RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instrumentele juridice care reglementează migrarea de la SIS 1+ la SIS II

Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) va fi un sistem de informaţii pe scară largă ce va conţine alerte privind atât persoane, cât şi obiecte. Sistemul va fi utilizat de agenţi de poliţie de frontieră, agenţi vamali, autorităţile responsabile cu eliberarea vizelor şi cu menţinerea ordinii în spaţiul Schengen, pentru a asigura un nivel de securitate ridicat. Acest nou sistem este supus în prezent unor teste intensive, în strânsă cooperare cu ţările Uniunii Europene (UE) şi cu ţările asociate care participă la spaţiul Schengen (denumite în continuare state membre) şi va înlocui sistemul actual, asigurând funcţionalităţi îmbunătăţite. Instrumentele juridice care reglementează migrarea de la SIS 1+ la SIS II stabilesc sarcinile şi responsabilităţile Comisiei şi ale statelor membre în cadrul pregătirilor pentru această migrare, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară şi testarea SIS II.

ACTE

Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) [A se vedea actul/actele de modificare].

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) va fi înlocuit de Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II). Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului şi Decizia 2008/839/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008, denumite în continuare „instrumentele de migrare”, stabilesc responsabilităţile Comisiei şi ale statelor membre care participă la SIS 1+ în timpul pregătirilor şi până la intrarea în funcţiune a noului sistem (inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea ulterioară, testarea şi transferul de date de la SIS 1+ la SIS II). Dată fiind structura existentă în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, structură care se sprijinea pe mai mulţi piloni şi în cadrul căreia politicile comunitare şi cooperarea politică şi judiciară coexistau, au fost adoptate două instrumente de migrare: un regulament (drept comunitar, fostul primpilon) şi o decizie (dreptul Uniunii, fostul pilon al treilea).

Sistemele de informaţii SIS 1+ şi SIS II sunt alcătuite dintr-un sistem central, C.SIS şi respectiv SIS II central, din sisteme naţionale (N.SIS şi respectiv N.SIS II) şi dintr-o infrastructură de comunicare care conectează sistemele centrale şi naţionale.

Sarcinile prevăzute în instrumentele de migrare se referă în special la:

  • dezvoltarea ulterioară (inclusiv printr-un scenariu tehnic alternativ, dacă este cazul) şi întreţinerea SIS II;
  • testarea completă a SIS II;
  • o testare între birourile SIRENE pentru schimbul de informaţii suplimentare;
  • dezvoltarea şi testarea sistemului de conversie care va permite comunicarea dintre sistemele centrale ale SIS 1+ şi SIS II;
  • crearea şi testarea unei structuri de migrare provizorii;
  • migrarea propriu-zisă de la SIS 1+ la SIS II, şi anume transferul operaţiunilor de la un sistem la altul.

Comisia este responsabilă cu dezvoltarea SIS II central, a infrastructurii sale de comunicare şi a sistemului de conversie. Între timp, aşa cum stipulează Convenţia Schengen, Franţa rămâne responsabilă cu C.SIS. În plus, statele membre participante sunt responsabile cu N.SIS şi cu infrastructura de comunicare pentru SIS 1+, precum şi pentru dezvoltarea N.SIS II.

Comisia şi statele membre participante trebuie să pună în aplicare testarea completă a SIS II, conform testelor menţionate în Regulamentul (CE) nr. 189/2008 şi în Decizia 2008/173/JAI. Statele membre care participă la SIS 1+ sunt, de asemenea, responsabile cu punerea în aplicare a testului SIRENE privind schimbul de informaţii suplimentare. Statele membre care nu participă la SIS 1+ pot lua şi ele parte la aceste teste; rezultatele lor nu vor fi însă luate în considerare în cadrul validărilor de ansamblu. Testele sunt analizate de statele membre participante şi de Comisie.

Crearea şi testarea structurii provizorii pentru migrarea SIS se realizează de către Comisie, alături de Franţa şi de celelalte state membre participante. SIS II central şi C.SIS vor fi conectate cu sistemul de conversie pentru o perioadă de tranziţie în cadrul structurii de migrare provizorie. SIS II central, infrastructura sa de comunicare şi sistemul de conversie sunt responsabilitatea Comisiei, în timp ce testarea comunicării între sistemul de conversie şi C.SIS este responsabilitatea Franţei. Comisia şi Franţa testează comunicarea şi conectează SIS II central şi C.SIS la sistemul de conversie.

Migrarea de la SIS 1+ la SIS II va fi pusă în aplicare de Comisie şi de statele membre care participă la SIS 1+, pe baza unui calendar fixat de comun acord. Trecerea se va realiza după validarea testării complete a sistemului SIS II.

Pentru a verifica legalitatea căutărilor şi a procesării datelor din SIS II şi funcţionarea adecvată a SIS II central şi a sistemelor naţionale, precum şi pentru a garanta integritatea şi securitatea datelor, va exista obligativitatea înregistrării tuturor accesărilor şi tuturor schimburilor de date cu caracter personal din cadrul SIS II central. Datele vor fi păstrate cel puţin un an şi cel mult trei ani de la data înregistrării.

Costurile aferente migrării, testării complete, testării informaţiilor suplimentare, măsurilor de întreţinere şi dezvoltare la nivelul SIS II central sau cele privind infrastructura de comunicare sunt suportate din bugetul general al Uniunii Europene. Fiecare stat membru în cauză suportă costurile aferente migrării, testării, întreţinerii şi dezvoltării sistemelor sale naţionale. Costurile aferente activităţilor la nivel de SIS 1+ (inclusiv cele aferente activităţilor suplimentare desfăşurate de Franţa în numele statelor membre care participă la SIS 1+) sunt suportate în conformitate cu dispoziţiile articolului 119 din Convenţia Schengen.

Se infiinţează un Consiliu pentru gestionarea programului global ca organism consultativ pentru furnizarea de asistenţă proiectului SIS II central şi pentru facilitarea coerenţei între acesta şi proiectele SIS II de la nivel naţional. Acesta este compus din cel mult zece experţi tehnici, dintre care cel mult opt pot fi numiţi de statele membre şi cel mult doi de Comisie. Se organizează în mod regulat reuniuni ale Consiliului, la care pot lua parte şi alţi experţi din statele membre. Consiliul prezintă periodic rapoarte scrise privind progresele înregistrate referitoare la proiectul SIS II.

Migrarea trebuie să se încheie la 31 martie 2013 sau, în cazul în care se recurge la un scenariu tehnic alternativ, la 31 decembrie 2013.

REFERINŢE

ActeIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1104/2008

11.11.2008

-

JO L 299 din 8.11.2008

Decizia 2008/839/JAI

11.11.2008

-

JO L 299 din 8.11.2008

Act(e) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008Intrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (UE) nr. 541/2010

25.6.2010

-

JO L 155 din 22.6.2010

Act(e) de modificare a Deciziei 2008/839/JAIIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (UE) nr. 542/2010

25.6.2010

-

JO L 155 din 22.6.2010

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 6 mai 2010 privind dezvoltarea sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) – Raport privind progresele înregistrate iulie 2009 – decembrie 2009 [COM(2010) 221 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 22 octombrie 2009 privind dezvoltarea sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) – Raport privind progresele înregistrate ianuarie 2009 – iunie 2009 [COM(2009) 555 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 13.07.2010

Consultaţi şi

  • Textele privind Sistemul de Informaţii Schengen (SIS II) (EN) pe site-ul Direcţiei Generale Afaceri Interne a Comisiei Europene
  • Termenul din glosar „Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie” pentru informaţii privind schimbările aduse de Tratatul de la Lisabona odată cu intrarea sa în vigoare în decembrie 2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii