RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Retsinstrumenter vedrørende migration fra SIS 1+ til SIS II

Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) bliver et omfattende informationssystem med indberetninger om personer og genstande. Systemet skal anvendes af grænsekontrol, toldkontrol, visummyndigheder og retshåndhævende myndigheder i hele Schengen-området med det formål at sikre et højt sikkerhedsniveau. Det nye system gennemgår i øjeblikket en omfattende test i tæt samarbejde med medlemslandene i Den Europæiske Union (EU) og de associerede lande, der deltager i Schengenområdet (herefter kaldet medlemsstaterne) og skal erstatte det nuværende system og tilbyde øget funktionalitet. Retsinstrumenterne vedrørende migration fra SIS 1+ til SIS II fastsætter Kommissionens og medlemsstaternes opgaver og ansvarsområder ved planlægning af migrationen, herunder videreudvikling og test af SIS II.

RETSAKT

Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) [Se ændringsretsakt(er)].

Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Schengeninformationssystemet (SIS 1+) erstattes af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 og Rådets afgørelse 2008/839/JHA af 24. oktober 2008, herunder omtalt som ”migrationsinstrumenterne”, fastlægger det ansvar, som påhviler Europa-Kommissionen og de medlemsstater, som deltager i SIS 1+ under forberedelserne frem til idriftsættelse af det nye system (herunder videreudvikling, test og dataoverførsel fra SIS 1+ til SIS II). På grund af søjlestrukturen på området for retfærdighed, frihed og sikkerhed, der eksisterede før Lissabontraktatens ikrafttræden og dækkede både det unionspolitiske, det politimæssige og det retspolitiske samarbejde, blev der vedtaget to migrationsinstrumenter: en forordning (fællesskabsret, den tidligere søjle 1) og en afgørelse (EU-ret, den tidligere søjle 3).

SIS 1+ og SIS II består af et centralt system, henholdsvis C.SIS og det centrale SIS II samt af nationale systemer (henholdsvis N.SIS og N.SIS II) samt af en kommunikationsinfrastruktur, som forbinder det centrale og de nationale systemer.

De opgaver, som beskrives i migrationsinstrumenterne, omhandler:

  • videreudvikling (inklusive via et alternativt teknisk scenarium om nødvendigt) og vedligeholdelse af SIS II,
  • samlet testning af SIS II,
  • testning af udveksling af supplerende oplysninger mellem Sirenekontorerne,
  • udvikling og testning af en konverter, som skal sikre kommunikation mellem de centrale systemer i SIS 1+ og SIS II,
  • indførelse og testning af en foreløbig overgangsarkitektur,
  • overgang i snævre termer fra SIS 1+ til SIS II, dvs. overførsel af operationer fra SIS 1+ til SIS II.

Kommissionen er ansvarlig for at fortsætte udviklingen af det centrale SIS II, kommunikationsinfrastrukturen og konverteren. I overensstemmelse med bestemmelserne i Schengenkonventionen stiller Frankrig fortsat C.SIS til rådighed. Derudover er de relevante medlemsstater ansvarlige for N.SIS og kommunikationsinfrastrukturen i SIS 1+ samt for udviklingen af N.SIS II.

Kommissionen og de relevante medlemsstater skal gennemføre den samlede testning af SIS II efter testning beskrevet i Rådets forordning (EF) nr. 189/2008 og afgørelse 2008/173/RIA. De medlemsstater, der deltager i SIS 1+, foretager Sirenefunktionstestningen af udveksling af supplerende information. De medlemsstater, der ikke deltager i SIS 1+, kan deltage i den samlede testning. Deres resultater påvirker ikke den samlede godkendelse af testningen. Testresultaterne analyseres af de relevante medlemsstater og Kommissionen.

Oprettelse og testning af den midlertidige overgangsarkitektur for SIS overgangen påhviler Kommissionen med støtte fra Frankrig og andre relevante medlemsstater. Konverteren forbinder det centrale SIS II og C.SIS i en overgangsperiode via den midlertidige overgangsarkitektur. Kommissionen stiller en konverter, det centrale SIS II og kommunikationsinfrastrukturen til rådighed, og Frankrig tester kommunikationen mellem konverteren og C.SIS. Kommissionen og Frankrig tester kommunikationen mellem det centrale SIS II og C.SIS via konverteren.

Overgangen fra SIS 1+ til SIS II implementeres af Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i SIS 1+ ifølge en aftalt tidsplan. Overgangen gennemføres, når den samlede test af SIS II er valideret.

For at sikre at søgning og databehandling i SIS II er lovlige, og at det centrale SIS II og de nationale systemer fungerer korrekt, samt for at garantere dataintegriteten og datasikkerheden, skal al adgang til og udveksling af persondata inden for det centrale SIS II registreres. Data slettes tidligst ét år og senest tre år efter oprettelse.

Udgifter i forbindelse med overgangen, den samlede testning, testningen af supplerende oplysninger, vedligeholdelses- samt udviklingsaktiviteter vedrørende det centrale SIS II eller kommunikationsinfrastrukturen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Udgifter i forbindelse med overgang, testning, vedligeholdelse og udvikling af de nationale systemer afholdes af de enkelte medlemsstater. Udgifter ved aktiviteter vedrørende SIS 1+, herunder supplerende aktiviteter for Frankrig på vegne af de medlemsstater, der deltager i SIS 1+, afholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 119 i Schengenkonventionen.

Det Globale Programstyringsråd er blevet oprettet som et rådgivende organ, der yder direkte støtte til det centrale SIS II projekt og sikrer konsistens i forhold til de nationale SIS II projekter. Det består af op til ti tekniske eksperter, hvoraf højst de otte må udpeges af medlemsstaterne og højst to af Europa-Kommissionen. Der afholdes regelmæssige møder i programstyringsrådet, hvor også andre eksperter fra medlemsstaterne har mulighed for at deltage. Rådet udarbejder med faste intervaller skriftlige situationsrapporter vedrørende det centrale SIS II projekt.

Overgangen skal være gennemført senest 31. marts 2013 eller, hvis et alternativt teknisk scenarium indføres, senest 31. december 2013.

REFERENCER

RetsakterIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1104/2008

11.11.2008

-

EUT L 299 af 8.11.2008

Afgørelse 2008/839/RIA

11.11.2008

-

EUT L 299 af 8.11.2008

Ændringsretsak(er) til forordning (EF) nr. 1104/2008IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EU) nr. 541/2010

25.6.2010

-

EUT L 155 af 22.6.2010

Ændringsretsakt(er) til afgørelse 2008/839/JHAIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EU) nr. 542/2010

25.6.2010

-

EUT L 155 af 22.6.2010

TILHØRENDE RETSAKTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 6. maj 2010 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) – Situationsrapport juli 2009 – december 2009 [KOM(2010) 221 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 22. oktober 2009 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) – Situationsrapport januar 2009 – juni 2009 [KOM(2009) 555 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 13.07.2010

Se endvidere

  • Tekster relateret til Schengeninformationssystemet (SIS II) (EN) på hjemmesiden for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Indre Anliggender
  • Opslag i Glossaret på Europa “Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” med information om ændringer som følge af Lissabontraktatens underskrivelse og ikrafttræden i december 2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top