RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instrumenty prawne dotyczące migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

System informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) będzie systemem informacyjnym na szeroką skalę zawierającym wpisy na temat osób i przedmiotów. Będzie wykorzystywany przez strażników granicznych, służby celne, urzędy wydające wizy oraz organy ochrony porządku publicznego na całym obszarze Schengen w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ten nowy system przechodzi obecnie intensywne testy w ścisłej współpracy z krajami Unii Europejskiej (UE) oraz krajami stowarzyszonymi należącymi do obszaru Schengen (dalej nazywanymi państwami członkowskimi) i zastąpi bieżący system, zapewniając poprawę funkcjonalności. Instrumenty prawne mające zastosowanie w przypadku migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) określają obowiązki i zadania Komisji i państw członkowskich w zakresie przygotowania owej migracji, z uwzględnieniem dalszego rozwoju i testowania SIS II.

AKTY

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

Decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

System informacyjny Schengen (SIS 1+) zostanie zastąpiony systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 i decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r., w dalszej części zwane „instrumentami migracyjnymi”, wyznaczają obowiązki zarówno Komisji, jak i państw członkowskich uczestniczących w SIS 1+ podczas etapu przygotowań aż do uruchomienia nowego systemu (z uwzględnieniem dalszego rozwoju, testowania i transferu danych z SIS 1+ do SIS II). Ze względu na istnienie – przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego – struktury międzyfilarowej w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w przypadku współistnienia polityk wspólnotowych oraz współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości przyjęto dwa instrumenty migracyjne: rozporządzenie (prawo wspólnotowe, wcześniejszy 1. filar) oraz decyzję (prawo unijne, wcześniejszy 3. filar).

SIS 1+ i SIS II składają się z systemu centralnego, odpowiednio C.SIS i centralnego SIS, systemów krajowych (odpowiednio N.SIS i N.SIS II) oraz infrastruktury komunikacyjnej łączącej systemy krajowe z systemem centralnym.

Zadania określone w instrumentach migracyjnych odnoszą się w szczególności do:

  • dalszego rozwoju (w tym, w razie konieczności, poprzez alternatywny scenariusz techniczny) i obsługi technicznej SIS II,
  • kompleksowego testowania SIS II,
  • testu między biurami SIRENE dotyczącego wymiany informacji uzupełniających,
  • rozwoju i testowania konwertera umożliwiającego łączność pomiędzy centralnymi systemami SIS 1+ i SIS II,
  • tworzenia i testowania tymczasowej architektury migracyjnej,
  • migracji, w ścisłym tego słowa znaczeniu, z SIS 1+ do SIS II, tj. transferu operacji z SIS 1+ do SIS II.

Komisja odpowiada za rozwój centralnego systemu informacyjnego drugiej generacji (centralnego SIS II), jego infrastruktury komunikacyjnej i konwertera. Jednocześnie, zgodnie z zapisami zawartymi w konwencji z Schengen, za C.SIS odpowiada Francja. Oprócz tego odpowiednie państwa członkowskie odpowiadają za N.SIS oraz infrastrukturę komunikacyjną dla SIS 1+, a także za rozwój N.SIS II.

Komisja i odpowiednie państwa członkowskie mają wdrożyć kompleksowy test SIS II, po uprzednim przeprowadzeniu testów wspomnianych w rozporządzeniu (WE) nr 189/2008 i decyzji 2008/173/WSiSW. Państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ odpowiadają także za wdrożenie testu SIRENE w zakresie wymiany informacji uzupełniających. Państwa członkowskie nieuczestniczące w SIS 1+ mogą także wziąć udział w tych testach; jednak ich wyniki nie zostaną wzięte pod uwagę w ogólnej walidacji. Analizę testów przeprowadzać będą właściwe państwa członkowskie i Komisja.

Zadanie stworzenia i przetestowania tymczasowej architektury na potrzeby migracyji SIS spoczywa na Komisji wraz z Francją i właściwymi państwami członkowskimi. Systemy centralne SIS II i C.SIS będą połączone z konwerterem na okres przejściowy w ramach architektury tymczasowej. System centralny SIS II, jego infrastruktura komunikacyjna i konwerter wchodzą w zakres odpowiedzialności Komisji, natomiast odpowiedzialność za testy łączności pomiędzy konwerterem i C.SIS spoczywa na Francji. Zarówno Komisja, jak i Francja mają przeprowadzić testy komunikacyjne i podłączyć system centralny SIS II i C.SIS do konwertera.

Komisja i państwa członkowskie uczestniczące w SIS 1+ mają wdrożyć migrację z SIS 1+ do SIS II w oparciu o wspólnie ustalony harmonogram. Przełączenie będzie mieć miejsce po walidacji kompleksowych testów SIS II.

W celu sprawdzenia legalności wyszukiwania i przetwarzania danych w SIS II oraz prawidłowego funkcjonowania centralnego SIS II i systemów krajowych, a także zagwarantowania integralności i bezpieczeństwa danych, obowiązkowe będzie rejestrowanie każdorazowego dostępu i wymiany danych osobowych w ramach centralnego SIS II. Dane należy przechowywać przez minimalny okres jednego roku i maksymalny okres trzech lat po rejestracji.

Koszty związane z migracją, przeprowadzeniem kompleksowego testu, przetestowaniem informacji uzupełniających, wprowadzeniem środków obsługi i rozwoju na poziomie centralnego SIS II lub dotyczące infrastruktury komunikacyjnej zostaną pokryte z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie biorące udział w tych działaniach będzie odpowiadać za koszty związane z migracją, testowaniem, obsługą i rozwojem swojego krajowego systemu. Koszty związane z działaniami na poziomie SIS 1+ (w tym działania uzupełniające Francji w imieniu państw członkowskich uczestniczących w SIS 1+) będą ponoszone zgodnie z postanowieniami art. 119 konwencji z Schengen.

Komisja ds. Całościowego Zarządzania Programem (GPMB) została ustanowiona jako ciało doradcze, aby zapewnić wsparcie projektowi centralnego SIS II i zapewnić spójność pomiędzy projektami systemu centralnego i systemów krajowych SIS II. W jej skład wchodzi maksymalnie dziesięciu ekspertów technicznych, z czego maksymalnie ośmiu może zostać wyznaczonych przez państwa członkowskie, a maksymalnie dwóch – przez Komisję Europejską. Organizowane są regularne spotkania GPMB, w których mogą także uczestniczyć inni eksperci z państw członkowskich. GPMB regularnie sporządza raporty na piśmie na temat projektu centralnego SIS II.

Proces migracji musi zostać zakończony przed 31 marca 2013 r. lub, w razie wykorzystania alternatywnego scenariusza technicznego, do dnia 31 grudnia 2013 r.

ODNIESIENIA

AktyWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008

11.11.2008

Dz.U. L 299 z 8.11.2008

Decyzja Rady 2008/839/WSiSW

11.11.2008

Dz.U. L 299 z 8.11.2008

Akt(-) zmieniający(-e) rozporządzenie (WE) nr 1104/2008Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie Rady (UE) nr 541/2010

25.6.2010

Dz.U. L 155 z 22.6.2010

Akt(-) zmieniający(-e) decyzję 2008/839/WSiSWWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie Rady (UE) nr 542/2010

25.6.2010

Dz.U. L 155 z 22.6.2010

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie tworzenia systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) – Sprawozdanie z postępu prac, lipiec – grudzień 2009 r. [COM(2010) 221 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie tworzenia systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) – Sprawozdanie z postępu prac, styczeń 2009 r. – czerwiec 2009 r. [COM(2009) 555 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2010

Zobacz także

  • Teksty odnoszące się do systemu informacyjnego Schengen (SIS II) (EN) na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do Spraw Wewnętrznych
  • Pozycja w glosariuszu „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” w celu uzyskania informacji o zmianach wprowadzonych przez traktat lizboński w momencie jego wejścia w życie w grudniu 2009 r
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony