RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A SIS 1+ rendszerről a SIS II rendszerre való átállást szabályozó jogi eszközök

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) olyan átfogó információs rendszer, amely személyekre és tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket tartalmaz. A rendszert szigorú biztonsági okokból a schengeni térséghez tartozó államok határőrei, vámtisztviselői, valamint vízumellenőrző és bűnüldöző hatóságai fogják használni. Az új rendszert jelenleg az Európai Unió tagállamaival és a schengeni térség tagországaival (a továbbiakban: tagállamok) közösen tesztelik, és a továbbfejlesztett verzió fogja majd felváltani a használatban lévő rendszert. A SIS 1+ rendszerről a SIS II rendszerre történő átállást szabályozó jogi eszközök rögzítik a Bizottság és a tagállamok átállást előkészítő feladatait és hatásköreit, beleértve a SIS II rendszer továbbfejlesztését és tesztelését is.

JOGI AKTUSOK

A Tanács 1104/2008/EK rendelete (2008. október 24.) a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

A Tanács 2008/839/IB határozata (2008. október 24.) a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő átállásról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Schengeni Információs Rendszert (SIS 1+) felváltja a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II). A 2008. október 24-én hatályba lépett és az alábbiakban „átállást szabályozó jogi eszközként” hivatkozott 1104/2008/EK tanácsi rendelet és 2008/839/IB tanácsi határozat előírja a Bizottság és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok által az új rendszer előkészítésétől az üzembe helyezéséig elvégzendő feladatokat (beleértve az új rendszer továbbfejlesztését, tesztelését, valamint az adatok SIS 1+ rendszerről a SIS II-re történő átvitelét is). Mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt olyan többpilléres rendszer működött a jog, a szabadság és a biztonság terén, amelyben egymás mellett léteztek a közösségi politikák, valamint a rendőri és igazságügyi együttműködés, ezért két, átállást szabályozó jogi eszközt fogadtak el: egy rendeletet (a korábbi első pilléren nyugvó közösségi jog alapján) és egy határozatot (a korábbi harmadik pilléren nyugvó uniós jog alapján).

A SIS 1+ és a SIS II egy központi rendszerből (C.SIS és a SIS II Központi Rész), nemzeti rendszerekből (N.SIS és N.SIS II), valamint a központi és a nemzeti rendszereket összekötő kommunikációs infrastruktúrából áll.

Az átállást szabályozó jogi eszközökben meghatározott feladatok elsősorban az alábbi területekre vonatkoznak:

  • a SIS II továbbfejlesztése (szükség esetén alternatív műszaki forgatókönyv figyelembevételével) és karbantartása;
  • a SIS II átfogó tesztelése;
  • a SIRENE-irodák közötti tesztelés kiegészítő információk cseréje céljából;
  • a SIS 1+ és a SIS II központi rendszerei közötti kommunikációt biztosító konverter fejlesztése és tesztelése;
  • az átálláshoz szükséges ideiglenes felépítés létrehozása és tesztelése;
  • a SIS 1+ rendszerről a SIS II-re való tényleges átállás, vagyis az adatok átvitele a SIS 1+ rendszerből a SIS II-be.

A Bizottság felelős a SIS II Központi Résznek, ezen rész kommunikációs infrastruktúrájának és a konverternek a fejlesztéséért. Franciaország a Schengeni Egyezmény rendelkezéseivel összhangban a jövőben is felel a C.SIS támogatóegységért. Az N.SIS rendszerért és a SIS 1+ kommunikációs infrastruktúrájáért, valamint az N.SIS II rendszer fejlesztéséért a tagállamok viselik a felelősséget.

A Bizottság és a tagállamok feladata, hogy átfogó tesztelést végezzenek a SIS II rendszeren, a 189/2008/EK rendeletben és a 2008/173/EK határozatban előírt tesztek végrehajtását követően. A SIS 1+-ban részt vevő tagállamok emellett a SIRENE működését ellenőrző tesztelést hajtanak végre a kiegészítő információk cseréjére vonatkozóan. Ezekben a tesztekben a SIS 1+-hoz nem csatlakozott tagállamok is részt vehetnek, azonban eredményeiket nem veszik figyelembe a teszt jóváhagyása során. A tesztek elemzését a tagállamok és a Bizottság végzi.

A SIS rendszerek közötti átálláshoz szükséges ideiglenes felépítés létrehozása és tesztelése a Bizottság, Franciaország és a tagállamok feladata. A konverter egy átmeneti időszakra összekapcsolja a SIS II Központi Részt és a C.SIS rendszert az ideiglenes felépítésben. A Bizottság rendelkezésre bocsátja a SIS II központi részét, a központi rész kommunikációs infrastruktúráját, valamint a konvertert, Franciaország pedig a konverter és a C.SIS közötti kommunikációt teszteli. A Bizottság és Franciaország is végrehajtja a kommunikációs tesztet, és a konverter használatával összekapcsolja a SIS II Központi Részt és a C.SIS-t.

A SIS 1+ rendszerről a SIS II-re való átállást a Közösség és a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok hajtják végre egy közösen meghatározott ütemterv alapján. Az átállásra a SIS II átfogó tesztelésének kiértékelése után kerül sor.

A SIS II rendszerben végzett keresések és adatfeldolgozás jogszerűségének, valamint a SIS II Központi Rész és a nemzeti rendszerek megfelelő működésének ellenőrzése, illetve az adatok sértetlenségének és védelmének biztosítása céljából a SIS II Központi Rész a személyes adatokkal kapcsolatos minden hozzáférést és cserét kötelezően rögzít. A rögzítést követően legalább egy és legfeljebb három évig meg kell őrizni az adatokat.

A SIS II Központi Rész szintjén végrehajtott, átállással, átfogó teszteléssel, a kiegészítő információk tesztelésével, a karbantartással és fejlesztéssel, illetve a kommunikációs infrastruktúrával összefüggő intézkedésekből felmerülő költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli. A nemzeti rendszerek átállásával, tesztelésével, karbantartásával és fejlesztésével összefüggő költségeket az érintett tagállamok viselik. A SIS 1+ szintjén folyó tevékenységek, így a Franciaország által a SIS 1+-ban részt vevő tagállamok nevében végrehajtott kiegészítő intézkedések költségeit a Schengeni Egyezmény 119. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban kell felosztani.

Tanácsadó testületként létrehozzák az általános programirányítási testületet, amely segítséget nyújt a SIS II Központi Részre vonatkozó projekt megvalósításában, és elősegíti a központi részre vonatkozó projekt, illetve a nemzeti SIS II projektek közötti összhang megteremtését. A testület legfeljebb tíz műszaki szakértőből áll, akik közül legfeljebb nyolcat a tagállamok, legfeljebb két személyt pedig a Bizottság jelöl ki. A testület rendszeresen tart értekezletet, amelyen a tagállamok más szakértői is részt vehetnek. A testület rendszeres időközönként írásos jelentést készít a SIS II Központi Részre vonatkozó projekt előrehaladásáról.

Az áttelepítést 2013. március 31-ig, vagy alternatív műszaki forgatókönyv alkalmazása esetén 2013. december 31-ig kell befejezni.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1104/2008/EK rendelet

2008.11.11.

HL L 299., 2008.11.8.

2008/839/IB határozat

2008.11.11.

HL L 299., 2008.11.8.

Az 1104/2008/EK rendeletet módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
541/2010/EU rendelet

2010.6.26.

HL L 155., 2010.6.22.

A 2008/839/IB határozatot módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
542/2010/EU rendelet

2010.6.26.

HL L 155., 2010.6.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2010. május 6.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) fejlesztéséről – Jelentés az elért eredményekről 2009. július – 2009. december [COM(2010) 221 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése (2009. október 22.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) fejlesztéséről – Jelentés az elért eredményekről 2009. január – 2009. június [COM(2009) 555 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 13.07.2010

Lásd még

  • A Schengeni Információs Rendszer második generációjáról (SIS II) szóló dokumentumok (EN) az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának honlapján olvashatók.
  • A Glosszárium „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” keresőkifejezéssel a Lisszaboni Egyezmény 2009 decemberében történő hatálybalépése után bekövetkezett változásokkal kapcsolatos információk jeleníthetők meg
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére