RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων

Αρχεία

Με την παρούσα απόφαση συστήνεται ομάδα εμπειρογνωμόνων με σκοπό την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2003/209/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2003 για τη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας υπό την επωνυμία «Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων».

ΣΥΝΟΨΗ

Η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το 1996, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μια σφαιρική και πολυκλαδική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, στην οποία περιλαμβάνεται και η έκδοση διάφορων νομικών πράξεων (όπως η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ) και μια σειρά προγραμμάτων, ειδικότερα:

  • το πρόγραμμα ενθάρρυνσης και ανταλλαγών STOP I και II μεταξύ των υπευθύνων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών·
  • το πρόγραμμα DAPHNE για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών·
  • το πρόγραμμα-πλαίσιο AGIS για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος STOP II, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε το Σεπτέμβριο του 2002, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την «Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων - Παγκόσμια πρόκληση για τον 21ο αιώνα».

Το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης είναι η Δήλωση των Βρυξελλών (pdf ), η οποία ορίζει την εμπορία ανθρώπων ως « ένα απεχθές και ανησυχητικό φαινόμενο, που περιλαμβάνει την σεξουαλική εκμετάλλευση με τη χρήση βίας, την εκμετάλλευση της εργασίας τρίτου σε συνθήκες ανάλογες με εκείνες της δουλείας, την εκμετάλλευση της επαιτείας και της εγκληματικότητας των νέων, καθώς και την οικιακή δουλεία ».

Στις συστάσεις που περιέχονται στο παράρτημά της, η Δήλωση προβλέπει τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παγίωση και ενίσχυση του κύρους των κανόνων και βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Διατάξεις για την ομάδα εμπειρογνωμόνων

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει τη μορφή συμβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται και σε άλλους τομείς. Σκοπός της εν λόγω ομάδας είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπειρογνωμοσύνη, με τη μορφή γνωμοδοτήσεων ή εκθέσεων, στον τομέα της πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Η ομάδα οφείλει να υποβάλει, μέσα σε εννέα μήνες από τη σύστασή της, έκθεση προκειμένου να βοηθήσει την Επιτροπή να ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ομάδα αποτελείται από ειδικούς στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί πρέπει να έχουν αποκτήσει πείρα από δραστηριότητες σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Διορίζονται από την Επιτροπή μετά από διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα καθήκοντα που ασκούνται από τους εμπειρογνώμονες.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπημένη σύνθεση, ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων της ομάδας ορίζεται σε 20, επτά από τους οποίους προέρχονται από τις διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, τέσσερις από τις διοικήσεις των υποψηφίων χωρών και εννέα από διεθνείς, διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις με ενεργό δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίοι μπορούν να επιδείξουν πείρα και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Η θητεία των μελών διαρκεί ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Η απόφαση ανανέωσης λαμβάνεται σε συνάρτηση με τα επιτευχθέντα από την ομάδα αποτελέσματα.

Δραστηριότητες της ομάδας

Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μπορεί να συνιστά ειδικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από οκτώ μέλη κατ' ανώτατο όριο.

Οι γνωμοδοτήσεις και οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων διαβιβάζονται στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να τις δημοσιεύει στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση ομόφωνης έγκρισης, η ομάδα καθορίζει κοινά συμπεράσματα.

Επιπλέον εμπειρογνώμονες

Η απόφαση προβλέπει ότι στις εργασίες της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν επίσημοι εκπρόσωποι των κρατών μελών, των υποψηφίων χωρών ή τρίτων χωρών ή διεθνών, διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, προκειμένου να διεξάγεται προηγούμενος διάλογος μεταξύ της ομάδας εμπειρογνωμόνων και των κρατών μελών και οργανώσεων που θα κληθούν να θέσουν σε εφαρμογή τα μελλοντικά μέτρα τα οποία θα μπορούν να βασίζονται στις συστάσεις της ομάδας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοήςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Απόφαση 2003/209/ΕΚ26.3.2003-16.10.2007-ΕΕ L 79 της 26.3.2003

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2007/675/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2007 για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων [Επίσημη Εφημερίδα L 277 της 20.10.2007].

Με την παρούσα απόφαση καταργείται η απόφαση 2003/209/ΕΚ από 17ης Οκτωβρίου 2007.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.03.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας