RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rechtsinstrumenten voor de migratie van SIS 1+ naar SIS II

Het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) wordt een grootschalig informatiesysteem met signaleringen van personen en voorwerpen. Het zal in het gehele Schengengebied worden gebruikt door grenswachten, douaneambtenaren, visumautoriteiten en wetshandhavingsinstanties om een hoge mate van veiligheid te waarborgen. Het nieuwe systeem wordt momenteel in nauwe samenwerking met de landen van de Europese Unie (EU) en de geassocieerde Schengenlanden (hierna “de lidstaten” genoemd) uitvoerig getest en zal het huidige systeem vervangen en een verbeterde functionaliteit bieden. De rechtsinstrumenten voor de migratie van SIS 1+ naar SIS II strekken tot vaststelling van de verantwoordelijkheden van de Commissie en de lidstaten met betrekking tot deze migratie, met inbegrip van het verder ontwikkelen en testen van SIS II.

BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) [Zie wijzigingsbesluiten].

Besluit 2008/839/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) wordt vervangen door het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). De verantwoordelijkheden die de Commissie en de aan SIS 1+ deelnemende lidstaten in de voorbereidingsfase van het nieuwe systeem en tot aan de ingebruikneming ervan dragen (met inbegrip van verdere ontwikkeling en tests en het overzetten van gegevens van SIS 1+ naar SIS II), zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad en Besluit 2008/839/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 van de Raad, hierna “de migratie-instrumenten” genoemd. Ten gevolge van de pijleroverschrijdende structuur van het gebied justitie, vrijheid en veiligheid vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, dat zowel communautaire beleidsmaatregelen als politiële en justitiële samenwerking omvatte, zijn er twee migratie-instrumenten vastgesteld: een verordening (Gemeenschapsrecht, vroegere 1e pijler) en een besluit (recht van de Europese Unie, vroegere 3e pijler).

SIS 1+ en SIS II zijn samengesteld uit een centraal systeem (respectievelijk C.SIS en Central SIS II), nationale systemen (respectievelijk N.SIS en N.SIS II) en een communicatie-infrastructuur die het centrale systeem met de nationale systemen verbindt.

De in de migratie-instrumenten vastgestelde taken hebben met name betrekking op:

  • de verdere ontwikkeling (indien nodig via een alternatief technisch scenario) en het onderhoud van SIS II;
  • een integrale test van SIS II;
  • de test betreffende de uitwisseling van aanvullende informatie tussen de Sirene-bureaus;
  • de verdere ontwikkeling en het testen van de converter die communicatie tussen de centrale systemen van SIS 1+ en SIS II mogelijk maakt;
  • het opzetten en testen van een tijdelijke migratiearchitectuur;
  • de migratie van SIS 1+ naar SIS II in de eigenlijke zin van het woord, d.w.z. het overzetten van gegevens van SIS 1+ naar SIS II.

De Commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het centrale SIS II, de bijhorende communicatie-infrastructuur en de converter. Overeenkomstig de Schengenuitvoeringsovereenkomst blijft Frankrijk verantwoordelijk voor het C.SIS. Daarnaast zijn de betrokken lidstaten verantwoordelijk voor het N.SIS en de communicatie-infrastructuur voor SIS 1+ alsook voor de ontwikkeling van het N.SIS II.

De Commissie en de deelnemende lidstaten moeten de integrale test van SIS II uitvoeren in overeenstemming met de tests die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 189/2008 en Besluit 2008/173/JBZ. De lidstaten die deelnemen aan SIS 1+ zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Sirene-test betreffende de uitwisseling van aanvullende informatie. De lidstaten die niet deelnemen aan SIS 1+ mogen wel aan deze test deelnemen. Hun resultaten hebben geen invloed op de algehele validering van de test. De tests worden geanalyseerd door de betrokken lidstaten en de Commissie.

Het instellen en testen van de tijdelijke architectuur voor de SIS-migratie is de taak van de Commissie, Frankrijk en de andere deelnemende lidstaten. Gedurende een overgangsperiode verbindt de converter het centrale SIS II en het C.SIS binnen de tijdelijke migratiearchitectuur. Het centrale SIS II, de communicatie-infrastructuur en de converter zijn de verantwoordelijkheid van de Commissie. Frankrijk test de communicatie tussen de converter en het C.SIS. Zowel de Commissie als Frankrijk moeten de communicatietest uitvoeren en het centrale SIS II en het C.SIS met elkaar verbinden door middel van de converter.

De Commissie en de lidstaten die aan SIS 1+ deelnemen, moeten de migratie van SIS 1+ naar SIS II uitvoeren op basis van een in overleg vastgestelde planning. De overschakeling wordt uitgevoerd nadat de integrale test van SIS II gevalideerd is.

Om na te gaan of persoonsgegevens in SIS II rechtmatig zijn opgezocht en verwerkt en of de centrale SIS II en de nationale systemen correct functioneren alsook om de integriteit en de veiligheid van de gegevens te waarborgen, zal elke toegang tot en uitwisseling van persoonsgegevens in het centrale SIS II moeten worden geregistreerd. De gegevens zullen minstens één jaar en maximum drie jaar na de registratie ervan moeten worden bijgehouden.

De kosten die voortvloeien uit de migratie, de integrale test, de test betreffende de aanvullende informatie, onderhouds- en ontwikkelingsmaatregelen op het niveau van het centrale SIS II en de communicatie-infrastructuur komen ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie.De kosten voor de migratie, de tests, het onderhoud en de ontwikkeling van de nationale systemen zijn ten laste van de deelnemende lidstaten. De kosten van de activiteiten op SIS 1+-niveau, zoals extra activiteiten van Frankrijk namens de lidstaten die deelnemen aan SIS 1+, worden gedragen overeenkomstig artikel 119 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst.

Er wordt een Algemene programmabeheersraad opgezet die als adviserende instantie bijstand verleent met betrekking tot het centrale SIS II-project en de samenhang bevordert tussen dat centrale project en de nationale SIS II-projecten. Hij is samengesteld uit maximaal tien technische deskundigen, van wie er ten hoogste acht door de lidstaten en ten hoogste twee door de Commissie worden benoemd. De raad komt geregeld bijeen en deze bijeenkomsten mogen ook door andere deskundigen van de lidstaten worden bijgewoond. De raad stelt geregeld voortgangsverslagen op over het centrale SIS II-project.

De migratie moet uiterlijk op 31 maart 2013 of, indien een alternatief technisch scenario wordt gevolgd, uiterlijk op 31 december 2013 voltooid zijn.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 1104/2008

11.11.2008

-

L 299 van 8.11.2008

Besluit 2008/839/JBZ

11.11.2008

-

L 299 van 8.11.2008

Wijzigingsbesluit(en) van Verordening (EG) nr. 1104/2008Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EU) nr. 541/2010

25.6.2010

-

L 155 van 22.6.2010

Wijzigingsbesluit(en) van Besluit 2008/839/JBZDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EU) nr. 542/2010

25.6.2010

-

L 155 van 22.6.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2010 over de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - Voortgangsverslag Juli 2009 – december 2009 [COM(2010) 221 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 22 oktober 2009 over de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - Voortgangsverslag januari 2009 – juni 2009 [COM(2009) 555 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Laatste wijziging: 13.07.2010

Zie ook

  • Teksten betreffende het Schengeninformatiesysteem (SIS II) (EN) op de website van het directoraat-generaal Binnenlandse zaken van de Europese Commissie
  • De term “Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid” in het glossarium voor informatie over de veranderingen die zijn voortgevloeid uit de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven