RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Siirtymistä SIS 1+-järjestelmästä SIS II ‑järjestelmään ohjaavat säädökset

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmästä (SIS II) tulee laajamittainen tietojärjestelmä, joka sisältää henkilöistä ja esineistä tehtyjä kuulutuksia. Järjestelmää käyttävät koko Schengen alueella rajavartijat, tullivirkailijat sekä viisumi- ja lainvalvontaviranomaiset korkean turvallisuustason varmistamiseksi. Uutta järjestelmää testataan parhaillaan perusteellisesti tiiviissä yhteistyössä Schengen‑alueeseen kuuluvien Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden (jäljempänä jäsenvaltiot) kanssa, ja sen tarjoamat entistä paremmat toiminnot korvaavat nykyisen järjestelmän. Säädöksissä, jotka ohjaavat siirtymistä SIS 1+ ‑järjestelmästä SIS II ‑järjestelmään määritellään komission ja jäsenvaltioiden velvoitteet, jotka koskevat siirtymisen valmistelua sekä SIS II:n kehittämistä ja testausta.

SÄÄDÖKSET

Neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) [Ks. muutossäädökset].

Neuvoston päätös 2008/839/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) [Ks. muutossäädökset].

YHTEENVETO

Schengenin tietojärjestelmä (SIS 1+) korvataan toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmällä (SIS II). Neuvoston 24 päivänä lokakuuta 2008 antamassa asetuksessa (EY) N:o 1104/2008 ja sen samana päivänä tekemässä päätöksessä 2008/839/YOS (jäljempänä "siirtymisvälineet"), määritellään sekä komission että SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden velvoitteet uuden järjestelmän valmistelusta sen käyttöönottoon saakka (mukaan lukien edelleen kehittäminen, testaus ja tiedonsiirto SIS 1+:sta SIS II:een). Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla yhteisön politiikat sekä poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö toimivat ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa rinnakkain, ja tämän pilarien välisen yhteistoimintarakenteen takia säädettiin kaksi siirtymisvälinettä: asetus (yhteisön oikeus, entinen ensimmäinen pilari) ja päätös (EU:n oikeus, entinen kolmas pilari).

SIS 1+ ja SIS II muodostuvat keskusjärjestelmästä (C.SIS ja Central SIS II), kansallisista järjestelmistä (N.SIS ja N.SIS II) sekä viestintäinfrastruktuurista, joka yhdistää keskusjärjestelmät ja kansalliset järjestelmät toisiinsa.

Siirtymisvälineissä määritellyt tehtävät liittyvät erityisesti seuraaviin:

  • SIS II -järjestelmän edelleen kehittäminen (tarvittaessa vaihtoehtoisen teknisen skenaarion avulla) ja ylläpito
  • SIS II -järjestelmän laaja testaus
  • SIRENE-toimistojen testaus lisätietojen vaihtamista varten
  • SIS 1+- ja SIS II -keskusjärjestelmien välisen tiedonvälityksen mahdollistavan muuntimen kehittäminen ja testaus
  • järjestelmästä toiseen siirtymistä koskevan väliaikaisen rakenteen luominen ja testaaminen
  • varsinainen siirtyminen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II ‑järjestelmään, toisin sanoen toimintojen siirtäminen SIS 1+ ‑järjestelmästä SIS II:een.

Komissio vastaa Central SIS II -järjestelmän kehittämisestä, viestintäinfrastruktuurista ja muuntimesta. Schengenin sopimuksen mukaisesti Ranska vastaa edelleen C.SIS-järjestelmästä. Lisäksi asianmukaiset jäsenvaltiot ovat vastuussa N.SIS-järjestelmästä ja SIS 1+ -viestintäinfrastruktuurista sekä N.SIS II ‑järjestelmän kehittämisestä.

Komissio ja asianmukaiset jäsenvaltiot toteuttavat SIS II -järjestelmän laajan testauksen asetuksessa (EY) N:o 189/2008 ja päätöksessä 2008/173/YOS mainittujen testien jälkeen. SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot ovat vastuussa myös lisätietojen vaihtoa koskevan SIRENE-testin toteuttamisesta. Myös jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu SIS 1+ -järjestelmään, voivat osallistua näihin testeihin, mutta niiden tuloksia ei oteta huomioon yleisessä arvioinnissa. Testien analysoinnista huolehtivat asianmukaiset jäsenvaltiot ja komissio.

Järjestelmästä toiseen siirtymisen suunnittelusta ja väliaikaisesta rakenteesta huolehtii komissio Ranskan ja muiden asianmukaisten jäsenvaltioiden ohella. Central SIS II- ja C.SIS-järjestelmät liitetään muuntimen avulla siirtymäkaudeksi väliaikaiseen rakenteeseen. Central SIS II -järjestelmä, sen viestintäinfrastruktuuri ja muunnin ovat komission vastuulla, kun taas muuntimen ja SIS -keskusjärjestelmän tiedonvälityksen testaaminen on Ranskan vastuulla. Sekä komissio että Ranska suorittavat tiedonvälitystestin ja yhdistävät Central SIS II -järjestelmän ja C.SIS‑järjestelmän muuntimeen.

Komissio ja SIS 1+ -järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot toteuttavat siirtymisen SIS 1+ -järjestelmästä SIS II -järjestelmään yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Siirtyminen toteutetaan, kun SIS II -järjestelmän laaja testaus on arvioitu ja hyväksytty.

Jotta pystytään varmistamaan, että SIS II:n haut ja tiedonkäsittely ovat lainmukaisia ja Central SIS II -järjestelmä ja kansalliset järjestelmät toimivat kunnolla, ja samalla takaamaan tiedon yhdenmukaisuus ja turvallisuus, otetaan käyttöön rekisteröintivelvoite, joka koskee kaikkea Central SIS II -järjestelmässä tapahtuvaa henkilötietojen käyttöä javaihtoa. Tietoja on säilytettävä vähintään yksi vuosi ja enintään kolme vuotta rekisteröinnin jälkeen.

Siirtymäkustannukset, laaja testaus, lisätietoja koskeva testaus, Central SIS II ‑tason ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet sekä tietojenvaihtorakennetta koskevat toimenpiteet katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Asianmukaiset jäsenvaltiot vastaavat kansallisen järjestelmänsä siirtymisvaiheen, testauksen, ylläpidon ja kehittämisen aiheuttamista kustannuksista. SIS 1+ -tason toimenpiteisiin liittyvät kustannukset (kuten SIS 1+ -järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta Ranskalle lisätoimenpiteistä koituneet kustannukset) jaetaan Schengenin sopimuksen 119 artiklan ehtojen mukaisesti.

SIS II:n keskusjärjestelmähankkeen neuvoa-antavaksi elimeksi perustetaan SIS II -ohjelman hallintoneuvosto, joka myös edistää SIS II:n keskusjärjestelmähankkeen ja kansallisten SIS II -hankkeiden välistä johdonmukaisuutta. Hallintoneuvosto koostuu enintään kymmenestä teknisestä asiantuntijasta, joista enintään kahdeksan nimetään jäsenvaltioista ja enintään kaksi komissiosta. Hallintoneuvosto kokoontuu säännöllisesti, ja kokouksiin voi osallistua asiantuntijoita muista jäsenvaltioista. Hallintoneuvosto toimittaa säännöllisesti raportteja SIS II:n keskusjärjestelmähankkeen edistymisestä.

Siirtyminen saatetaan päätökseen 31. maaliskuuta 2013 mennessä tai 31. joulukuuta 2013 mennessä, mikäli siirrytään vaihtoehtoiseen tekniseen skenaarioon.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 1104/2008

11.11.2008

-

EUVL L 299, 8.11.2008

Päätös 2008/839/YOS

11.11.2008

-

EUVL L 299, 8.11.2008

Asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EU) N:o 541/2010

25.6.2010

-

EUVL L 155, 22.6.2010

Päätöksen 2008/839/YOS muutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EU) No 542/2010

25.6.2010

-

EUVL L 155, 22.6.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä – Seurantakertomus heinäkuu 2009 – joulukuu 2009 [KOM(2010) 221 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 22 päivänä lokakuuta 2009, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä – seurantakertomus tammikuu 2009 – kesäkuu 2009 [KOM(2009) 555 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 13.07.2010

Katso myös

  • Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) liittyvät asiakirjat (EN) Euroopan komission sisäasioiden pääosaston verkkosivuilla
  • Sanaston kohdassa "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue" annetaan tietoa joulukuussa 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomista muutoksista.
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun