RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Toto nařízení je příspěvkem k vytvoření společného evropského azylového systému. Předpokládá zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, který by měl usnadnit výměnu informací a osvědčených postupů mezi státy Evropské unie (EU) a tak posilovat praktickou spolupráci v otázkách azylu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

PŘEHLED

Tímto nařízením se zřizuje Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, jehož náplní je posilovat praktickou spolupráci v otázkách azylu mezi státy Evropské unie (EU), podporovat ty země EU, jejichž azylové systémy jsou vystaveny mimořádnému tlaku, a zlepšit provádění společného evropského azylového systému.

Podpora praktické spolupráce

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu má za úkol usnadňovat výměnu informací a vyhledávat a sbližovat nejlepší postupy v oblasti azylu obecně. Úřad konkrétně zodpovídá za činnosti související se shromažďováním informací o zemích původu žadatelů o azyl, zejména pak za vytvoření portálu a za analýzu a zpracování zpráv o zemích původu.

Mimo to úřad podporuje přemisťování osob, jimž byla přiznána mezinárodní ochrana, uvnitř Unie, odbornou přípravu dotčených osob a vnější rozměr společného evropského azylového systému.

Podpora zemí EU vystavených mimořádnému tlaku

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu pomáhá zemím EU, jejichž azylové a přijímací systémy jsou vystaveny mimořádnému a nepřiměřenému tlaku především z důvodu jejich zeměpisné polohy či demografické situace nebo z důvodu náhlého přílivu velkého počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Za účelem zhodnocení potřeb těchto zemí EU provádí úřad následující:

  • shromažďuje informace v souvislosti s mimořádnými opatřeními, která jsou v případě mimořádného tlaku potřebná;
  • zjišťuje a analyzuje informace o strukturách, o zaměstnancích, o pomoci při řízení azylových spisů a o přijímacích kapacitách v oblasti azylu v těchto zemích EU;
  • analyzuje údaje o přílivu velkého počtu státních příslušníků třetích zemí, v jehož důsledku může být země vystavena mimořádnému tlaku.

Na vyžádání úřad podporuje země EU také tím, že koordinuje azylové podpůrné týmy a opatření s cílem usnadnit počáteční analýzu žádostí o azyl a rychlé poskytnutí vhodných zařízení pro přijímání uprchlíků.

Provádění společného evropského azylového systému

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu přispívá k provádění společného evropského azylového systému především tak, že koordinuje výměnu informací mezi zúčastněnými stranami o provádění příslušných nástrojů acquis Unie týkajícího se azylu. K tomuto účelu může úřad vytvářet databáze nástrojů azylové politiky na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Dále úřad shromažďuje informace o zpracování žádostí o azyl a o vnitrostátních právních předpisech a jejich vývoji v oblasti azylu v zemích EU.

Úřad rovněž zodpovídá za vypracování výroční zprávy o situaci v oblasti azylu v Unii a může být požádán o přípravu technických dokumentů o provádění nástrojů Unie v oblasti azylu, včetně pokynů či operačních příruček.

Azylové podpůrné týmy

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu může koordinovat časově omezené vyslání jednoho či více azylových podpůrných týmů na území jedné či více žádajících zemí EU, které jsou vystaveny mimořádnému tlaku. Tyto týmy poskytují technickou pomoc, zejména pokud jde o tlumočnické služby a o informace o zemích původu, a přispívají rovněž svými znalostmi ohledně správy azylových spisů.

Úřad zřizuje rezervní skupinu pro otázky azylu složenou z odborníků, kteří jsou k dispozici pro sestavení týmů, a dále také sestavuje seznam tlumočníků. Země EU poskytují odborníky ze své vlastní vnitrostátní rezervy a podílejí se na jmenování tlumočníků. Kromě toho musí být ještě vypracován operační plán.

V každé zemi EU musí být určeno vnitrostátní kontaktní místo pro potřeby komunikace ohledně záležitostí týkajících se azylových podpůrných týmů. Jako koordinační kontaktní místo Unie působí jeden nebo více odborníků úřadu určených pro tento účel.

Správa a řízení

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu má formu regulační agentury. Svou činnost v plném rozsahu zahájí do 19. června 2011.

Orgánem zodpovědným za plánování a kontrolu úřadu je správní rada. Jejími členy jsou jeden zástupce za každou zemi EU, dva zástupci Komise a jeden zástupce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), který však nemá hlasovací právo. Členové rady jsou jmenováni na tři roky a mohou být jmenováni opakovaně.

Správní rada jmenuje výkonného ředitele, který je vybírán na základě otevřeného výběrového řízení. Výkonný ředitel zodpovídá za řízení úřadu a je jeho statutárním zástupcem. Výkonný ředitel je jmenován na pět let a jeho funkční období může být jednou prodlouženo o další tři roky.

Správní rada může zřídit výkonný výbor složený z osmi členů jmenovaných z řad členů správní rady, přičemž jedním z nich je jeden ze zástupců Komise; výbor napomáhá a radí výkonnému řediteli.

Úřad může sestavovat pracovní skupiny složené z odborníků v oblasti azylu. Komise má právo být členem pracovních skupin.

Bude zřízeno poradní fórum, jež bude zajišťovat spolupráci mezi úřadem, příslušnými organizacemi občanské společnosti a jinými příslušnými orgány působícími v oblasti azylové politiky na místní, státní, evropské nebo mezinárodní úrovni. Fórum je platformou pro výměnu informací a sdílení poznatků a přispívá svými znalostmi a poradenstvím v azylových otázkách. Jeho práci koordinuje výkonný ředitel.

Příjmy úřadu zahrnují zejména příspěvek zapsaný v souhrnném rozpočtu Evropské unie a příspěvky zemí EU (dobrovolné) a přidružených zemí.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 439/2010

18. 6. 2010

-

Úř. věst. L 132

 ze dne 29. 5. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí 2010/762/EU zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 25. února 2010, kterým se určuje sídlo Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 324 ze dne 9.12.2010)
Na základě tohoto rozhodnutí se sídlem Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu stává Valetta (Malta).

Poslední aktualizace: 17.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky