RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 12 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Protokół o handlu ludźmi

Unia Europejska podpisała protokół uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, którego celem jest zwalczanie i karanie za handel ludźmi. Protokół ma na celu ochronę kobiet i dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, niewolnictwem i pracą przymusową.

AKT

Decyzja Rady nr 2006/618/WE i 2006/619/WE z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

STRESZCZENIE

Na mocy tych decyzji Rada ratyfikowała w imieniu Unii Europejskiej (UE) protokół uzupełniający konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej przyjęty przez Walne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych 15 listopada 2000 r. i dotyczący handlu ludźmi. Załącznik II do decyzji określa kompetencje Wspólnoty Europejskiej wobec przedmiotu protokołu.

Protokół ma na celu:

  • zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi *,m.in. kobietami i dziećmi *, którego dopuszczają się międzynarodowe, zorganizowane grupy przestępcze,
  • ochronę i pomoc ofiarom wyzysku *,
  • promowanie współpracy w tym zakresie między państwami.

Każde państwo, które podpisało protokół jest zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków, które zapewnią, że handel ludźmi, a także współudział w takim czynie, będzie podlegał sankcjom karnym.

Różnice między poszczególnymi państwami dotyczące interpretacji czy zastosowania niniejszego protokołu muszą być przedmiotem negocjacji i, jeśli będzie to konieczne, arbitrażu. W tym ostatnim przypadku, jeśli rozwiązanie nie zostanie znalezione w ciągu sześciu miesięcy, jedna ze stron sporu może wystąpić do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Zapobieganie handlowi ludźmi

Państwa, które podpisały protokół, zostają wezwane do przyjęcia środków mających na celu przeciwdziałać handlowi ludźmi i walczyć z nim we współpracy z właściwymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Mogą to być kampanie informacyjne, kampanie medialne, a także inicjatywy społeczne i gospodarcze.
Ważne jest także zwracanie uwagi, dzięki dwu- i wielostronnej współpracy, na czynniki, które sprawiają, że osoby stają się narażone na handel ludźmi, takie jak: bieda, niedostateczny rozwój i nierówność szans.

Ochrona ofiar

Państwa, które podpisały protokół, muszą chronić życie prywatne oraz tożsamość ofiar, a także dostarczać im informacji o dostępnych procedurach sądowych i administracyjnych. Należy zapewnić także przywrócenie ofiarom równowagi fizycznej , psychologicznej i społecznej, np. poprzez zaproponowanie im mieszkania, odpowiedniej opieki zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji czy szkolenia.
Każde państwo członkowskie musi pozwolić ofiarom na pozostanie na swoim terytorium, na stałe lub czasowo, uwzględniając czynniki humanitarne i osobiste. Ponadto ofiary muszą otrzymać pomoc w powrocie do swojego kraju pochodzenia, lub innego kraju. Podróż taka ma odbywać się w całkowicie bezpiecznych warunkach.

Współpraca

Odpowiednie instytucje krajów, które podpisały porozumienie, muszą wymieniać się informacjami dotyczącymi typów dokumentów podróży wykorzystywanych przez handlarzy ludźmi, a także o środkach stosowanych przez zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi. Państwa, które podpisały protokół, muszą także zacieśnić współpracę między służbami przeprowadzającymi kontrole na granicach.

Kontekst

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej przyjęta przez Walne Zgromadzenie ONZ 15 listopada 2000 r., weszła w życie 23 września 2003 r.
Uzupełniają ją trzy protokoły: protokół dotyczący handlu ludźmi, który wszedł w życie 25 grudnia 2003 r., protokół przeciw przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, który wszedł w życie 28 stycznia 2004 r. i protokół przeciwko nielegalnej produkcji i nielegalnemu handlowi bronią palną, który wszedł w życie 3 lipca 2005 r.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Handel ludźmi: werbowanie, transportowanie, transfer, ukrywanie, lub pozyskiwanie osób przy zastosowaniu siły lub zastraszenia lub innych form nacisku, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub bezsilności, wręczania lub przyjmowania zapłaty lub korzyści w celu uzyskania pozwolenia na przejęcie kontroli nad inną osobą w celu jej wykorzystania.
  • Wyzysk wykorzystanie prostytucji innych osób lub innych form wyzysku seksualnego, przymusowa praca lub służba, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa czy pobranie organów.
  • Dziecko: każda osoba poniżej 18 roku życia.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Decyzje nr 2006/618/WE i 2006/619/WE [przyjęcie: konsultacja CNS/2003/0197]

24.7.2007

-

Dz.U. L 262 z 22.9.2006

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady nr 2004/579/WEz dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej [Dz.U. L 261 z 6.8.2004].

Decyzje Rady nr 2006/616/WE i 2006/617/WEz dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej [Dz.U L 262 z 22.9.2006].

Decyzja Rady nr 2001/748/WE z dnia 16 października 2001 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu Narodów Zjednoczonych w sprawie nielegalnej produkcji i handlu bronią palną, jej częściami, elementami i amunicją, załączonego do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej [Dz.U. L 280 z 24.10.2001].

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony