RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Deze verordening draagt bij tot de oprichting van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS). De verordening voorziet de oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken om de praktische samenwerking in asielzaken te versterken door het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie en van goede praktijken tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU).

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en van de Raad van 19 mei 2010 houdende de oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

SAMENVATTING

Deze verordening richt het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken op met als taak het versterken van de praktische samenwerking van de lidstaten van de Europese Unie (EU) in asielzaken, het ondersteunen van de EU-lidstaten waarvan de asielstelsels onder grote druk staan en het verbeteren van de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

Steunen van de praktische samenwerking

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken is belast met het vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling, de identificatie en het stroomlijnen van de beste praktijken inzake asiel in het algemeen. Het bureau is meer bepaald verantwoordelijk voor de activiteiten die verband houden met het verzamelen van ter zake doende informatie over de landen van herkomst van de asielaanvragers, met name het opzetten van een portaalsite en het opstellen van verslagen van de landen van herkomst.

Daarnaast ondersteunt het bureau de hervestiging binnen de Europese Unie van wie internationale bescherming geniet, de opleiding van de betrokken personen en de externe aspecten van het CEAS.

Ondersteuning van lidstaten die onder bijzondere druk staan

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken helpt de lidstaten waar de asielstelsels en opvangvoorzieningen onder een bijzondere en overmatige druk staan meer bepaald ten gevolge van hun geografische of demografische ligging of de plotse toestroom van een groot aantal inwoners van derde landen die internationale bescherming nodig hebben. Om de behoeften van deze lidstaten te beoordelen, staat het bureau in voor:

  • het verzamelen van de informatie met betrekking tot de noodmaatregelen om weerstand te bieden aan de bijzondere druk;
  • het identificeren en analyseren van de informatie met betrekking tot de structuren, het personeel, de bijstand bij het beheer van de asieldossiers en de opvangvoorzieningen van de lidstaten inzake asiel;
  • het analyseren van de gegevens betreffende de toestroom van een groot aantal inwoners van derde landen die een land onder grote druk kan plaatsen.

Op verzoek ondersteunt het bureau de lidstaten door het coördineren van de asielondersteuningsteams en van de acties die de eerste analyse van de asielverzoeken vergemakkelijken en een snelle beschikbaarheid verzekeren van aangepaste opvangvoorzieningen.

Toepassing van het CEAS

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken draagt bij tot de toepassing van het CEAS, met name door het coördineren van de uitwisseling van informatie tussen de betrokken partijen met betrekking tot de toepassing van de instrumenten die tot de sociale verworvenheden behoren van de Europese Unie inzake asiel. Hiertoe kan het bureau een databank aanleggen van de asielinstrumenten op nationaal, Europees en internationaal niveau. Daarnaast verzamelt het bureau informatie met betrekking tot de verwerking van de asielverzoeken en tot de nationale wetgevingen en hun ontwikkeling inzake asiel in de lidstaten van de Europese Unie.

Het bureau moet tevens jaarlijks een verslag opstellen over de Europese situatie inzake asiel en kan verzocht worden om technische documenten voor te bereiden over de toepassing van asielinstrumenten zoals richtsnoeren en operationele handleidingen.

Asielondersteuningsteams

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken kan voor een bepaalde duur beslissen om één of meerdere asielondersteuningsteams in te zetten op het grondgebied op verzoek van één of van meerdere lidstaten die onder een bijzondere druk staan. Deze teams bieden een technische bijstand, met name tolkdiensten, kennis over het land van herkomst en over de behandeling en het beheer van asielzaken.

Het bureau voorziet niet alleen een asiel-interventiepool samengesteld uit deskundigen, op basis waarvan de teams worden samengesteld, maar stelt ook een lijst van tolken op. De lidstaten stellen deskundigen ter beschikking voor de asiel-interventiepool en helpen ook bij het aanduiden van tolken. Er moet nog een operationeel plan worden opgemaakt.

Er moet een nationaal contactpunt worden aangewezen in elke lidstaat, dat belast is met de communicatie over alle aangelegenheden betreffende de asielondersteuningsteams. Eén of meerdere deskundigen van het bureau worden aangeduid als contactpunt met de Europese Unie belast met de coördinatie.

Bestuur en beheer

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken neemt de vorm aan van een regelgevend orgaan. Het zal volledig operationeel zijn op 19 juni 2011.

De raad van bestuur is het orgaan voor planning en opvolging van het bureau. Deze raad bestaat uit één lid per lidstaat van de EU, twee Commissieleden en één lid zonder stemrecht van het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). Het mandaat van de raadsleden bedraagt drie jaar en kan verlengd worden.

De raad van bestuur kiest de uitvoerend directeur uit de geselecteerde kandidaten na een open procedure. De uitvoerend directeur is belast met het beheer en handelt als wettelijk vertegenwoordiger van het bureau. Het mandaat van de uitvoerend directeur bedraagt vijf jaar en kan één keer verlengd worden met drie jaar.

De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten bestaande uit acht van zijn leden, met inbegrip van de vertegenwoordiger van de Commissie om de uitvoerend directeur bij te staan en te adviseren.

Het bureau kan werkgroepen oprichten van deskundigen inzake asiel. De Commissie is van rechtswege lid van de werkgroepen.

Er wordt een adviesforum opgericht om de samenwerking te verzekeren tussen het bureau en de ter zake doende maatschappelijke organisaties enerzijds, en anderzijds de bevoegde instanties die actief zijn op asielgebied op lokaal, nationaal, Europees of internationaal niveau. Het forum vormt een platform voor de uitwisseling van informatie en de bundeling van de kennis in asielzaken. Het wordt gecoördineerd door de uitvoerend directeur.

De ontvangsten van het bureau worden voornamelijk gevormd door een subsidie afkomstig van de algemene begroting van de Europese Unie en door bijdragen van de lidstaten van de EU (op vrijwillige basis) en aangesloten landen.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EU) nr. 439/2010

18.6.2010

PB L 132, 29.5.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/762/EU van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 februari 2010 tot vaststelling van de zetel van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken [Publicatieblad L 324 van 9.12.2010].
Bij dit besluit wordt de zetel van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in Valetta Harbour te Malta gevestigd.

Laatste wijziging: 17.02.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven