RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Τίτλος διαμονής για θύματα της εμπορίας ανθρώπων

Η παρούσα οδηγία καθιερώνει τίτλο διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίοι είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων ή (προαιρετικά) αντικείμενο συνέργειας στη λαθρομετανάστευση. Η άδεια διαμονής επιδιώκει να ενθαρρύνει τους υπηκόους αυτών των χωρών εκτός ΕΕ να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές καθώς και να παράσχει στα θύματα την κατάλληλη προστασία.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον τίτλο διαμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση και οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία προτείνει μια σειρά πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής.

Καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση τίτλων διαμονής περιορισμένης διάρκειας στους υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων ή (προαιρετικά) αντικείμενο ενέργειας που σχετίζεται με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και οι οποίοι συνεργάζονται στην καταπολέμηση των εγκλημάτων αυτών. Ο τίτλος μπορεί να χορηγηθεί σε υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ ακόμη και αν εισέρχονται παρανόμως στο έδαφος χώρας της ΕΕ. Η διάρκειά του συνδέεται με το διάστημα που απαιτείται για την περάτωση των σχετικών εθνικών διαδικασιών.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους εν λόγω υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης σύμφωνα με το δίκαιο της εκάστοτε χώρας της ΕΕ. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στους ανήλικους που ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις, οριζόμενες από το εθνικό τους δίκαιο. Προβλέπονται ειδικά μέτρα για τους μη συνοδευόμενους ανήλικους, όπως πρόσβαση σε εκπαίδευση και νομική εκπροσώπηση.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώνεται από τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε χώρας της ΕΕ για τις δυνατότητες που παρέχει η οδηγία. Για να μπορέσουν να λάβουν ενημερωμένη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν την έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι της χώρας εκτός ΕΕ έχουν στη διάθεση τους περίοδο περίσκεψης που τους επιτρέπει να συνέλθουν και να ξεφύγουν από την επιρροή των δραστών των αδικημάτων. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας περίσκεψης, ο ενδιαφερόμενος υπήκοος της χώρας εκτός ΕΕ:

 • δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο μέτρου απομάκρυνσης,
 • έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στέγαση, ιατρική περίθαλψη και, εφόσον χρειάζεται, ψυχολογική στήριξη,
 • έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, εφόσον χρειάζεται,
 • έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δωρεάν νομική αρωγή, εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Οι αρμόδιες αρχές είναι αρμόδιες να κρίνουν σχετικά με:

 • τη χρησιμότητα της παρουσίας του θύματος για την έρευνα,
 • τη σαφή θέληση του θύματος να συνεργαστεί,
 • τη διακοπή κάθε σχέσης με τους υποτιθέμενους δράστες των αδικημάτων εκ μέρους του θύματος.

Όταν πληρούνται οι τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, και υπό την επιφύλαξη της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας, μπορεί να χορηγηθεί ο τίτλος διαμονής μικρής διάρκειας.

Ο τίτλος διαμονής ισχύει τουλάχιστον έξι μήνες και μπορεί να ανανεωθεί εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την έκδοσή του. Ο κάτοχός του δικαιούται να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση, υπό προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση σε πρόγραμμα επανένταξης, η οποία θα αποσκοπεί στην ένταξη του στη χώρα υποδοχής ή στη διευκόλυνση της επιστροφής του στη χώρα προέλευσης. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να εξαρτήσουν την έκδοση του τίτλου διαμονής από τη συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη τους τις συνθήκες ορισμένων κατηγοριών αδύναμων ατόμων (έγκυοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, θύματα βιασμού ή άλλης μορφής βίας).

Ο τίτλος διαμονής δε θα ανανεώνεται εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας ή εφόσον έχουν περατωθεί οι σχετικές διαδικασίες. Κατά τη λήξη του, θα εφαρμόζεται το κοινό δίκαιο για τους αλλοδαπούς.

Η ανάκληση του τίτλου διαμονής δικαιολογείται για λόγους δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας, κατάχρησης και απάτης. Μπορεί επίσης να ανακληθεί εφόσον το θύμα επανασυνδέσει τις σχέσεις του με τους υποτιθέμενους δράστες των αδικημάτων ή πάψει να συνεργάζεται ή εφόσον σταματήσουν οι διαδικασίες.

Πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη ειδική του σύνοδο στο Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να καταπολεμήσει στην πηγή της τη λαθρομετανάστευση, στρεφόμενο κυρίως κατά εκείνων που επιδίδονται στην εμπορία ανθρώπων και στην οικονομική εκμετάλλευση μεταναστών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Ημερομηνία έναρξης ισχύος Προθεσμία για τη μεταφορά στα κράτη μέλη Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2004/81/ΕΚ

6.8.2004

5.8.2006

ΕΕ L 261, 6.8.2004

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/81/EΚ σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές [COM(2010) 493 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη συνολική εικόνα της εφαρμογής της οδηγίας 2004/81/ΕΚ από τις χώρες της ΕΕ που δεσμεύονται από αυτήν. Όλες οι εν λόγω χώρες της ΕΕ κοινοποίησαν τα μέτρα για τη μεταφορά τής οδηγίας, υπάρχουν ωστόσο κάποιες αδυναμίες όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της.
Ο αριθμός των θυμάτων τής εμπορίας ανθρώπων είναι εμφανώς πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό προσωρινών αδειών παραμονής που έχουν εκδοθεί δυνάμει της οδηγίας ετησίως. Συνεπώς, ο αντίκτυπος της οδηγίας όσον αφορά την προστασία των θυμάτων και την εξάρθρωση των δικτύων εμπορίας ανθρώπων μοιάζει να είναι ανεπαρκής.
Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παρέχουν στα θύματα καλύτερη πληροφόρηση για τις δυνατότητες που τους παρέχει η οδηγία. Επιπλέον, πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις σχετικά με τη μεταχείριση των θυμάτων κατά την προθεσμία περίσκεψης. Τα ανωτέρω θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της απροθυμίας των θυμάτων να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων μηχανισμών.
Η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας, προκειμένου να βελτιώσει την προστασία των θυμάτων και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί :

 • στη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας παραμονής που θα βασίζεται στην ευάλωτη κατάσταση του θύματος και δεν θα παρέχεται αναγκαστικά ως αντιστάθμισμα της συνεργασίας του με τις αρμόδιες αρχές·
 • στον καθορισμό της προθεσμίας περίσκεψης των θυμάτων·
 • στη βελτίωση του πλαισίου μεταχείρισης των θυμάτων και ειδικά των ανηλίκων·
 • στην ενίσχυση της παροχής πληροφοριών στα θύματα.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.01.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας