RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen: Daphne II -ohjelma (2004-2008)

Arkisto

Kyseessä on Daphne-ohjelman toinen vaihe. Sen tavoitteena on ehkäistä ja torjua kaikenlaista lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja tarjoamalla tukea väkivallan uhreille. Lisäksi ohjelmalla pyritään avustamaan alalla toimivia järjestöjä ja lisäämään niiden välistä yhteistyötä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 803/2004/EY, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2004, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä väkivallan uhrien ja riskiryhmien suojelemista koskevan yhteisön toimintaohjelman hyväksymisestä (vuosiksi 2004-2008) [EUVL L 143, 30.4.2004].

TIIVISTELMÄ

Daphne-ohjelmalla unioni tuo lisäarvoa väkivallan ehkäisemiseen tähtääviin toimiin, joista pääasiassa jäsenvaltiot vastaavat. Tarkoituksena on levittää ja vaihtaa tietoa ja kokemuksia, edistää innovatiivista toimintatapaa, vahvistaa toiminnan yhteiset painopisteet, kehittää verkottumista ja aktivoida kaikkia osapuolia.

Soveltamisala

Ohjelmalla on kolme selkeää kohderyhmää eli lapset (alle 18-vuotiaat), nuoret (12-25-vuotiaat) ja naiset.

Ohjelma kohdistuu kaikkiin väkivallan eri muotoihin ja piirteisiin siitä riippumatta, onko tekopaikka yleinen vai yksityinen. Kyseessä voi olla perheväkivalta, väkivalta kouluissa, työpaikoilla ja muualla, kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö, sukupuolielinten silpominen tai ihmiskauppa.

Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin maat, Euroopan talousalueeseen kuuluvat maat (ETA-maat), Turkki, Romania ja Bulgaria (kolmen viimeksi mainitun osallistumiselle on asetettu tiettyjä ehtoja).

Ohjelmaan osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua julkiset tai yksityiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot sekä erilaiset laitokset (toimivaltaiset paikallisviranomaiset, yliopistot ja tutkimuskeskukset), jotka toimivat lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä tällaisen väkivallan uhrien auttamiseksi, kannustavat luopumaan tällaisesta väkivallasta tai edistävät asenteiden ja käyttäytymisen muuttumista haavoittuvia ryhmiä ja väkivallan uhreja kohtaan.

Ohjelman tavoitteet

Päätöksen 803/2004/EY liitteessä kuvataan rajat ylittäviä toimia, joihin tukea voidaan myöntää. Ennen kaikkea kyseeseen tulevat organisaatioiden verkottuminen, tiedon ja hyvin käytänteiden vaihto sekä valistustoimet. Daphne-ohjelmaan sisältyy seuraavanlaisia toimia, jotka kuuluvat osarahoitettuja erityishankkeita koskevaan ehdotuspyyntöön I:

  • parhaiden toimintatapojen ja työssä saatujen kokemusten vaihto;
  • kartoitusten, selvitysten ja tutkimusten tekeminen;
  • kenttätyö, johon tuensaajat osallistuvat kaikissa hankkeiden suunnittelun, täytäntöönpanon ja arvioinnin vaiheissa;
  • pysyvien monialaisten verkostojen luominen;
  • koulutus- ja oppimateriaalien suunnittelu ja käyttö;
  • uhrien ja väkivallan tekijöiden hoito- ja tukiohjelmat;
  • erityisille kohderyhmille suunnattujen valistustoimien kehittäminen ja toteuttaminen;
  • sellaisten toimien yksilöiminen ja esille tuominen, jotka tähtäävät väkivallalle alttiiden henkilöiden arvon nousuun sekä edistävät heidän hyvinvointiaan ja itsensä toteuttamista.

Lisäksi komission aloitteesta toteutetaan täydentäviä toimia. Niillä on tarkoitus täydentää ohjelman puutteita taikka aloja, joita ei ole otettu riittävästi huomioon ehdotetuissa toimissa. Kyseiset toimet kuuluvat ehdotuspyyntöön II, jolla tähdätään saatujen tulosten siirtoon, mukauttamiseen ja hyödyntämiseen. Kyseeseen tulevat esimerkiksi tutkimukset, indikaattoreiden kehittäminen, tilastojen laatiminen tai muut tietoperustaa laajentavat toimet.

Tukikelpoiset hankkeet

Rahoitustuen saamiseksi hankkeissa on oltava mukana vähintään kaksi jäsenvaltiota. Ehdotuspyyntö I:een osallistuvien hankkeiden on oltava 12 tai 24 kuukauden pituisia, ja EU voi myöntää hankkeille tukea enintään 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Ehdotuspyyntö II:een osallistuvien hankkeiden on sitä vastoin oltava 12 kuukauden pituisia, ja EU:n hankkeelle myöntämä tuki voi olla 100 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Toteutus ja seuranta

Komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta. Se varmistaa, että kaikki ohjelmarahoituksen avulla saavutetut tulokset tai tuotteet ovat käytettävissä korvauksetta ja sähköisessä muodossa. Komissio varmistaa, että kaikki kolme kohderyhmää eli lapset, nuoret ja naiset otetaan ohjelman täytäntöönpanossa tasapuolisesti huomioon. Komissiota avustaa sen eri tehtävissä komitea.
Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen ohjelman täytäntöönpanosta viimeistään 1. kesäkuuta 2006. Se esittää myös loppukertomuksen ohjelman päätyttyä.

Taustaa

Daphne II on jatkoa Daphne I -ohjelmalle, joka päättyi vuoden 2003 lopussa. Daphe I -ohjelma oli valtava menestys ja vastasi konkreettisiin tarpeisiin kehittää väkivallan torjuntastrategiaa.
Ohjelman toista vaihetta (2004-2008) varten on varattu 50 miljoonaa euroa, kun ensimmäisen vaiheen määrärahat olivat 20 miljoonaa euroa. Daphne-ohjelman avulla voidaan rahoittaa hankkeita, joilla on tarkoitus tukea väkivallan uhreja ja ehkäistä heihin kohdistuvaa väkivaltaa jatkossa. Tällaisten hankkeiden avulla on tarkoitus kasvattaa tietoisuutta niistä henkilökohtaisista ja yhteiskunnallisista vahingoista, joita väkivalta aiheuttaa uhrille, perheelle, väkivallasta kärsivälle yhteisölle ja koko yhteiskunnalle.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Päätös 803/2004/EY 30.4.2004 - EUVL L 143, 30.4.2004
Viimeisin päivitys 28.01.2005

Katso myös

  • Lisätietoja Daphne-ohjelman www-sivustolla (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun