RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Právní nástroje upravující přechod ze systému SIS 1+ na systém SIS II

Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) bude rozsáhlý informační systém obsahující záznamy o osobách a věcech. Budou jej využívat příslušníci pohraniční stráže, celníci, vízové a donucovací orgány v celém schengenském prostoru pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení. Tento nový systém v současné době prochází rozsáhlým testováním v úzké spolupráci se zeměmi Evropské unie (EU) a zeměmi zapojenými do schengenského prostoru (dále označovanými jako členské státy), nahradí současný systém a poskytne vylepšené funkce. Právní nástroje upravující přechod ze systému SIS I+ na SIS II stanovují úkoly a povinnosti Komise a členských států v souvislosti s přípravou tohoto přechodu, včetně dalšího vývoje a testování SIS II.

AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Viz pozměňovací akt(y)).

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008 o přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Schengenský informační systém (SIS 1+) bude nahrazen Schengenským informačním systémem druhé generace (SIS II). V nařízení Rady (ES) č. 1104/2008 a rozhodnutí Rady 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008, dále jen jako „nástroje přechodu“, se stanovují povinnosti Komise a členských států, které se podílejí na SIS 1+, během příprav až do vstupu nového systému do provozu (včetně dalšího vývoje, testování a přenosu dat ze SIS 1+ na SIS II). Z důvodu struktury zahrnující všechny pilíře, která v prostoru svobody, bezpečnosti a práva existovala před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, kde společně existovaly politiky Společenství a policejní a soudní spolupráce, byly přijaty dva nástroje přechodu: nařízení (právo Společenství, původní první pilíř) a rozhodnutí (právo Unie, původní třetí pilíř).

SIS 1+ a SIS II se skládají z centrálního systému, C.SIS resp. centrální SIS II, vnitrostátních systémů (N.SIS resp. N.SIS II) a z komunikační infrastruktury, která spojuje centrální a vnitrostátní systémy.

Úkoly formulované v nástrojích přechodu se týkají zejména:

  • dalšího vývoje (v případě potřeby i včetně alternativního technického scénáře) a údržby SIS II;
  • souhrnného testu SIS II;
  • testu mezi centrálami SIRENE pro výměnu doplňujících informací;
  • vývoje a testování převodníku, který umožní komunikaci mezi centrálními systémy SIS 1+ a SIS II;
  • vytvoření a testování provizorní architektury přechodu;
  • přechod v užším smyslu ze SIS 1+ na SIS II, tj. operace přechodu ze SIS 1+ na SIS II.

Komise odpovídá za vývoj centrálního SIS II, jeho komunikační infrastruktury a převodníku. Mezitím, jak stanovuje Schengenská dohoda, zůstává za C.SIS. odpovědná Francie. Navíc jsou příslušné členské státy odpovědné za N.SIS a komunikační infrastrukturu SIS 1+, jakož i za vývoj N.SIS II.

Komise a příslušné členské státy mají za úkol provést souhrnný test systému SIS II, a to podle testů, na něž odkazuje nařízení (ES) č. 189/2008 a rozhodnutí 2008/173/SVV. Členské státy, které se podílejí na SIS 1+, odpovídají též ze provedení testu SIRENE o výměně doplňujících informací. Těchto testů se mohou zúčastnit i členské státy, které se na SIS 1+ nepodílejí; jejich výsledky však nebudou při obecných validacích brány v úvahu. Analýzy testů provádějí příslušné členské státy a Komise.

Provizorní architekturu přechodu SIS má vytvořit a otestovat Komise společně s Francií a dalšími příslušnými členskými státy. Centrální SIS II a C.SIS budou po přechodné období v rámci prozatímní architektury propojené s převodníkem. Centrální SIS II, jeho komunikační infrastruktura a převodník spadají do oblasti působnosti Komise, zatímco test komunikace mezi převodníkem a C.SIS patří do kompetence Francie. Komise i Francie mají provést komunikační test a propojit centrální SIS II a C.SIS s převodníkem.

Přechod ze SIS 1+ na SIS II mají podle společně sestaveného harmonogramu uskutečnit Komise a členské státy, které se podílejí na SIS 1+. Přepojení bude provedeno, jakmile bude ověřen souhrnný test SIS II.

S cílem ověřit, zda vyhledávání a zpracování dat v systému SIS II jsou zákonná a zda centrální SIS II a vnitrostátní systémy fungují řádně, jakož i s cílem zaručit neporušenost údajů a jejich zabezpečení, budou muset být všechny přístupy k osobním údajům a všechny výměny osobních údajů v rámci centrálního SIS II zaznamenány. Údaje budou muset být uchovávány minimálně jeden rok a maximálně tři roky od vytvoření záznamu.

Náklady související s přechodem, souhrnným testem, testem doplňujících informací, údržbou a vývojem na úrovni centrálního SIS II nebo s komunikační infrastrukturou jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Náklady související s přechodem, testováním, údržbou a rozvojem vnitrostátních systémů nese každý dotyčný členský stát. Náklady související s činnostmi na úrovni SIS 1+ (včetně doplňkových činností Francie jménem členských států, které se účastní SIS 1+) jsou hrazeny v souladu s článkem 119 Schengenské úmluvy.

Jako poradní orgán byla zřízena Rada pro řízení globálního programu, která poskytuje pomoc projektu centrálního SIS II a usnadňuje konzistentnost mezi ním a vnitrostátními projekty SIS II. Je složená maximálně z deseti technických odborníků, z nichž maximálně osm může být jmenováno z členských států a maximálně dva z Komise. Konají se pravidelné schůze, jichž se mohou účastnit i jiní odborníci z členských států. Rada předkládá pravidelné písemné zprávy o pokroku pojednávající o projektu centrálního SIS II.

Přechod musí být dokončen do 31. března 2013 nebo, pokud bude použit alternativní technický scénář, do 31. prosince 2013.

ODKAZY

AktyVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1104/2008

11. 11. 2008

-

Úř. věst. L 299

ze dne 8. 11. 2008

Rozhodnutí 2008/839/SVV

11. 11. 2008

-

Úř. věst. L 299

 ze dne 8. 11. 2008

Akt(y) pozměňující nařízení (ES) č. 1104/2008Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (EU) č. 541/2010

25. 6. 2010

-

Úř. věst. L 155

ze dne 22. 6. 2010

Akt(y), kterým(i) se mění rozhodnutí 2008/839/SVVVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (EU) č. 542/2010

25. 6. 2010

-

Úř. věst. L 155 ze dne 22. 6. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 6. května 2010 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) – Zpráva o pokroku červenec 2009 – prosinec 2009 (KOM(2010) 221 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 22. října 2009 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) – Zpráva o pokroku leden 2009 – červen 2009 (KOM(2009) 555 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 13.07.2010

Viz také

  • Texty týkající se Schengenského informačního systému (SIS II) (EN) na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní věci
  • Položka glosáře „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“ s informacemi o změnách, které přinesla Lisabonská smlouva po té, co v prosinci 2009 vstoupila v platnost
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky