RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Povolení k pobytu pro oběti obchodování s lidmi

Tato směrnice zavádí povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo (volitelně) předmětem opatření usnadňujícího nelegální přistěhovalectví. Účelem povolení k pobytu je vybídnout tyto státní příslušníky třetích zemí, aby spolupracovali s příslušnými orgány, a poskytnout obětem náležitou ochranu.

AKT

Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.

PŘEHLED

Tato směrnice doplňuje řadu opatření na evropské úrovni, která mají bojovat s obchodováním s lidmi, včetně rámcového rozhodnutí Rady 2002/629/SVV o boji proti obchodování s lidmi a směrnice Rady 2002/90/ES, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu.

Směrnice definuje podmínky pro udělení časově omezeného povolení k pobytu státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo (volitelně) předmětem opatření souvisejícího s pašováním lidí a kteří spolupracují v boji proti těmto trestným činům. Povolení může být uděleno státním příslušníkům třetích zemí, i když na území některé země EU vstoupili nelegálně. Jeho trvání je spojeno s délkou příslušného vnitrostátního řízení.

Směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří dosáhli zletilosti stanovené právem dotyčné země EU. Země EU však mohou rozhodnout, že tuto směrnici použijí na nezletilé za podmínek stanovených v jejich vnitrostátním právu. Zvláštní opatření jsou stanovena pro nezletilé osoby bez doprovodu, pokud jde o přístup ke vzdělání a právní zastoupení.

Příslušné orgány dané země EU musí informovat dotčené osoby o možnostech, jež jim tato směrnice nabízí. Aby byli státní příslušníci třetí země schopni přijmout informované rozhodnutí o své spolupráci s vyšetřovacími orgány, mají lhůtu na rozmyšlenou, která jim umožní zotavit se a uniknout vlivu pachatelů trestných činů. Během lhůty na rozmyšlenou dotčený státní příslušník třetí země:

 • nesmí být předmětem příkazu k vyhoštění;
 • bude mít přístup k ubytování a k lékařské a případně psychologické péči;
 • bude mít v případě potřeby přístup k překladatelským a tlumočnickým službám;
 • bude mít přístup k bezplatné právní pomoci, pokud to stanovuje vnitrostátní právo.

Příslušné orgány jsou odpovědné za posouzení toho, zda:

 • přítomnost obětí slouží potřebnému účelu vyšetřování;
 • oběť projevila jasný úmysl spolupracovat;
 • oběť ukončila veškeré styky s osobami podezřelými z daných trestných činů.

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, a s výhradou veřejné politiky a vnitrostátní bezpečnosti, bude vydáno časově omezené povolení k pobytu.

Povolení k pobytu je platné nejméně šest měsíců a může být obnoveno, jsou-li nadále splněny příslušné podmínky. Za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy uděluje držiteli přístup na trh práce a k odbornému a všeobecnému vzdělávání. Dotčení státní příslušníci třetí země musí také získat přístup k programům integrace, které jim mají pomoci začlenit se do hostitelské země nebo se připravit na návrat do země původu. Země EU mohou vydání povolení k pobytu podmínit účastí v těchto programech.

Země EU musí náležitě uvážit podmínky, jimž čelí osoby se zvláštními potřebami, jako jsou těhotné ženy, zdravotně postižené osoby a oběti znásilnění či jiných forem násilí.

Povolení k pobytu nebude obnoveno, pokud podmínky této směrnice již nejsou splněny nebo pokud bylo příslušné řízení ukončeno. Po jeho uplynutí se bude uplatňovat běžné právo o cizincích.

Povolení k pobytu lze odejmout z důvodů týkajících se veřejné politiky a vnitrostátní bezpečnosti, zneužití a podvodu. Lze ho také odejmout, pokud oběť obnoví kontakty s osobami podezřelými ze spáchání daných trestných činů nebo pokud přestane spolupracovat nebo když řízení nepokračuje.

Kontext

Na svém zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 Evropská unie vyjádřila své odhodlání řešit nelegální přistěhovalectví u zdroje, například tím, že se zaměří na ty, kteří se podílejí na obchodování s lidmi a na ekonomickém vykořisťování migrantů.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2004/81/ES

6. 8. 2004

5. 8. 2006

Úř. věst. L 261

ze dne 6. 8. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. října 2010 o provádění směrnice 2004/81/ES o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (KOM(2010) 493 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Tato zpráva poskytuje přehled uplatňování směrnice 2004/81/ES těmi zeměmi EU, které jí jsou vázány. Všechny tyto země EU informovaly o svých opatřeních v rámci transpozice; určité nedostatky při správném uplatňování směrnice však existují.
Počet obětí obchodování s lidmi je evidentně mnohem vyšší než počet dočasných povolení k pobytu vydaných na základě této směrnice ročně. V důsledku toho se zdá, že vliv směrnice na ochranu obětí a rozbíjení sítí obchodníků s lidmi není dostatečný.
Země EU by měly poskytnout obětem lepší přístup k informacím o příležitostech, které jim tato směrnice dává. Dále by měly v plné míře dodržovat ustanovení, která se týkají zacházení s oběťmi během lhůty na rozmyšlenou. Ta by mohla pomoci překonat problém s tím, že se oběti zdráhají spolehnout se na poskytované mechanismy.
Komise zváží změnu směrnice s cílem zlepšit ochranu obětí a boj proti obchodování s lidmi. Zvláštní pozornost by se měla věnovat:

 • vydávání dočasných povolení k pobytu z důvodu citlivé situace oběti a ne nezbytně při výměně spolupráce s příslušnými orgány;
 • upřesnění lhůty na rozmyšlenou, kterou oběti mají;
 • zlepšení rámce zacházení s oběťmi, a zejména s nezletilými;
 • posílení poskytování informací obětí.
Poslední aktualizace: 18.01.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky