RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europæisk asylstøttekontor

Denne forordning bidrager til etablering af et fælles europæisk asylsystem. Formålet er oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor for at styrke det praktiske samarbejde på asylområdet ved at lette udvekslingen af informationer og god praksis mellem landene i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).

RESUMÉ

Denne forordning indsætter det europæiske asylstøttekontor, der har til opgave at styrke det praktiske samarbejde mellem landene i Den Europæiske Union (EU) på asylområdet, at støtte de EU-lande, hvis asylsystemer er udsat for et særligt pres og at bidrage til en bedre gennemførelse af et fælles europæisk asylsystem.

Støtte til det praktiske samarbejde

Det europæiske asylstøttekontor har til opgave at forbedre udveksling af information såvel som identifikation og samling af bedste praksis på asylområdet generelt. Mere specifikt er støttekontoret ansvarligt for aktiviteter i forbindelse med indsamling af informationer i forbindelse med asylansøgernes oprindelsesland, specielt udarbejdelse af en portal samt analyse og udarbejdelse af rapporter om oprindelseslandene.

Derudover støtter kontoret flytning inden for Unionen af de personer, der nyder international beskyttelse, uddannelse af disse personer samt forhold, der ligger uden for det fælles europæiske asylsystem.

Støtte til EU-lande, der er udsat for et særligt pres

Det europæiske asylstøttekontor assisterer EU-lande, hvis asyl- og modtagesystemer er udsat for et særligt og uforholdsmæssigt pres blandt andet på grund af deres geografiske eller demografiske situation eller på grund af en pludselig tilstrømning af et stor antal tredjelandsborgere, der har behov for international beskyttelse. Med henblik på evaluering af disse EU-landes behov skal støttekontoret:

  • indsamle informationer vedrørende nødforanstaltninger med henblik på at klare dette særlige pres
  • identificere og analysere informationer vedrørende strukturer, personale, bistand til behandling af asylsager samt EU-landenes kapacitet til at modtage asylansøgere
  • analysere data vedrørende stor tilstrømning af tredjelandsborgere, hvilket kan sætte et land under et voldsomt pres.

På forespørgsel bistår støttekontoret EU-landene med at koordinere støttegrupper og deres indsats med henblik på at lette en første gennemgang af asylansøgere og en hurtig etablering af passende modtagelsesfaciliteter.

Etablering af et fælles europæisk asylsystem

Det europæiske asylstøttekontor medvirker til at etablere et fælles europæisk asylsystem ved mellem de deltagende parter at koordinere udvekslingen af informationer i forbindelse med gennemførelsen af alle relevante instrumenter, der henhører under EU på asylområdet. Til dette formål kan støttekontoret oprette databaser, som omfatter nationale, europæiske og internationale instrumenter på asylområdet. Derudover indsamler det informationer i EU-landene om behandling af asylansøgninger og national lovgivning på asylområdet samt udviklingen heraf.

Støttekontoret er endvidere ansvarligt for udarbejdelsen af en årlig rapport om situationen på asylområdet i Europa og kunne eventuelt udarbejde tekniske dokumenter vedrørende gennemførelse af fællesskabsinstrumenter på asylområdet, såsom retningslinjer og operationelle vejledninger.

Asylstøttehold

Det europæiske asylstøttekontor kan i en begrænset periode koordinere indsættelse af et eller flere asylstøttehold på et eller flere EU-landes område, der måtte anmode herom og som er udsat for et særligt pres. Disse hold yder teknisk bistand, navnlig med tolkning, information om oprindelseslandet og deres kendskab til forvaltning af asylansøgninger.

Støttekontoret opretter ikke blot en asylindsatspulje bestående af eksperter, som konstituerer indsatsgrupperne, men kontoret etablerer også en tolkeliste. EU-landene stiller eksperter fra deres indsatspulje til rådighed og medvirker til at udpege tolke. Endvidere skal der også udarbejdes en operationsplan.

Der skal i hvert EU-land etableres et nationalt kontaktpunkt, der har ansvar for kommunikation i spørgsmål om asylstøtteholdene. En eller flere eksperter fra støttekontoret udpeges til at være kontaktpunkt til EU og være ansvarlig for koordinationen.

Administration og styring

Det europæiske asylstøttekontor får status af organ i retlig henseende. Det vil være fuldt operationelt senest den 19. juni 2011.

Dets bestyrelse får beføjelser til planlægning af og opfølgning på kontoret. Den består af et medlem fra hvert EU-land, to medlemmer fra Kommissionen og et medlem uden stemmeret fra FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR). Bestyrelsens mandat er på tre år og kan forlænges.

Bestyrelsen udnævner bestyrelsesformanden blandt sine stemmeberettigede medlemmer i henhold til en åben procedure. Den administrerende direktør er ansvarlig for ledelsen og er således støttekontorets repræsentant i retlig henseende. Den administrerende direktør er udpeget for en periode af fem år, der en gang kan forlænges med tre år.

Bestyrelsen kan til at assistere og rådgive den administrerende direktør nedsætte et forretningsudvalg, der består af otte medlemmer udpeget blandt medlemmerne, herunder også repræsentanten for Kommissionen.

Støttekontoret kan nedsætte arbejdsgrupper bestående af eksperter på asylområdet. Kommissionen er født medlem af arbejdsgrupperne.

Et rådgivende forum oprettes til sikring af samarbejdet mellem støttekontoret og relevante civilsamfundsorganisationer og andre relevante kompetente organer, der er aktive inden for asylpolitik på lokalt, nationalt, europæisk eller internationalt plan. Dette forum udgør et platform for udveksling af oplysninger og samling af viden, og bidrager med sin praktiske erfaring og råd i asylanliggender. Det koordineres af den administrerende direktør.

Støttekontorets indtægter består primært af et bidrag fra Den Europæiske Unions generalbudget samt bidrag fra EU-landene (på frivillig basis) og associerede lande.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 439/2010

18.6.2010

-

EUT L 132, 29.5.2010

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse 2010/762/EU truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 25. februar 2010 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Asylstøttekontor [Den Europæiske Unions Tidende L 324 af 9.12.2010].
Denne afgørelse fastlægger hjemstedet for kontoret til Valetta Harbour på Malta.

Seneste ajourføring: 17.02.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top