RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska byrån för stöd i asylfrågor

Denna förordning bidrar till inrättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem. Genom förordningen ska en europeisk byrå för stöd i asylfrågor inrättas för att stärka det praktiska samarbetet i asylfrågor genom att underlätta utbytet av information och bästa praxis mellan EU:s medlemsstater.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av en europeisk byrå för stöd i asylfrågor.

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning ska en europeisk byrå för stöd i asylfrågor inrättas vars funktion är att stärka det praktiska samarbetet mellan EU:s medlemsstater i asylfrågor, stödja medlemsstater i EU som är utsatta för särskilt tryck och förbättra genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Stöd för det praktiska samarbetet

Den europeiska byrån för stöd i asylfrågor har till uppgift att underlätta informationsutbyte samt kartläggning och sammanställning av bästa praxis mellan medlemsstaterna i asylfrågor. Byrån ansvarar för åtgärder som avser insamling av information i relation till ursprungsländerna för personer som söker asyl, i synnerhet upprättandet av en portal samt analys och upprättande av rapporter om ursprungsländerna.

Byrån stöder dessutom omplacering inom unionen av personer som omfattas av internationellt skydd, utbildning av berörda personer och det gemensamma europeiska asylsystemets externa dimension.

Stöd till medlemsstater i EU som är utsatta för särskilt tryck

Den europeiska byrån för stöd i asylfrågor hjälper länder i EU vars asyl- och mottagningssystem är utsatta för särskilt och oproportionerligt starkt tryck, i synnerhet på grund av deras geografiska eller demografiska situation eller plötslig ankomst av ett stort antal tredjelandsmedborgare som kan vara i behov av internationellt skydd. För att kunna utvärdera behoven i dessa medlemsstater i EU ska byrån göra följande:

  • Samla in information med avseende på nödåtgärder för att hantera särskilt tryck.
  • Identifiera och analysera information beträffande tillgängliga strukturer, personalresurser, bistånd vid handläggning och hantering av asylfall samt asylkapaciteten i medlemsstaterna i EU med avseende på asylfrågor.
  • Analysera uppgifter om varje plötslig ankomst av ett stort antal tredjelandsmedborgare som kan förorsaka särskilt tryck i ett land.

På begäran ska byrån ge stöd åt EU:s medlemsstater genom att samordna stödgrupper och åtgärder för att underlätta en första analys av asylansökningar och ett snabbt upprättande av lämpliga mottagningssystem.

Genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet

Den europeiska byrån för stöd i asylfrågor bidrar till att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet, i synnerhet genom att samordna informationsutbyten beträffande genomförandet av de instrument som omfattas av unionens regelverk på asylområdet mellan berörda parter. Byrån ska därför upprätta databaser som omfattar asylinstrument på nationell, unions- och internationell nivå. Byrån samlar även in information om behandling av asylansökningar och nationella lagstiftningar och deras utvecklingar avseende asylfrågor i EU:s medlemsstater.

Byrån ansvarar för utarbetandet av en årsrapport om den europeiska situationen i asylfrågor och kan bringas att förbereda tekniska dokument om genomförandet av gemenskapsinstrument för asylfrågor, till exempel riktlinjer och handledningar.

Asylstödgrupper

Den europeiska byrån för stöd i asylfrågor får samordna utplacering av en eller flera asylstödgrupper för en begränsad tid på det territorium i en eller flera begärande medlemsstater som är utsatta för särskilt tryck. Asylstödgrupperna ska bidra med tekniskt bistånd, särskilt i fråga om tolktjänster, information om ursprungsländerna och kunskaper om handläggning och hantering av asylärenden.

Byrån inrättar inte bara en reserv för asylinsatser bestående av experter i asylstödgrupperna, utan upprättar även en förteckning över tolkar. EU:s medlemsstater ställer experter från sin nationella reserv till förfogande och hjälper till att utse tolkar. En operativ plan ska dessutom utarbetas.

En nationell kontaktpunkt ska upprättas i EU:s alla medlemsstater som ska ansvara för kontakterna om alla frågor som rör asylstödgrupperna. En eller flera av byråns experter utses, vilka ska fungera som unionens kontaktpunkt för samordning.

Administration och förvaltning

Den europeiska byrån för stöd i asylfrågor antar formen av en tillsynsbyrå. Den kommer att vara i full drift senast den 19 juni 2011.

Styrelsen är byråns organ för planering och övervakning. Den består av en ledamot per EU-land, två ledamöter från kommissionen och en ledamot utan rösträtt från FN:s flyktingkommissariat. Styrelseledamöternas mandatperiod är tre år och får förlängas.

Styrelsen utser en verkställande direktör bland de kandidater som valts ut vid ett allmänt uttagningsprov. Den verkställande direktören ansvarar för byråns administrativa ledning och ska vara dess legala ställföreträdare. Den verkställande direktörens mandatperiod är på fem år och får förlängas en gång med högst tre år.

Styrelsen får inrätta en verkställande kommitté, som ska bestå av åtta ledamöter från dess styrelseledamöter, däribland en av styrelseledamöterna från kommissionen som ska assistera och ge råd till den verkställande direktören.

Byrån får upprätta arbetsgrupper som ska bestå av experter i asylfrågor. Kommissionen har rätt att delta i arbetsgrupperna.

Ett rådgivande forum ska upprättas för att säkerställa samarbetet mellan byrån och berörda organisationer i det civila samhället och relevanta behöriga organ som arbetar med asylpolitik på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå. Det rådgivande forumet ska vara en plattform för informationsutbyte och sammanställning av kunskap och ska bidra med sitt kunnande och ge råd i asylfrågor. Det samordnas av den verkställande direktören.

Byråns inkomster består huvudsakligen av ett bidrag från unionen som finns infört i Europeiska unionens allmänna budget och bidrag från EU:s medlemsstater (frivilligt) och från de associerade länderna.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 439/2010

18.6.2010

-

EUT L 132, 29.5.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Beslut 2010/762/EU av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 25 februari 2010 om fastställande av säte för Europeiska stödkontoret för asylfrågor [EUT L 324, 9.12.2010].
Detta beslut innebär att sätet för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ska vara i Valletta Harbour, Malta.

Senast ändrat den 17.02.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början