÉ

Formålet med forordningen er at fastsætte betingelser og procedurer for udstedelse af visa til korte ophold i (højst tre måneder inden for en seks måneders periode) samt transit gennem medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU) samt tilknyttede lande, der fuldt ud har gennemført Schengen reglerne. Forordningen er gældende for statsborgere fra tredjelande, der skal have visum for at krydse EU's eksterne grænser, som angivet i forordning (EF) nr. 539/2001.

Derudover indeholder forordningen en liste over de tredjelande, hvis statsborgere skal have lufthavnstransitvisa for at rejse gennem det internationale transitområde i medlemsstaternes lufthavne (bilag IV). Hvis der er tale om hastende tilfælde med massetilstrømning af ulovlige indvandrere, bør medlemsstaterne dog kunne indføre et sådant krav for andre tredjelandsstatsborgere.

Procedurer og betingelser for udstedelse af visa

Den medlemsstat, hvis område udgør rejsens eneste eller væsentligste bestemmelsessted, er ansvarlig for at behandle en visumansøgning. Hvis det væsentligste bestemmelsessted ikke kan fastlægges, påhviler opgaven indrejsemedlemsstaten. I tilfælde af transit ligger kompetencen hos den medlemsstat, hvor transit foregår, eller, ved transit gennem flere lufthavne, medlemsstaten for den første transit. Som hovedregel skal visumansøgningen indsendes til konsulatet for den pågældende medlemsstat.

Medlemsstaterne kan indgå bilaterale aftaler om at repræsentere hinanden med hensyn til modtagelse af visumansøgninger og udstedelse af visa. De kan også indgå samarbejder i form af samhusning eller et fælles ansøgningscenter.

En visumansøgning kan indgives af ansøger eller et akkrediteret kommercielt foretagende tidligst tre måneder forud for det planlagte besøg. Ved indgivelse af ansøgningen skal ansøger fremmøde personligt, med mindre kravet er frafaldet. Ved indgivelse af ansøgning skal følgende foreligge:

 • ansøgningsblanket som beskrevet i bilag I
 • et gyldigt rejsedokument
 • et fotografi
 • supplerende dokumentation som beskrevet i bilag II samt dokumentation for underhold og/eller privat logi, hvis det kræves af medlemsstaten
 • dokumentation for rejsesygeforsikring, hvis relevant.

Ud over visse undtagelser skal skal ansøger tillade registrering af sine fingeraftryk og betale visumgebyr. I individuelle tilfælde kan det undlades at opkræve visumgebyr, eller det kan nedsættes, når dette har til formål at fremme kulturelle eller sportslige interesser samt interesser på området udenrigspolitik og udviklingspolitik. En ekstern tjenesteyder kan opkræve et supplerende gebyr.

Efter at have kontrolleret ansøgningens antagelighed skal den kompetente myndighed oprette en ansøgningsmappe i visuminformationssystemet (VIS) ifølge procedurerne beskrevet i VIS-forordningen. En yderligere behandling af ansøgningen skal gennemføres for at verificere, at ansøger opfylder indrejsebetingelserne, som er beskrevet i Schengengrænsekodekset, ikke udgør en risiko for ulovlig indvandring eller en trussel mod sikkerheden i medlemsstaten, samt at vedkommende har til hensigt at forlade medlemsstaten, før visummet udløber.

Der træffes beslutning om ansøgningen inden 15 kalenderdage fra datoen for indgivelsen af en ansøgning. I særtilfælde kan tidsfristen forlænges. Der træffes beslutning om at give afslag eller udstede et ensartet visum eller et visum med begrænet territorial gyldighed. Ved repræsentation af en anden medlemsstat kan der træffes beslutning om at afbryde behandlingen for at sende ansøgningen til de relevante myndigheder i den repræsenterede medlemsstat.

Et ensartet visum kan udstedes for en, to eller flere indrejser, dog må gyldighedsperioden ikke overstige fem år. For transitvisum (inklusive lufthavnstransitvisum) skal gyldighedsperioden svare til den nødvendige transittid. Der tilføjes normalt en 15-dages supplerende frist. I visse tilfælde kan et visums gyldighedsperiode forlænges. Under særlige omstændigheder kan et visum også annulleres eller tilbagekaldes.

Et ensartet visum eller et visum med territorial gyldighed giver ikke automatisk visumindehaver ret til indrejse.

Der kan gives afslag på visa, hvis ansøger:

 • fremlægger falske rejsedokumenter
 • ikke redegør for formålet med og vilkårene for det forventede ophold
 • ikke beviser, at han/hun har tilstrækkelige subsistensmidler i hele den forventede opholdsperiode og til rejsen tilbage til hjem- eller bopælslandet
 • allerede har opholdt sig på medlemsstaternes område i tre måneder i den igangværende seksmånedersperiode
 • er en person, om hvem der er indgivet indberetning til Schengeninformationssystemet (SIS) med henblik på at nægte indrejse
 • anses for at udgøre en trussel mod medlemsstaternes offentlige orden, indre sikkerhed, folkesundhed
 • ikke fremlægger dokumentation for rejsesygeforsikring, hvis relevant
 • hvis der er begrundet tvivl om ægtheden af den dokumentation, der er fremlagt af ansøgeren.

En afgørelse om afslag, annullering eller tilbagekaldelse meddeles ansøgeren ved hjælp af standardformularen i bilag VI. En sådan afgørelse kan påklage i den medlemsstat, der har truffet afgørelsen, og i henhold til den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

I særtilfælde kan en visumansøgning indgives til de myndigheder, der er ansvarlige for personkontrol ved indrejsemedlemsstatens eksterne grænser. Visa udstedt ved grænseovergangssteder kan give indehaveren ret til at opholde sig højst 15 dage eller, ved transit, den nødvendige transittid.

Ansøgning

Denne forordning ændrer VIS-forordningen og Schengengrænsekodekset. Den ophæver artikel 9-17 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og de fælles konsulære visuminstrukser.

Denne forordning er gældende fra 5. april 2010. Artikel 32(2) og (3), 34(6) og (7), og 35(7) gælder fra 5. april 2011.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 810/2009

5.10.2009

-

EUT L 243 af 15.9.2009

Seneste ajourføring: 30.11.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top