RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem

Archívumok

E kerethatározat a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem érdekében közelíteni kívánja a tagállamoknak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésére vonatkozó törvényi és rendeleti rendelkezéseit. A kerethatározat a bűncselekménnyé nyilvánítással, a szankciókkal, a súlyosbító körülményekkel, a sértettek támogatásával és a joghatósággal kapcsolatos közös rendelkezésekből álló keretrendszert hoz létre.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/68/IB kerethatározata (2003. december 22.) a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kerethatározat felsorolja a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bűncselekménynek tekintendő tiltott magatartásokat, nevezetesen a következőket:

 • gyermek * prostitúcióra kényszerítése, a gyermekprostitúció bármilyen módon történő kihasználása vagy elősegítése, vagy az abból származó haszonszerzés;
 • gyermekkel folytatott szexuális tevékenység, amely érdekében az elkövető erőszakhoz, kényszerítéshez vagy fenyegetéshez folyamodik, vagy a szexuális szolgáltatásért cserébe pénzt vagy bármilyen egyéb jutalmazást ajánl fel, vagy visszaél bizalmi helyzetével, tekintélyével vagy a gyermekre gyakorolt befolyásával.

A gyermekpornográfiával * kapcsolatos, számítógépes rendszer * felhasználásával vagy anélkül megvalósított büntethető magatartások az alábbiak:

 • gyermekpornográfia előállítása;
 • gyermekpornográfia forgalmazása, terjesztése vagy továbbítása;
 • gyermekpornográfiát tartalmazó anyagok felajánlása vagy azok hozzáférhetővé tétele;
 • gyermekpornográfia megszerzése vagy birtoklása.

A tagállamok kötelesek elfogadni a szükséges rendelkezéseket annak érdekében, hogy a felsorolt bűncselekmények elkövetésére való felbujtás és a valamely tiltott magatartás megvalósítására irányuló kísérlet büntethető legyen.

Az egyes tagállamok által előírt szankciók legalább egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel járó büntetésről kötelesek rendelkezni. Súlyosbító körülményekkel terhelt bizonyos bűncselekmények esetében a büntetés időtartamának legalább öttől tíz évig kell terjednie. A kerethatározat felsorolja a súlyosbító körülményeket, a nemzeti jogrendszerek számára meghagyva a lehetőséget egyéb körülmények megállapítására:

 • a bűncselekmény sértettje a nemzeti jog szerinti beleegyezési korhatár alatti gyermek;
 • az elkövető szándékosan vagy gondatlanságból veszélyeztette a gyermek életét;
 • a bűncselekmények során súlyos erőszakot alkalmaztak vagy súlyos kárt okoztak a gyermeknek;
 • a bűncselekmények elkövetésére a 98/733/IB együttes fellépés szerinti bűnszervezet keretében került sor.

Minden tagállamnak lehetősége van olyan rendelkezések bevezetésére, amelyek a felsorolt bűncselekmények valamelyikében vétkesnek bizonyult természetes személyek számára megtiltják a gyermekek felügyeletét magukban foglaló tevékenységek folytatását.

A kerethatározat ezenfelül bevezeti a jogi személyek * büntetőjogi és polgári jogi felelősségét. Ez a felelősség kiegészíti a természetes személy felelősségét. A jogi személy felelősségre vonható, amennyiben a bűncselekményt egy másik személy egyénileg a jogi személy valamely szervének tagjaként vagy – döntési jogkörét gyakorolva – a jogi személy javára követte el.

A jogi személyekre kirótt szankcióknak büntetőjogi és nem büntetőjogi pénzügyi szankciókat, valamint olyan egyéb különleges szankciókat kell magukban foglalniuk, mint az üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltás, a bíróság által elrendelt felszámolás vagy az állami kedvezményekből vagy támogatásokból való kizárás.

Annak érdekében, hogy a hatáskörök ütközése ne hiúsítsa meg egy adott bűncselekmény szankcionálását, a határozat hatásköri kritériumokat állít fel. Valamely állam igazságszolgáltatási jogkörrel rendelkezik, amennyiben:

 • a bűncselekményt a területén követték el (területiség elve);
 • az elkövető az adott tagállam állampolgára (aktív személyiség elve);
 • a bűncselekményt az adott tagállam területén székhellyel rendelkező jogi személy javára követték el.

Az állampolgáraik kiadatását elutasító államok kötelesek meghozni az állampolgáraikkal szembeni – a területükön kívül elkövetett bűncselekmények miatt indított – büntetőeljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket.

A tagállamok a 2001/220/IB kerethatározat értelmében kötelesek a sértettet és a sértett családját segítő programokat indítani.

Háttér

Amióta a Tanács 1997-ben együttes fellépést (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) fogadott el az emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni küzdelem terén, nemzeti és regionális szinten is megsokszorozódott a kezdeményezések száma. A jelen kerethatározat további büntetőjogi és büntetőeljárási kérdéseket kíván rendezni, hogy kiegészítse az e tárggyal kapcsolatos egyéb eszközöket, amelyeket a 2008/976/IB és a 96/277/IB együttes fellépés és az internetes gyermekpornográfia elleni küzdelemre vonatkozó határozat tárgyal, valamint amelyekkel a biztonságosabb internetezést szolgáló és a Daphne program foglalkozik.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Gyermek: bármely 18 évesnél fiatalabb személy.
 • Gyermekpornográfia: minden olyan pornográf anyag, amely vizuálisan jeleníti meg a következőket: kifejezetten szexuális magatartást tanúsító vagy abban közreműködő létező gyermeket, beleértve a gyermek nemi szerveinek vagy szeméremtájékának explicit bemutatását, vagy ilyen magatartást tanúsító vagy abban közreműködő gyermeknek tűnő létező személyt, vagy ilyen magatartást tanúsító vagy abban közreműködő nem létező gyermeket ábrázoló élethű képeket.
 • Számítógépes rendszer: minden olyan eszköz, illetve összekapcsolt vagy kapcsolódó eszközökből álló eszközcsoport, amelyek közül egy vagy több valamely program alapján automatikus adatfeldolgozást hajt végre.
 • Jogi személy: bármely jogalany, amely az alkalmazandó jog szerint ilyen jogállással bír, kivéve az államokat, illetve az állami hatáskört gyakorló közjogi szervezeteket, valamint a nemzetközi közjogi szervezeteket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A Tanács 2004/68/IB kerethatározata [az elfogadás a CNS 2001/0025 konzultációs eljárással történt]

2004.1.20.

2006.1.20.

HL L 13., 2004.1.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló, 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi kerethatározat 12. cikke alapján [COM(2007) 716 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]
A jelentés megállapítja, hogy a tagállamok többsége elfogadta a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló kerethatározat rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedéseket. A Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy szükségessé vált a kerethatározatot felülvizsgálata, éspedig azért, hogy az elektronikus kommunikációs technológia fejlődésével összefüggő bűncselekményekkel szembe lehessen szállni.

Utolsó frissítés: 27.02.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére