RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 12 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Protokoll mot handel med människor

Europeiska unionen ansluter sig till tilläggsprotokollet om bekämpande och bestraffande av handel med människor till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Protokollet syftar framför allt till att skydda kvinnor och barn mot sexuellt utnyttjande, slaveri och tvångsarbete.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/618/EG och 2006/619/EG av den 24 juli 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

SAMMANFATTNING

Genom de här besluten ratificerar rådet på Europeiska unionens (EU) vägnar tilläggsprotokollet till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 15 november 2000 och rör människohandel. I bilaga II till besluten specificeras EU:s behörighet i de frågor som omfattas av protokollet.

Protokollets syfte är att

  • förebygga och bekämpa handel med människor *, särskilt kvinnor och barn *, som bedrivs av gränsöverskridande organiserade kriminella grupper,
  • skydda och bistå dem som utnyttjats *,
  • främja samarbete inom detta område mellan olika länder.

Varje part till protokollet ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga människohandel, inbegripet medverkan till sådan handel.

Tvister mellan parterna om tolkningen och tillämpningen av protokollet ska i första hand lösas genom förhandlingar och, om nödvändigt, genom skiljeförfarande. Om parterna i ett skiljeförfarande inte kan komma fram till en lösning inom sex månader, får en av parterna hänskjuta tvisten till Internationella domstolen.

Förebyggande av människohandel

Parterna ska vidta åtgärder för att i samarbete med berörda organisationer i det civila samhället förebygga och bekämpa människohandel. Åtgärderna kan utgöras av informationskampanjer, massmediekampanjer samt sociala och ekonomiska initiativ.
Det är också viktigt att genom bilateralt eller multilateralt samarbete motverka de faktorer som gör personer sårbara för människohandel, såsom fattigdom, underutveckling och brist på lika möjligheter.

Skydd av offren för människohandel

Parterna ska skydda de personers privatliv och identitet vilka har utsatts för människohandel samt ge dem information om tillämpliga rättsliga och administrativa förfaranden. Åtgärder ska även vidtas för brottsoffrens fysiska, psykiska och sociala rehabilitering, t.ex. genom att de erbjuds boende, lämplig omvårdnad, arbete, utbildning eller fortbildning.
Varje part ska med hänsyn till humanitära och personliga omständigheter tillåta brottsoffren att stanna kvar på landets territorium, tillfälligt eller stadigvarande. Brottsoffren ska dessutom få hjälp att återvända till sitt ursprungsland eller resa till ett annat land, varvid vederbörlig hänsyn ska tas till deras säkerhet.

Samarbete

Parternas behöriga myndigheter ska utbyta information om de typer av resehandlingar som används vid människohandel samt de metoder som används av organiserade kriminella grupper. Parterna ska även stärka samarbetet mellan sina gränskontrollmyndigheter.

Bakgrund

Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som antogs av FN:s generalförsamling den 15 november 2000, trädde i kraft den 23 september 2003.
Tre protokoll är bifogade till konventionen: protokollet om handel med människor, som trädde i kraft den 25 december 2003, protokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, som trädde i kraft den 28 januari 2004, och protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, som trädde i kraft den 3 juli 2005.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Handel med människor: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer genom hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri, vilseledande, maktmissbruk eller missbruk av en persons utsatta belägenhet eller givande eller mottagande av betalning eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har kontroll över en annan person i syfte att utnyttja denna person.
  • Utnyttjande: utnyttjande av andras prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, träldom eller avlägsnande av organ.
  • Barn: person under 18 års ålder.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Besluten 2006/618/EG och 2006/619/EG [antagande: samråd CNS/2003/0197]24.7.2007-EUT L 262, 22.9.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2004/579/EG av den 29 april 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet [EUT L 261, 6.8.2004].

Rådets beslut 2006/616/EG och 2006/617/EG av den 24 juli 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av tilläggsprotokollet mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet [EUT L 262, 22.9.2006].

Rådets beslut 2001/748/EG av den 16 oktober 2001 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet mot olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet [EUT L 280, 24.10.2001].

Senast ändrat den 17.03.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början