RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Opholdstilladelse til ofre for menneskehandel

Med dette direktiv indføres en opholdstilladelse for ofre for menneskehandel, som ikke er statsborgere i Den Europæiske Union (EU), eller (valgfrit) som er indrejst som led i ulovlig indvandring. Formålet med opholdstilladelsen er at tilskynde disse borgere fra tredjelande til at samarbejde med de kompetente myndigheder og at yde ofre fornøden beskyttelse.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder.

RESUMÉ

Dette direktiv supplerer en række initiativer på Europæisk plan til bekæmpelse af menneskehandel, herunder Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA om bekæmpelse af menneskehandel og Rådets direktiv 2002/90/EF om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold.

Direktivet fastsætter betingelserne for at udstede tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, der ikke er statsborgere i Den Europæiske Union (EU) , som er ofre for menneskehandel (valgfrit), eller som er udsat for menneskesmugling, og som samarbejder i bekæmpelsen af disse forbrydelser. Tilladelsen kan udstedes til tredjelandsstatsborgere, selv hvis de er indvandret ulovligt på medlemsstaternes område. Tilladelsens varighed afhænger af varigheden af de gældende nationale procedurer.

Direktivet finder anvendelse på ikke-EU-statsborgere, der er myndige som defineret i det pågældende EU-lands ret. EU-landene kan dog beslutte også at anvende direktivet på mindreårige, når visse betingelser i deres nationale ret er opfyldt. Der træffes særlige foranstaltninger, når ofret er en uledsaget mindreårig, som for eksempel adgang til uddannelse og juridisk bistand.

Det pågældende EU-lands kompetente myndigheder skal informere den berørte person om de muligheder, direktivet giver. For at den pågældende tredjelandsstatsborger skal kunne træffe en kvalificeret afgørelse om sit samarbejde med den efterforskende myndighed, har ikke-EU-statsborgere en betænkningstid på 30 dage, der giver vedkommende mulighed for at restituere sig og undslippe fra indflydelsen fra de personer, der har begået lovovertrædelserne. Under betænkningstiden gælder det, at ikke-EU-statsborgeren:

 • ikke kan udvises
 • har adgang til en bolig og læge- og, hvis påkrævet, psykologhjælp
 • har adgang til oversættelses- og tolketjenester hvis nødvendigt
 • har adgang til gratis juridisk bistand, hvis national ret giver ret dertil.

De kompetente myndigheder tager stilling til:

 • om ofrets tilstedeværelse er nyttig for efterforskningen
 • om ofret klart har givet til kende at ville samarbejde
 • om ofret har brudt enhver kontakt med de formodede gerningsmænd bag de strafbare forhold.

Er disse tre ovenstående betingelser opfyldt, og udgør ofret ikke en trussel for den offentlige orden eller den nationale sikkerhed, udstedes der en tidsbegrænset opholdstilladelse.

Opholdstilladelsen er gyldig i mindst seks måneder og kan forlænges, så længe betingelserne for udstedelsen er opfyldt. Den giver adgang til arbejdsmarkedet, erhvervsuddannelse og almen uddannelse efter bestemmelserne i national lovgivning. Ikke-EU-statsborgeren skal også gives adgang til integrationsprogrammer, der har til formål at integrere ham/hende i værtslandet eller hjælpe til hans/hendes tilbagevenden til hjemlandet. EU-landene kan gøre opholdstilladelsen betinget af deltagelse i disse programmer.

EU-landene skal tage særligt hensyn til de forhold, der gør sig gældende for en række svage grupper (gravide, handicappede, ofre for voldtægt og anden form for vold).

Opholdstilladelsen skal ikke fornyes, hvis betingelserne i dette direktiv ikke længere opfyldes, eller hvis den pågældende retsproces er afsluttet. Når den udløber, finder de almindelige retsregler på udlændingeområdet anvendelse.

Opholdstilladelse kan inddrages af hensyn til den offentlige orden og den nationale sikkerhed og i tilfælde af misbrug eller svig. Den kan også inddrages, hvis ofret genoptager kontakt med de formodede gerningsmænd bag de ulovlige forhold eller holder op med at samarbejde, eller når retsprocessen indstilles.

Baggrund

På et særligt møde i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 gav Det Europæiske Råd udtryk for en faste beslutning om at takle ulovlig indvandring ved kilden, for eksempel ved at rette indsatsen mod dem, der medvirker til menneskesmugling og pekuniær udnyttelse af migranter.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/81/EF

6.8.2004

5.8.2006

EUT L 261, 6.8.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 15. oktober 2010 om gennemførelsen af direktiv 2004/81/EF om udstedelse af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente myndigheder [KOM(2010) 493 endelig udgave – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].
Denne rapport giver et overblik over gennemførelsen af direktiv 2004/81/EF i de EU-lande, der er bundet deraf. Alle disse EU-lande har fremsendt deres gennemførelsesforanstaltninger. Der er imidlertid visse mangler i forhold til en korrekt gennemførelse af direktivet. Antallet af ofre for menneskehandel er klart meget større end antallet af midlertidige opholdstilladelser udstedt per år på grundlag af dette direktiv. Effekten af direktivet til at beskytte ofrene og til at optrævle netværk af menneskehandlere synes altså utilstrækkelig.
EU-landene bør give ofrene bedre adgang til oplysninger om de muligheder, som direktivet giver. Endvidere bør de til fulde overholde bestemmelserne vedrørende behandling af ofre i betænkningstiden. Disse bestemmelser kunne hjælpe til at overvinde problemet med ofre, som er tøvende over for at stole på foranstaltningerne.
Kommissionen overvejer at ændre direktivet for at forbedre beskyttelsen af ofre og kampen mod menneskehandel. Der vil især blive lagt vægt på:

 • udstedelse af midlertidige opholdstilladelser på grund af ofrets sårbare situation og ikke som modydelse for samarbejde med de kompetente myndigheder
 • specifikation af ofrenes betænkningstid
 • forbedring af rammerne for ofres og særligt mindreåriges behandling
 • styrkelse af bestemmelserne om oplysninger til ofre.
Seneste ajourføring: 18.01.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top