RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program för ett säkrare Internet 2009–2013

Internet blir allt mer tillgängligt och samtidigt som nyttan är stor utsätts användarna också för en rad olika slags risker. Minderåriga blir allt mer aktiva användare, men är samtidigt också särskilt utsatta. Programmet ”För ett säkrare Internet” (Safer Internet) syftar till att förbättra säkerheten för barn på Internet genom att inte bara slå ned på olagligt innehåll, utan också på skadligt beteende.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 1351/2008/EG av den 16 december 2008 om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik.

SAMMANFATTNING

Det nya gemenskapsprogrammet ”För ett säkrare Internet” (Safer Internet Plus) inrättas härmed för perioden 2009–2013. Det är en fortsättning på programmet Safer Internet Plus som startade år 2005.

Programmet syftar till att främja en säkrare användning av Internet för barn och fokuserar på två målsättningar:

  • Fördjupa kunskapen om barns användning av ny teknik
  • Kartlägga och bekämpa de risker de är utsatta för.

Programmet inriktas inte bara på olagligt och skadligt innehåll, utan också på skadligt beteende.

Åtgärder

Programmet genomförs genom följande fyra handlingslinjer:

  • Öka medvetenheten hos allmänheten. Åtgärder för att öka medvetenheten riktas i synnerhet till barn, föräldrar och lärare. Det handlar om att förbättra spridningen av information om riskerna och hur man förebygger dem till ett så stort antal användare som möjligt. Åtgärderna inbegriper utveckling och spridning av kostnadseffektiva verktyg för ökad medvetenhet samt kontaktmöjligheter där människor kan få råd i sådana här frågor.
  • Bekämpa olagligt innehåll och skadligt beteende. Dessa åtgärder syftar till att minska mängden olagligt innehåll på nätet och bekämpa spridningen av barnpornografiskt material, elektroniska trakasserier och psykologisk manipulering i syfte att begå sexuella övergrepp (s.k. ”grooming”). Programmet ska tillhandahålla kontaktställen, tillgängliga i hela Europa, där allmänheten på ett effektivt sätt kan anmäla denna typ av övergrepp. Programmet avser också att bekämpa skadligt beteende genom att behandla psykologiska och sociala aspekter genom tillämpning av tekniska lösningar, samt att främja samarbete och utbyte av bra arbetsmetoder och information mellan berörda aktörer på nationell, europeisk och internationell nivå.
  • Främja en säkrare Internetmiljö. Dessa åtgärder syftar till att uppmuntra inrättande av initiativ för själv- och samreglering bland berörda aktörer.. Åtgärderna är utformade för att uppmuntra till att göra barnen delaktiga i att forma en säkrare miljö på Internet.
  • Bygga upp en kunskapsbas. Kunskapsbasen ska bestå av kända och nya mönster och kännetecken för barnens användning av Internetmiljön samt vilka risker och konsekvenser som hör ihop med dessa användarmönster. Uppbyggnaden av kunskapsbasen ska göras i samarbete på europeisk nivå med personer med specialkompetens inom området barns säkerhet på Internet.

Genomförande

Följande juridiska personer kan delta i programmet:

  • Europeiska unionens (EU) medlemsstater
  • Efta-länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i enlighet med EES-avtalet
  • anslutningsländer och kandidatländer samt länder från västra Balkan och EU:s grannländer i enlighet med de allmänna principer och villkor som gäller för dessa länders deltagande i gemenskapsprogram
  • ett tredjeland som är part i en internationell överenskommelse med gemenskapen.

Kommissionen bär det övergripande ansvaret för genomförandet av programmet och förberedelsen av de årliga arbetsprogrammen och bistås i dessa arbetsuppgifter av en verksamhetskommitté.

Programmet har en sammanlagd budget på 55 miljoner euro för perioden 2009–2013.

Bakgrund

Programmet stämmer överens med och kompletterar övrig politik, övriga program och gemenskapsåtgärder, i synnerhet initiativet ”i2010, informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”, EU:s program för forskning och teknisk utveckling och programmet Daphne III.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Beslut nr 1351/2008/EG

24.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 348, 24.12.2008

Senast ändrat den 26.05.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början