RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mod en EU-strategi for børns rettigheder

Arkiv

Kommissionen foreslår en overordnet strategi til effektivt at fremme og beskytte børns rettigheder inden for rammerne af Den Europæiske Unions interne og eksterne politikområder samt at støtte medlemsstaternes indsats på området.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 4. juli 2006 – Mod en EU-strategi for børns rettigheder [KOM(2006) 367 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Børns rettigheder * udgør en del af menneskerettighederne, som EU skal respektere i henhold til FN-konventionen om børns rettighederog de valgfri protokoller hertil, herunder millenniumudviklingsmålene og den europæiske menneskerettighedskonvention (ECHR). EU anerkender endvidere udtrykkeligt børns rettigheder i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Børns rettigheder respekteres langt fra verden over, og det er stadig ikke alle børn, der får deres grundlæggende behov opfyldt, så som retten til ernæringsrigtig kost, den mest nødvendige lægehjælp eller uddannelse. Derudover udsættes mange børn for tvangsarbejde og menneskehandel eller involveres i væbnede konflikter som børnesoldater.

Blandt de særlige problemstillinger i EU kan nævnes social udelukkelse af romabørn, handel med børn, børnepornografi på internettet og behandling af børn med lægemidler, der ikke er testet specifikt før anvendelsen.

EU har, i kraft af sin lange tradition som forkæmper for menneskerettigheder generelt og børns rettigheder i særdeleshed, tilstrækkelig pondus til at sætte børns rettigheder øverst på den internationale dagsorden og opfordre til særligt at sætte fokus på børns behov med udgangspunkt i de værdier, som den europæiske model for social beskyttelse og de øvrige programmer bygger på.

Med denne meddelelse foreslår Kommissionen at integrere en strategi til beskyttelse af børns rettigheder inden for rammerne af EU’s interne og eksterne politikområder. Strategien bygger på følgende specifikke mål:

 • videreudvikling af eksisterende politikker og instrumenter
 • fastsættelse af hovedprioriteter for en fremtidig EU-indsats
 • systematisk integrering af børns rettigheder i samtlige interne og eksterne EU-politikker ("mainstreaming")
 • fremme af effektive koordinations- og konsultationsordninger
 • forbedring af kapacitet og sagkundskab, hvad angår børns rettigheder
 • fremme af en effektiv kommunikation om børns rettigheder
 • fremme af anerkendelsen af børns rettigheder i de eksterne forbindelser.

Strategien omfatter flere foranstaltninger til realisering af disse mål, og nærmere bestemt vil Kommissionen:

 • indføre et frikaldsnummer i EU (der begynder med 116) til rådgivningslinjer for børn samt et andet nummer til nødopkald vedrørende efterlyste eller seksuelt misbrugte børn
 • hjælpe banksektoren og kreditkortselskaberne med at bekæmpe brug af kreditkort til køb af børnepornografi på internettet
 • lancere en handlingsplan for børn inden for rammerne af udviklingssamarbejdet
 • udsende høringsdokumentation med henblik på en fremtidig indsats
 • oprette en diskussionsforum og en arbejdsplatform om børns rettigheder på internettet
 • involvere børn i beslutningsprocessen
 • udforme en kommunikationsstrategi for børns rettigheder, der giver børn og deres forældre bedre indsigt i disse rettigheder.

Kommissionen er indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer til finansiering af den fremtidige strategi og de foranstaltninger, der foreslås i denne meddelelse. Der vil hvert år blive forelagt en statusrapport.

Dokumentets nøglebegreber
Børn: personer under 18 år.

Dokumentets nøgletal
 • Børn i verden: 2,2 mia.
 • Børn, der lever i udviklingslande: 86 % af alle verdens børn. 95 % af de børn, der enten dør inden de er fem år gamle, ikke har adgang til skoleundervisning, tvinges i arbejde eller udsættes for seksuelt misbrug, lever i udviklingslande.
 • I de første fem leveår lider en tredjedel af alle børn af underernæring. En sjettedel af alle børn, fortrinsvist piger, kommer ikke i skole.
 • Mere end 10 millioner børn under fem år dør hvert år af sygdomme, som let kunne forhindres eller behandles.
 • En milliard børns udvikling hæmmes fysisk, intellektuelt og/eller psykisk.
 • 218 millioner børn tvinges i arbejde.
 • 1,2 millioner børn er ofre for menneskehandel.
 • 000 børn kæmper som børnesoldater i væbnede konflikter.
 • Mere end 200 millioner børn lever med svære handicaps.
 • 140 millioner børn er forældreløse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Ministerrådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En særlig plads til børn i EU's eksterne foranstaltninger [KOM(2008) 55 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Denne meddelelse bidrager til udarbejdelsen af en handlingsplan for børns rettigheder i EU’s eksterne foranstaltninger, der er baseret på en holistisk tilgang, og som inddrager forskellige aspekter af problemet ved at anvende humanitære, udviklings-, sikkerheds- og menneskerettighedspolitikker. Meddelelsen supplerer "EU-retningslinjerne for fremme og beskyttelse af børns rettigheder" (pdf) (EN ), der blev vedtaget af Rådet den 10. december 2007, og som danner grundlag for EU’s indsats for beskyttelse og fremme af børns rettigheder inden for rammerne af den eksterne politik.

Seneste ajourføring: 21.03.2008

Se endvidere

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed (EN).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top