RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rättsakter som styr migreringen från SIS 1+ till SIS II

Den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) kommer att bli ett omfattande informationssystem som innehåller registreringar om personer och föremål. Det ska användas av gränsvakter, tulltjänstemän, viseringsmyndigheter och rättsliga myndigheter i hela Schengenområdet i syfte att garantera en hög nivå av säkerhet. Det nya systemet genomgår för närvarande omfattande test i nära samarbete med EU-länderna och associerade länder som deltar i Schengenområdet (härefter medlemsstaterna). Det ska ersätta det aktuella systemet och tillhandahålla ökade funktioner. De rättsakter som styr migreringen från SIS 1+ till SIS II fastställer kommissionens och medlemsstaternas uppgifter och ansvar vid förberedandet av denna migrering, inklusive vidare utveckling och test av SIS II.

RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [se ändringsrättsakter].

Rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Schengens informationssystem (SIS 1+) kommer att ersättas av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 och rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 kallas härefter ”migreringsinstrumenten” och fastställer ansvaret för såväl kommissionen som för medlemsstaterna som deltar i SIS 1+ under förberedandet och fram tills det nya systemet tas i drift (inklusive vidare utveckling, test och överföring av uppgifter från SIS 1+ till SIS II). På grund av den pelarövergripande struktur som fanns på området för rättvisa, frihet och säkerhet före ikraftträdandet av Lissabonfördraget, som samtidigt omfattade gemenskapspolitik och polissamarbete och rättsligt samarbete, antogs två migreringsinstrument, en förordning (gemenskapsrätt, f.d. första pelaren) och ett beslut (EU-rätt, f.d. tredje pelaren).

SIS 1+ och SIS II består av ett centralt system, C.SIS respektive centrala SIS II, nationella system (N.SIS respektive N.SIS II) samt en kommunikationsinfrastruktur som länkar samman de nationella systemen med det centrala.

Uppgifterna som fastställs i migreringsinstrumenten gäller i synnerhet

  • vidareutveckling (inbegripet genom ett alternativt tekniskt scenario, om nödvändigt) och underhåll av SIS II,
  • övergripande test av SIS II,
  • test mellan Sirenebyråerna avseende utbyte av kompletterande information,
  • utveckling och test av den konverterare som ska möjliggöra kommunikation mellan de centrala systemen för SIS 1+ och SIS II,
  • uppbyggnad och test av provisorisk struktur inför migreringen,
  • migrering i egentlig mening från SIS 1+ till SIS II, dvs. överföring av driften från SIS 1+ till SIS II.

Kommissionen ansvarar för utvecklingen av det centrala SIS II, dess kommunikationsinfrastruktur samt konverteraren. I enlighet med bestämmelserna i Schengenkonventionen fortsätter Frankrike att ansvara för C.SIS. Dessutom ansvarar de berörda medlemsstaterna för respektive N.SIS samt kommunikationsinfrastrukturen för SIS 1+ och utvecklingen av N.SIS II.

Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska genomföra det övergripande testet av SIS II när testen som nämns i rådets förordning (EG) nr 189/2008 och rådets beslut 2008/173/RIF har utförts. Medlemsstaterna som deltar i SIS 1+ ansvarar också för genomförandet av Sirenetestet vad gäller utbytet av kompletterande information. Även de medlemsstater som inte deltar i SIS 1+ kan delta i dessa test, deras testresultat kommer dock inte att ingå i den generella valideringen. Analyserna av testerna utförs av kommissionen och de berörda medlemsstaterna.

Uppbyggnaden och testen av den provisoriska strukturen inför SIS-migreringen ska utföras av kommissionen, i samarbete med Frankrike och övriga berörda medlemsstater. Under en övergångsperiod förbinds det centrala SIS II med C.SIS via konverteraren inom ramen för denna provisoriska struktur. Kommissionen ansvarar för det centrala SIS II, dess kommunikationsinfrastruktur samt konverteraren, medan Frankrike ansvarar för kommunikationstestet mellan konverteraren och C.SIS-systemet. Kommissionen och Frankrike ska båda utföra kommunikationstestet och ansluta det centrala SIS II och C.SIS till konverteraren.

Migreringen från SIS 1+ till SIS II ska genomföras av kommissionen och de medlemsstater som deltar i SIS 1+ enligt ett gemensamt överenskommet schema. Övergången genomförs så snart det övergripande testet av SIS II har validerats.

För att bekräfta att sökningar och databehandling i SIS II är laglig och att såväl det centrala SIS II som de nationella systemen fungerar tillfredsställande, samt för att garantera uppgifternas kvalitet och säkerhet, ska all åtkomst till och utbyte av personuppgifter i det centrala SIS II obligatoriskt registreras. Uppgifterna måste sparas i minst ett år och högst tre år efter registrering.

Kostnaderna för migreringen, det övergripande testet, testet av kompletterande information, underhåll samt utvecklingsåtgärder avseende central SIS II-nivå eller kommunikationsinfrastrukturen ska täckas av Europeiska unionens allmänna budget. Varje berörd medlemsstat ska själv bära kostnaderna avseende migreringen, tester, underhåll och utveckling av det nationella systemet. Kostnaderna avseende åtgärder på SIS 1+-nivå (inklusive kompletterande åtgärder utförda av Frankrike på de i SIS 1+ deltagande medlemsstaternas vägnar) ska bäras i enlighet med bestämmelsen i artikel 119 i Schengenkonventionen.

En stödgrupp för det globala SIS II-programmet inrättas i form av ett rådgivande organ som ska stödja det centrala SIS II-projektet och underlätta samstämmigheten mellan det centrala projektet och de nationella SIS II-projekten. Gruppen ska bestå av högst tio tekniska experter. Högst åtta av dem får utses av medlemsstaterna och två experter utses av kommissionen. Regelbundna gruppsammanträden ska anordnas i vilka andra experter från medlemsstaterna också får delta. Gruppen ska upprätta regelbundna skriftliga rapporter om det centrala SIS II-projektet.

Migreringen måste nu vara genomförd senast den 31 mars 2013 eller, om ett alternativt tekniskt scenario används, senast den 31 december 2013.

HÄNVISNINGAR

RättsakterDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Rådets förordning (EG) nr 1104/2008

11.11.2008

-

EUT L 299, 8.11.2008

Rådets beslut 2008/839/RIF

11.11.2008

-

EUT L 299, 8.11.2008

Rättsakt(er) om ändring av förordning (EG) nr 1104/2008Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EU) nr 541/2010

25.6.2010

-

EUT L 155, 22.6.2010

Rättsakt(er) om ändring av beslut 2008/839RIFDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EU) nr 542/2010

25.6.2010

-

EUT L 155, 22.6.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 6 maj 2010 om utvecklingen av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) – Lägesrapport juli 2009-december 2009 [KOM(2010) 221 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 22 oktober 2009 om utvecklingen av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) – Lägesrapport januari 2009 –juni 2009 [KOM(2009) 555 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 13.07.2010

Se även

  • Texter i samband med Schengens informationssystem (SIS II) (EN)på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inrikes frågor
  • Se ordlistan “Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa” för information om förändringar i samband med Lissabonfördragets ikraftträdandet i december 2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början