RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Asetuksella edistetään myös yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustamista. Asetuksella perustetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Viraston tehtävänä on tehostaa turvapaikka-asioissa tehtävää käytännön yhteistyötä helpottamalla Euroopan unionin (EU) maiden välistä tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihtoa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, jonka tehtävänä on tehostaa Euroopan unionin (EU) maiden käytännön yhteistyötä turvapaikka-asioissa, tukea niitä EU-maita, joiden turvapaikkajärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita, ja edistää yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa.

Käytännön yhteistyön tukeminen

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtävänä on helpottaa tiedonvaihtoa sekä tunnistaa ja lähentää yleisesti turvapaikka-asioita koskevia parhaita toimintatapoja. Sen vastuulla ovat erityisesti toimet, jotka liittyvät turvapaikanhakijoiden alkuperämaita koskevien tietojen keräämiseen, kuten portaalin perustaminen sekä alkuperämaita koskevien raporttien arvioiminen ja laatiminen.

Tukivirasto tukee lisäksi kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirtoja unionin sisällä, asiasta vastaavien henkilöiden koulutusta ja turvapaikkajärjestelmän ulkoista ulottuvuutta.

Erityisten paineiden kohteeksi joutuneiden EU-maiden tukeminen

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto auttaa EU-maita, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityisiä ja suhteettomia paineita ennen kaikkea niiden maantieteellisen sijainnin tai väestötilanteen vuoksi tai siksi, että niihin saapuu äkillisesti suuri määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevia kolmansien maiden kansalaisia. Arvioidakseen tällaisten EU-maiden tarpeet tukivirasto

  • kerää tietoja hätätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on lievittää erityisiä paineita
  • määrittää ja arvioi tietoja EU-maiden turvapaikka-asioihin liittyvistä rakenteista, henkilöstöstä, turvapaikkatapausten hallinnoinnissa saatavasta avusta ja valmiuksista vastaanottaa turvapaikanhakijoita
  • analysoi tietoja tilanteista, joissa tiettyyn maahan tulee suuri määrä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia ja jotka saattavat aiheuttaa kyseiselle maalle erityisiä paineita.

Tukivirasto tukee EU-maita näiden pyynnöstä koordinoimalla turvapaikka-asioiden tukiryhmiä ja toimia, joilla helpotetaan turvapaikkahakemusten alkuarviointia ja asianmukaisten vastaanottorakenteiden nopeaa perustamista.

Turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpano

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto edistää turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa erityisesti koordinoimalla järjestelmän osapuolten välistä tiedonvaihtoa unionin turvapaikkasäännöstöön kuuluvien säädösten täytäntöönpanosta. Tätä tarkoitusta varten tukivirasto voi luoda tietokantoja, joissa on kansallisiin, unionin ja kansainvälisiin turvapaikkasäädöksiin liittyvää tietoa. Se kerää lisäksi tietoja turvapaikkahakemusten käsittelystä sekä EU-maiden kansallisesta turvapaikkalainsäädännöstä ja sen kehittymisestä.

Tukiviraston on myös laadittava vuosikertomus EU:n turvapaikkatilanteesta, ja se voi joutua laatimaan unionin turvapaikkasäädösten täytäntöönpanoa koskevia teknisiä asiakirjoja, kuten suuntaviivoja ja käsikirjoja.

Turvapaikka-asioiden tukiryhmät

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto voi koordinoida yhden tai useamman turvapaikka-asioiden tukiryhmän lähettämistä erityisten paineiden alaisen yhden tai useamman EU-maan alueelle näiden pyynnöstä ja rajoitetuksi ajaksi. Tukiryhmät tarjoavat asiantuntija-apua, kuten tulkkauspalveluja, alkuperämaita koskevia tietopalveluja sekä turvapaikkahakemusten käsittelyä koskevaa taitotietoa.

Tukivirasto perustaa turvapaikka-asiantuntijoista muodostuvan valmiushenkilöstön, jonka perusteella tukiryhmät muodostetaan, ja laatii lisäksi luettelon tulkeista. EU-maiden on tarjottava tukiviraston käyttöön asiantuntijoita omasta kansallisesta valmiushenkilöstöstään, ja ne osallistuvat myös tulkkien nimeämiseen. Tukiviraston on myös laadittava toimintasuunnitelma.

Jokaiseen EU-maahan on perustettava kansallinen yhteyspiste, joka vastaa yhteydenpidosta turvapaikka-asioiden tukiryhmien toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Yksi tai useampi tukiviraston asiantuntija nimetään koordinoinnista vastaavaksi unionin yhteyshenkilöksi.

Tukiviraston hallinto ja johtaminen

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto perustetaan sääntelyvirastoksi. Se on täysin toiminnassa viimeistään 19. kesäkuuta 2011.

Tukiviraston toiminnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa hallintoneuvosto Siihen kuuluu yksi jäsen kustakin EU-maasta, kaksi jäsentä komissiosta ja yksi jäsen ilman äänioikeutta Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastosta (UNHCR). Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta, ja se voidaan uusia.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan avoimessa kilpailussa valittujen hakijoiden keskuudesta. Pääjohtajan tehtävänä on tukiviraston johtaminen, ja hän toimii viraston laillisena edustajana. Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran kolmeksi vuodeksi.

Hallintoneuvosto voi perustaa toimeenpanevan komitean. Siihen kuuluu kahdeksan hallintoneuvoston jäsentä, joista yksi on komission edustaja, ja sen tehtävänä on auttaa ja neuvoa pääjohtajaa.

Tukivirasto voi perustaa työryhmiä, jotka muodostuvat turvapaikka-asiantuntijoista. Komissio on työryhmien jäsenenä viran puolesta.

Tukivirasto perustaa neuvoa-antavan ryhmän, joka huolehtii siitä, että tukivirasto tekee yhteistyötä sellaisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja toimivaltaisten elimien kanssa, jotka toimivat turvapaikkapolitiikan alalla paikallisella, alueellisella, kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla. Neuvoa-antava ryhmä muodostaa puitteet tietojen vaihtoa ja tietämyksen kokoamista varten ja tarjoaa osaamistaan ja neuvojaan turvapaikka-asioissa. Sen toimintaa koordinoi pääjohtaja.

Tukiviraston tulot muodostuvat pääasiallisesti Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otetusta maksuosuudesta sekä EU-maiden vapaaehtoisista maksuosuuksista ja assosioituneiden maiden maksuosuuksista.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EU) N:o 439/2010

18.6.2010

EUVL L 132, 29.5.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/762/EU, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimipaikan vahvistamisesta [EUVL L 324, 9.12.2010].
Tällä päätöksellä vahvistetaan, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimipaikka on Vallettan satamassa Maltalla.

Viimeisin päivitys 17.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun